Leppäveden maankäyttösuunnitelmat

Leppäveden vireillä olevat asemakaavat

Suunnittelualue sijoittuu Tiituspohjantieltä Kuukanpääntielle (mt 638) johtavan uuden kokoojakadun Lintumäenkadun varteen, Singelikadun ja Lumpeentien väliselle alueelle. Etelässä suunnittelualue rajautuu liikuntapuistoon, lännessä suunnittelualuetta rajaavat Majajärvi sekä Jyväskylän kaupungin ja Laukaan kunnan välinen raja. Suunnittelualue sijoittuu pääosin asemakaavattomalle alueelle. Kaavahankkeen yhteydessä on samalla tarkoitus todeta asemakaavalla Majajärven ranta-alueella oleva maankäyttö. Suunnittelualueen laajuus on yhteensä noin 9,4 ha.

Osallistumis-ja arviointisuunnitelma (OAS) oli nähtävillä 4.-19.8.2022

Suunnittelualue sijaitsee Leppäveden taajamassa Näätämäen ja Pieleslehdon teollisuusalueella. Asemakaavan muutos koskee kortteleita 203, 204 ja 541-548 sekä osa korttelista 530.  Suunnittelualueeseen kuuluu myös asemakaava-alueisiin liittyviä kaavattomia alueita. Alustava suunnittelualueen pinta-ala on noin 23 ha, josta asemakaavan muutosalueen pinta-ala on noin 17 ha ja asemakaavan laajennusalueen noin 6 ha. Hanke sisältää asemakaavan käynnistämissopimuksen.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) oli nähtävillä 26.1. – 10.2.2023.

Suunnittelualue sijaitsee Leppäveden taajamassa ns. Näätämäen alueen länsipuolella rajoittuen Leppäveden asemakaava-alueeseen lähellä Jyväskylän kaupungin rajaa. Maastollisesti alue on haastava mm. korkeuserojen ja kosteiden, vettä keräävien painanteiden vuoksi.

Asemakaavalla selvitetään, onko alueelle mahdollista osoittaa katuverkkoa ja rakennuspaikkoja pientaloasumiseen. Ennen suunnittelun käynnistämistä alueelle tehdään selvityksiä mm. luontoarvoista, ampumaradan meluvaikutuksesta ja hulevesien johtamisesta. Suunnitellussa huomioidaan alueen virkistysarvot.

Osallistumis-ja arviointisuunnitelma (OAS) oli nähtävillä 9.8.-24.8.2018.


Leppäveden hyväksytyt ja lainvoimaiset asemakaavat

Ajantasaiset lainvoimaiset asemakaavat ja niiden kaavamerkinnät löytyvät Laukaan kunnan karttapalvelusta

Karttapalvelu

Leppäveden muut hankkeet

Tiituspohjantien maankäytön ja liikenteen kehittämisvision on valmistunut 2020. Suunnitelma perustuu aiempiin selvityksiin ja aineistoihin sekä karttapalvelukyselyjen kautta saatuihin tuloksiin.

Suunnitelmaratkaisussa esitetään maankäytön osalta Leppäveden taajaman uusi keskusta ja sen monipuolisia asumisen vaihtoehtoja, katualueen ja siihen liittyvien puistoalueiden ratkaisuja sekä valaistus- ja katukalustesuosituksia. Liikennejärjestelyistä suunnitelmassa käsitellään mm. ajonopeuden hallintaan liittyvä ratkaisuja, jalankulun- ja pyöräilyliikenteen verkostoa, pysäkkejä ja liittymiä.

Tutustu Tiituspohjantien kehittämisvisioon ja Tiituspohjantien suunnitelmakarttaan.

Yleisö osallistui kehittämissuunnitelman laatimiseen vastaamalla huhti-toukokuussa 2020 toteutettuun palautekyselyyn. Tutustu palautekyselyn yhteenvetoon.

 

Laukaan kunnalla oli tavoitteena suunnitella ja toteuttaa alueelle vetovoimainen, erilaisia aktiviteetteja ja tapahtumia tarjoava virkistysalue ja liikuntapuisto. Kaikille tarkoitettu ja helposti lähestyttävä monipuolinen liikuntakeskus eli matalan kynnyksen lähiliikuntapaikka, jossa korostuu yhdessä viihtyminen, ryhmäliikunta ja kunnon ylläpito luonnon äärellä.

Suunnitelma laadittiin vuorovaikutteisesti ja osallistavasti yhteistyössä liikuntaseurojen ja kuntalaisten kanssa.
Suunnitelma valmistui 2018, jonka jälkeen alueelle laadittiin asemakaava.

Yleissuunnitelma
Selostus
liitteet 1 ja 2

Kuvankaappaus videosta.

Katso esittelyvideo liikuntapuistosta YouTubessa.

Mari Holmstedt

Kaavoitusjohtaja

0400 317 759

Kuntala Väistö, Laukaantie 14, PL 6
41341, Laukaa

etunimi.sukunimi@laukaa.fi

Anna Haapanen

Kaavasuunnittelija

050 524 8064

Kuntala Väistö, Laukaantie 14, PL 6
41341, Laukaa

etunimi.sukunimi@laukaa.fi