Sosiaalipalveluiden valvonta

Sosiaalipalveluiden ohjaus ja valvonta

Kunnan lakisääteisenä tehtävänä on ohjata ja valvoa alueellaan omaa palvelutuotantoa sekä yksityisiltä palveluntuottajilta ostettavaa palvelua. Ohjauksen ja valvonnan tarkoituksena on turvata asiakkaille laadukkaat ja lain mukaiset palvelut.

Sosiaalipalveluiden valvonnassa korostuu palveluntuottajien omavalvonta. Omavalvonta on palveluntuottajan omatoimista laadun ja asiakasturvallisuuden varmistamista siten, että toiminnassa toteutuvat lainsäädännön, lupaehtojen ja palvelujen tuottajan toiminnalleen asettamat laatuvaatimukset.

Omavalvontasuunnitelmalla tarkoitetaan palvelujen laadun ja asiakasturvallisuuden varmistamiseksi ja parantamiseksi suunniteltujen menettelytapojen kuvausta kirjallisesti. Omavalvontasuunnitelma laaditaan toimintayksikön johdon ja henkilökunnan yhteistyönä. Omavalvontasuunnitelma on pidettävä yksikössä julkisesti nähtävänä siten, että asiakkaat, omaiset ja yksikön omavalvonnasta kiinnostuneet voivat tutustua siihen ilman erillistä pyyntöä.

Laukaan kunnan palveluiden valvontaa hoitaa viranomaistyönä valvontakoordinaattori Heli Lerkkanen. Käytännössä valvontakoordinaattori tekee ohjaus- ja valvontakäyntejä, koordinoi valvonta-asioita yhteistyössä palveluiden tilaajien ja johdon kanssa, sekä raportoi toteutetusta valvonnasta perusturvalautakunnalle. Valvontaan liittyen tehdään yhteistyötä valvovien viranomaisten Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston ja Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valviran kanssa. Yhteistyötä valvonta-asioissa tehdään myös niiden kuntien kanssa, minne on sijoitettu laukaalaisia asiakkaita.

Sosiaalipalvelut: sosiaalityö, kotihoito ja tukipalvelut, asumispalvelut, perhehoito, omaishoito, lastensuojelu, kasvatus- ja perheneuvonta, päihdepalvelut, vammaispalvelut ja tukitoimet, sosiaalipäivystys

Valviran ohje omavalvontasuunnitelmasta
Omavalvontasuunnitelma

Anna palautetta palvelusta

Palautteesi sosiaalipalveluista on tervetullutta. Ensisijaisesti palautetta kannattaa antaa suoraan työntekijälle tai esimiehille. Palautetta kysymme myös erilaisilla asiakaskyselyillä.

Yleistä palautetta palveluihin tai kysymyksiä palvelun sisällöstä voi jättää sähköisesti Laukaan kunnan alautepalvelussa. kautta. Tähän palautekanavaan lähetetyt palautteet ohjautuvat suoraan siihen palveluun, jota palaute koskee.

Voit olla myös yhteydessä sosiaalipalveluiden valvontakoordinaattoriin. Jokainen palaute selvitetään ja sovitaan mahdollisista toimenpiteistä epäkohdan korjaamiseksi. Halutessaan palautteen antaja voi pyytää asian käsittelyä nimettömänä.

Sosiaalihuollon henkilöstön ilmoitusvelvollisuus

Sosiaalihuollon henkilöstöön kuuluvalla on lakisääteinen (Sosiaalihuoltolaki 1301/2014, 48§) ilmoitusvelvollisuus toiminnasta vastaavalle henkilölle, jos hän tehtävissään huomaa tai saa tietoonsa epäkohdan tai ilmeisen epäkohdan uhan asiakkaan sosiaalihuollon toteuttamisessa. Ilmoituksen vastaanottaneen henkilön on ilmoitettava asiasta kunnan sosiaalihuollon johtavalle viranhaltijalle. Ilmoitus voidaan tehdä salassapitosäännösten estämättä, eikä siitä saa kohdistua mitään vastatoimia ilmoituksen tekijään/tekijöihin.

Ilmoitus tulee tehdä kirjallisena ja siihen listataan konkreettisia esimerkkejä epäkohdista. Ilmoituksen saatuaan esimiehen on ryhdyttävä toimiin epäkohtien poistamiseksi. Jos epäkohtailmoituksen käsittely yksikön sisällä ei tuota tilanteeseen muutosta kohtuullisessa ajassa, tehdään epäkohtailmoitusta pohjana käyttäen valvontapyyntö valvontakoordinaattorille ja/tai aluehallintovirastoon.

Palvelutarpeesta ilmoittaminen

Ilmoittaminen iäkkään henkilön palveluntarpeesta (Vanhuspalvelulaki 2012/980, 25§): Jos terveydenhuollon ammattihenkilö taikka kunnan sosiaalitoimen, alueen pelastustoimen, hätäkeskuksen tai poliisin palveluksessa oleva on tehtävässään saanut tiedon sosiaali- tai terveydenhuollon tarpeessa olevasta iäkkäästä henkilöstä, joka on ilmeisen kykenemätön vastaamaan omasta huolenpidostaan, terveydestään tai turvallisuudestaan, hänen on salassapitosäännösten estämättä ilmoitettava asiasta viipymättä kunnan sosiaalihuollosta vastaavalle viranomaiselle.

Kirjallinen muistutus

Kirjallisen muistutuksen (Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annettu laki 2014/1100 § 23) voi tehdä, jos on tyytymätön palvelussa saamaansa kohteluun tai menettelyyn. Muistutus tehdään sen yksikön vastuuhenkilölle, jota muistutus koskee tai sosiaalihuollon johtavalle viranhaltijalle. Muistutus tulee tehdä pääsääntöisesti kirjallisesti. Muistutus voidaan tehdä myös suullisesti erityisestä syystä.

Sosiaaliasiamies neuvoo asiakkaita

Sosiaaliasiamies neuvoo asiakkaita lain soveltamiseen liittyvissä asioissa, avustaa asiakkaita muistutusmenettelyissä, tiedottaa asiakkaan oikeuksista ja toimii asiakkaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi. Seuraa asiakkaan aseman ja oikeuksien kehitystä kunnassa. Tehtäväalueeseen kuuluvat julkiset ja yksityiset sosiaalihuollon palvelut.
Yhteystiedot: Sosiaaliasiamies Eija Hiekka, puh. 044 265 1080.
Osoite: Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Matarankatu 4 40100 Jyväskylä.

Potilasasiamieheen voi olla yhteydessä

Potilasasiamieheen voi olla yhteydessä, jos on tyytymätön Seututerveyskeskuksen tai Keski-Suomen sairaanhoitopiirin järjestämään hoitoon.

Yhteystiedot:
Potilasasiamies ja potilasturvallisuuskoordinaattori Marjatta Koivunen-Issakainen, puh. 014 2695470 ma-to klo 9.00-11.00
Osoite: Keski-Suomen Seututerveyskeskus hallinto, Kruunutorni Keskussairaalantie 19,
40620 Jyväskylä
Keski-Suomen sairaanhoitopiirin potilasasiamies Riitta Kumpulainen ja Päivä Puoliväli, puh 014 269 2600, ma klo 12-15, ti klo 12-15, to klo 8-11, muina aikoina käytössä puhelinvastaaja.

Yhteystiedot:

Heli Lerkkanen

Valvontakoordinaattori

050 597 5728

Kuntala, Laukaantie 14, PL 6
41341 , LAUKAA

etunimi.sukunimi@hyvaks.fi

Mirja Ahoniemi

Perusturvajohtaja

040 550 3719

Sosiaalitoimisto, Arwidssonintie 15-17, PL 6
41341, Laukaa

etunimi.sukunimi@hyvaks.fi