Lievestuoreen maankäyttösuunnitelmat

Vireillä olevat asemakaavat

Tiesuunnitelma valtatie 9:n parantamiseksi Lievestuoreen kohdalla on valmistunut vuonna 2019. Tiesuunnitelman hyväksyy Liikenne – ja viestintävirasto Traficom. Asemakaavamuutoksen tavoitteena on muuttaa valtatietä 9 koskeva yleisen tien alue vastaamaan laadittuatiesuunnitelmaa. Hohontien ja Liepeentien alueella tavoitteena on muuttaa yleisentien alueet katualueeksi. Lisäksi kaavamuutoksella tarkistetaan niitä ympäröivää maankäyttöä sekä ajantasaistetaan asemakaavaa. Vt 9 ja Liepeentien liittymässä sijaitsevan huoltoaseman alueen osalta käyttötarkoitusta tutkitaan alueen kehittämisen kannalta liikenteen solmukohdassa.

Kaavaluonnos oli nähtävillä 14.5.-15.6.2020.

Kaavakartta luonnos .pdf
Kaavaselostus_luonnos .pdf
Kaavaselostuksen liitteet .pdf

Kaavaehdotus on nähtävillä 12.5. – 14.6.2021.

Kaavakartta_ehdotus .pdf
Kaavaselostus_ehdotus.pdf
Kaavaselostuksen liitteet.pdf

Lisätietoja: kaavasuunnittelija Outi Toikkanen puh.050-568 7206 outi.toikkanen@laukaa.fi

Suunnittelualue sijoittuu Lievestuoreen keskustaalueelle ja käsittää nykyisen S-marketin alueen lähiympäristöineen. Suunnittelualueen rajaus tarkentuu kaavaluonnosvaiheeseen. Lievestuoreen keskustaalueen kehittäminen mahdollistetaan asemakaavan muutoksella, joka kohdistuu Liepeentien ja Majaniementien risteyksen alueelle. Kaavassa tutkitaan mahdollisuutta mm. alueen täydennysrakentamiseen ja toriaukion sijoittamista keskeisemmin.

Osallistumis-ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 9.8.-24.8.2018.

Lisätietoja: kaavasuunnittelija Anna Haapanen puh. 050 524 8064 anna.haapanen@laukaa.fi

Lievestuoreen asemakaava-alueella on tarpeen tehdä pieniä korjauksia voimassa olevaan asemakaavaan. Osa muutoskohteista on teknisluonteisia, joissa kaavaa tarkennetaan esim. kiinteistörajojen ja rakennuspaikkojen lukumäärän osalta. Osassa kohteita tutkitaan mm. käyttötarkoituksen muutosta. Kohteet sijoittuvat Linkkitielle, Vuoripolulle, Laitisentielle, Kallion koulun alueelle ja Arkonkujalle. Kaavaprosessiin on mahdollista ottaa mukaan myös muita prosessin aikana esille tulevia pieniä muutoskohteita.

Osallistumis-ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 9.8.-24.8.2018.

Lisätietoja: kaavasuunnittelija Anna Haapanen puh. 050 524 8064 anna.haapanen@laukaa.fi

Lievestuoreen keskustan poikki kulkeva Liepeentie on yleinen tie, joka on myös taajaman alueella voimassa olevissa asemakaavoissa osoitettu pääosin yleisentien alueena. Osittain Liepeentien käyttötarkoitus on jo muutettu kaduksi uudempien asemakaavamuutosten yhteydessä. Suunnittelun tavoitteena on osoittaa Liepeentien alue kokonaisuudessaan katuna. Käyttötarkoituksen muutos toteutetaan vaiheittain eri asemakaavamuutosten yhteydessä.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 9.8.-24.8.2018.

Lievestuoreen keskustan kehittämissuunnitelma valmistui kesällä 2017. Suunnitelmassa on nostettu taajaman vetovoimatekijöiksi Lievestuorejärven ranta-alueet, satamapuiston ja sataman. Asemakaavan muutoksella tutkitaan mahdollisuutta lisätä asuinrakentamista vesistön välittömään läheisyyteen. Lisäksi kaavalla mahdollistetaan satama-alueen kehittäminen mm. paremmin vesistömatkailua palvelevaksi.

Osallistumis-ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 9.8.-24.8.2018.


Hyväksytyt asemakaavat

Ajantasaiset lainvoimaiset asemakaavat ja niiden kaavamerkinnät löytyvät Laukaan kunnan karttapalvelusta

Karttapalvelu

Muut hankkeet

Laukaan kehitysyhtiö Oy ja Laukaan kunta ovat laatineet Lievestuoreen taajamaan kehittämissuunnitelman. Suunnitelma valmistui kesällä 2017.

Kehittämissuunnitelman tavoitteena oli suunnitella taajamakeskustanmaankäytön, elinkeinoelämän, toimintojen ja kuntatalouden näkökulmasta. Tavoitteena oli mm. huomioida tavat ja keinot, joilla lisätä keskusta-alueen elinvoimaisuuttaa, turvataan joustavat ja turvalliset liikenneyhteydet eri liikkumismuodoille ja kytketään Lievestuoreenjärven ranta-alue ja satama osaksi taajamakeskustaa.

Suunnittelussa tavoiteltiin myös vuorovaikutusta alueen yrittäjien, toimijoiden ja asukkaiden kanssa. Yhteenvedot  ideointit- ja yleisötilaisuuksista sekä web-pohjaisesta kyselystä vuodelta 2016.
Yhteenveto tilaisuudesta .pdf

Yhteenveto kyselyn tuloksista.
Yhteenveto vapaansanan osiosta.

Muuta aineistoa:

_Markkina-analyysi .pdf

Valmis kehittämissuunnitelma aineisto:

Kehittämissuunnitelman raportti .pdf
Suunnitelmakartta .pdf

Mari Holmstedt

Kaavoitusjohtaja

0400 317 759

Kuntala Väistö, Laukaantie 14, PL 6
41341, Laukaa

etunimi.sukunimi@laukaa.fi

Outi Toikkanen

Kaavasuunnittelija

050 568 7206

Kuntala Väistö, Laukaantie 14, PL 6
41341, Laukaa

etunimi.sukunimi@laukaa.fi