Lapsen huoltajuus, asuminen ja tapaamisoikeus

Lapsen huollon tarkoituksena on turvata lapsen tasapainoinen kehitys ja hyvinvointi lapsen yksilöllisten tarpeiden ja toivomusten mukaisesti. Huollon tulee turvata myönteiset ja läheiset ihmissuhteet erityisesti lapsen ja hänen vanhempiensa välillä ja myös muita lapselle läheisiä ihmissuhteita on vaalittava. Lapselle tulee turvata hyvä hoito ja kasvatus sekä lapsen ikään ja kehitystasoon nähden tarpeellinen valvonta ja huolenpito. Lapselle on pyrittävä antamaan turvallinen ja virikkeitä antava kasvuympäristö sekä lapsen taipumuksia ja toivomuksia vastaava koulutus. Lasta on suojeltava kaikenlaiselta ruumiilliselta ja henkiseltä väkivallalta, huonolta kohtelulta ja hyväksikäytöltä. Lasta tulee kasvattaa siten, että lapsi saa osakseen ymmärtämystä, turvaa ja hellyyttä. Lasta ei saa alistaa, kurittaa ruumiillisesti eikä kohdella muulla tavoin loukkaavasti. Lapsen itsenäistymistä sekä kasvamista vastuullisuuteen tulee tukea ja edistää.

Huoltajalla on oikeus päättää lapsen hoidosta, kasvatuksesta, koulutuksesta, asuinpaikasta, harrastuksista ja sekä muista henkilökohtaista asioista.  Ennen kuin huoltaja tekee päätöksen lapsen henkilökohtaisessa asiassa, hänen tulee keskustella asiasta lapsen kanssa, jos se lapsen ikään ja kehitystasoon sekä asian laatuun nähden on mahdollista. Päätöstä tehdessään hänen on otettava huomioon lapsen mielipide ja toivomukset. Huoltajan on kerrottava lapselle lasta koskevista päätöksistä ja muista lapsen elämään vaikuttavista asioista lapsen ikään ja kehitystasoon nähden sopivalla tavalla. Jos lapsella on useampia huoltajia, he vastaavat yhdessä lapsen huoltoon kuuluvista tehtävistä ja tekevät yhdessä lasta koskevat päätökset.

Erotilanteessa vanhempien tulee sopia lapsen huoltajuudesta, pääasiallisesta asuinpaikasta ja tapaamisoikeudesta toisen vanhemman kanssa. Asuessaan erillään vanhempien tulee sopia käytännöt lapsen arkipäivien, viikonloppujen, juhlapyhien ja lomien vietosta. Lapsi voi asua pääasiassa toisen vanhemman luona ja tavata sovitusti toista vanhempaa tai asua vuorotellen kummankin vanhemman luona. Myös vuorottelevassa asumisessa lapsella voi olla vain yksi osoite ja kotikunta. Vuorottelevaa asumista ei suositella alle 3-vuotiaille lapsille. Lasta koskevien ratkaisujen lähtökohtana tulee olla ensisijaisesti lapsen etu. Vanhemmat voivat tehdä lasta koskevat sopimukset lastenvalvojan vastaanotolla ja lastenvalvoja vahvistaa sopimukset, jos niiden katsotaan olevan lapsen edun mukaiset. Yhteisen vanhemmuutensa tueksi vanhemmat voivat tehdä myös keskinäisen vanhemmuussuunnitelman.

Jos lapsella on kaksi tai useampia huoltajia, he voivat sopia myös keskinäisestä tehtävien jaosta. Jos vanhempi ei ole lapsen virallinen huoltaja, hänellä voi olla sovitusti tietojensaantioikeus lapsen asioissa. Erityistilanteissa lapsella voi olla vanhempien tai toisen vanhemman ohella oheishuoltaja. Myös oheishuoltajuuteen liittyen voidaan sopia lapsen asumisesta, tapaamisista sekä työnjaosta ja tietojensaantioikeudesta lapsen asioissa. Vaikka lapsella olisi useampi kuin kaksi huoltajaa, hän voi asua vuorotellen enintään kahdessa kodissa.

Perheen ristiriitatilanteissa ja eroon liittyvissä kysymyksissä vanhemmat voivat hakea sovitteluapua perheneuvolasta ja perheasiain neuvottelukeskuksesta. Lapsia koskevissa sopimusasioissa myös käräjäoikeudesta on mahdollista hakea asiantuntija-avusteista tuomioistuinsovittelua.

Jos vanhemmat eivät pääse sopimukseen lapsen huollosta, asumisesta ja tapaamisoikeudesta, he voivat hakea päätöstä tuomioistuimelta. Tuomioistuimen päätösvallassa on myös päättää huoltajuus kokonaan muulle kuin vanhemmalle sekä lapsen tapaamisoikeus erityisen läheiseen henkilöön.

Laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain muuttumisesta 190/2019 

Lisätietoja
Asta Taavitsainen

Lastenvalvoja-sosiaalityöntekijä

050 315 3322

Sosiaalitoimisto, Arwidssonintie 15-17, PL 6
41341 , Laukaa

etunimi.sukunimi@laukaa.fi