Leppäveden maankäyttösuunnitelmat

Leppäveden vireillä olevat asemakaavat

Asemakaavamuutoksen tavoitteena on tutkia kerrostaloasumisen sekä kaupan palveluiden sijoittamista Tiituspohjantien varteen sekä mahdollistaa nykyisen julkisen palvelurakentamisen säilyttäminen alueella. Lähtökohtana suunnittelulle on käynnissä oleva Leppäveden kehittämissuunnitelman laatiminen, jossa on esitetty visioita Tiituspohjantien maankäytöstä ja liikenteestä. Asemakaavan muutoksella tavoitellaan monipuolisten palveluiden ja eri asumismuotojen tarjonnan parantamista Leppäveden alueella. Asema-kaavamuutoksella myös ajantasaistetaan asemakaava vastaamaan toteutunutta maankäyttöä.

Kaavaluonnos oli nähtävillä 3.12.2020.- 8.1.2021.
Kaavakartta_luonnos .pdf
Kaavaselostus_luonnos .pdf
Kaavaselostuksen liitteet_luonnos .pdf

Kaavaehdotus oli nähtävillä 2.12.2021 – 14.1.2022
Kuulutus kaavaehdotuksen nähtävilläolosta

 

Suunnittelualue sijaitsee Leppäveden taajamassa ns. Näätämäen alueen länsipuolella rajoittuen Leppäveden asemakaava-alueeseen lähellä Jyväskylän kaupungin rajaa. Maastollisesti alue on haastava mm. korkeuserojen ja kosteiden, vettä keräävien painanteiden vuoksi.

Asemakaavalla selvitetään, onko alueelle mahdollista osoittaa katuverkkoa ja rakennuspaikkoja pientaloasumiseen. Ennen suunnittelun käynnistämistä alueelle tehdään selvityksiä mm. luontoarvoista, ampumaradan meluvaikutuksesta ja hulevesien johtamisesta. Suunnitellussa huomioidaan alueen virkistysarvot.

Osallistumis-ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 9.8.-24.8.2018.


Leppäveden hyväksytyt ja lainvoimaiset asemakaavat

Lintumäen ja Korpelan alue sijaitsee Leppäveden taajaman asemakaavoitetun alueen ja Kuukanpääntien välissä.

Kunnanvaltuusto hyväksyi kaavan 17.2.2020 §1

Kaavakartta.pdf
Kaavaselostus.pdf

Ajantasaiset lainvoimaiset asemakaavat ja niiden kaavamerkinnät löytyvät Laukaan kunnan karttapalvelusta

Karttapalvelu

Leppäveden muut hankkeet

Tiituspohjantien maankäytön ja liikenteen kehittämisvision on valmistunut 2020. Suunnitelma perustuu aiempiin selvityksiin ja aineistoihin sekä karttapalvelukyselyjen kautta saatuihin tuloksiin.

Suunnitelmaratkaisussa esitetään maankäytön osalta Leppäveden taajaman uusi keskusta ja sen monipuolisia asumisen vaihtoehtoja, katualueen ja siihen liittyvien puistoalueiden ratkaisuja sekä valaistus- ja katukalustesuosituksia. Liikennejärjestelyistä suunnitelmassa käsitellään mm. ajonopeuden hallintaan liittyvä ratkaisuja, jalankulun- ja pyöräilyliikenteen verkostoa, pysäkkejä ja liittymiä.

Tutustu Tiituspohjantien kehittämisvisioon ja Tiituspohjantien suunnitelmakarttaan.

Yleisö osallistui kehittämissuunnitelman laatimiseen vastaamalla huhti-toukokuussa 2020 toteutettuun palautekyselyyn. Tutustu palautekyselyn yhteenvetoon.

 

Laukaan kunnalla oli tavoitteena suunnitella ja toteuttaa alueelle vetovoimainen, erilaisia aktiviteetteja ja tapahtumia tarjoava virkistysalue ja liikuntapuisto. Kaikille tarkoitettu ja helposti lähestyttävä monipuolinen liikuntakeskus eli matalan kynnyksen lähiliikuntapaikka, jossa korostuu yhdessä viihtyminen, ryhmäliikunta ja kunnon ylläpito luonnon äärellä.

Suunnitelma laadittiin vuorovaikutteisesti ja osallistavasti yhteistyössä liikuntaseurojen ja kuntalaisten kanssa.
Suunnitelma valmistui 2018, jonka jälkeen alueelle laadittiin asemakaava.

Yleissuunnitelma
Selostus
liitteet 1 ja 2

Kuvankaappaus videosta.

Katso esittelyvideo liikuntapuistosta YouTubessa.

Mari Holmstedt

Kaavoitusjohtaja

0400 317 759

Kuntala Väistö, Laukaantie 14, PL 6
41341, Laukaa

etunimi.sukunimi@laukaa.fi

Outi Toikkanen

Kaavasuunnittelija

050 568 7206

Kuntala Väistö, Laukaantie 14, PL 6
41341, Laukaa

etunimi.sukunimi@laukaa.fi