Liikuntatoimen avustukset

Avustusmäärärahojen hakemisessa, hakemusten käsittelyssä, avustusten maksamisessa, avustusten käytön valvonnassa ja tilitysten käsittelyssä noudatetaan tätä avustussääntöä ja kunnan ao. määräyksiä.

Hakemukset tulee toimittaa osoitteella avustuksessa määriteltynä päivänä osoitteeseen:

Laukaan kunta
Vapaa-aikatoimisto
PL 6
41341 Laukaa

Lisätietoja avustuksista Vatti-toimistosta tai vapaa-aikajohtajalta.

Hakemuksesta tulee käydä selville sen lisäksi, mitä mahdollisesti on kunkin erityisavustuksen kohdalla mainittu selvä todiste siitä, että tapahtuma on järjestetty. Menot ja tulot tulee olla yhdenpitäviä järjestön kirjanpidon kanssa ja toimintakertomuksesta tulee ilmetä ne kohdat, joihin erityisavustusta on saatu.

Perus- ja/tai kohdeavustusta saanut yhdistys on velvollinen antamaan sivistyslautakunnalle selvityksen myönnettyjen varojen käytöstä. Kunnan tilintarkastajilla on oikeus tarvittaessa tarkastaa avustusta saaneen järjestön tilit. Yhdistyksen tulee merkitä hakemuslomakkeelle vaadittavat tiedot ja oheistettava tarvittavat liitteet. Edellisen vuoden avustuksen käytöstä on annettava tiliselvitys samassa yhteydessä, kun haetaan uutta avustusta.

Yhdistyksen saamat avustukset tulee käyttää niihin tarkoituksiin, joihin ne on myönnetty. Kunta voi, ellei avustuksen saanut noudata annettuja ohjeita, periä myönnetyt varat takaisin ja jättää avustettavan seuraavassa varojen jaossa huomiotta.

Yhdistyksellä on oikeus saada ennakkoa 50 %:iin saakka edellisenä vuonna myönnetyistä avustuksista. Samalla yhdistyksen tulee sitoutua palauttamaan avustus tai avustuksen ylimennyt osa, jos yhdistykseltä evätään oikeus avustuksen saantiin tai myönnetty ennakko on suurempi kuin lopullinen avustus vuodelta 2020. Ennakon hakeminen tulee tapahtua 15.1. mennessä vapaa-aikatoimistosta saatavalla kaavakkeella.

Yhdistyksen kotipaikka tulee olla Laukaa, jäsenistä enemmistö laukaalaisia ja kohdeavustusta myönnettäessä huomioidaan vain Laukaan kunnassa henkikirjoilla olevat henkilöt.

Avustukset myöntää nuorisoyhdistyksille sekä liikuntatoimintaa harjoittaville seuroille ja yhteisöille vapaa-aikatoimi.

Avustusta ei myönnetä

 • verotusoikeuden omaavalle yhteisölle
 • piirijärjestöille
 • niihin tarkoituksiin, mihin yhdistys on saanut kunnalta tai valtiolta jo avustusta.

Avustuspäätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen 14 päivän kuluessa Laukaan sivistyslautakunnalle, osoite PL 6 41341 LAUKAA, päätöksen tiedoksi saannista.

Yleisavustus

Vuosi/perusavustuksella tarkoitetaan kaikkia niitä avustuksia, jotka sivistyslautakunta vuoden aikana myöntää paikallisille liikuntatoimintaa harjoittaville seuroille tai yhteisöille sääntömääräisen ja toimintasuunnitelman mukaisen toiminnan tukemiseen tai toiminnan aloittamisesta aiheutuviin kustannuksiin.

Myönnetään alle 18-vuotiaiden liikuntatoimintaa harjoittaville seuroille. Perusavustus on 60 % jaettavasta vuosiavustusten määrärahasta.

Perusavustuksen hakeminen tulee tapahtua 31.3. mennessä ja avustusta voi täydentää 31.5.saakka. Avus­tusmenettelystä ilmoitetaan lehti-ilmoituksin. Jako perustuu edellisen vuoden toimintaan sekä tulevan vuoden toimintasuun­nitelmaan. Perusavus­tushakemus laaditaan vapaa-aikatoimistos­ta tai kunnan www-sivulta saata­valle lomak­keelle.

 1. Toiminnan suuruus
  • hallinnollinen toiminta
  • jäsenmäärä
  • tiedotustoiminta
  • koulutustoiminta
 2. Toiminnan määrä
  • urheilijoiden, joukkueiden, harrastajien, kilpailu- ja harjoitustilaisuuksien lukumäärä sekä järjestettyjen leirien luku- ja osanottomäärä.
 3. Toiminnan laatu
  • urheilijoiden ja joukkueiden taso, menestyminen ja saavutetut tulokset
 4. Toiminnan monipuolisuus
  • harrastettavien lajien luonne ja lukumäärä sekä jakautuminen ikäluokittain
  • toimivien valmentajien, ohjaajien taso
 5. Yhteiskunnallinen merkitys
  • kunnan eri osa-alueilla järjestettyjen palvelusten lukumäärä ja merkitys
  • järjestettyjen laajojen tilaisuuksien lukumäärä ja merkitys
  • kunto- ja erityisryhmien liikunta

Kohdeavustus

Myönnetään hakijan anomiin erityiskohteisiin (alle 18-vuotiaiden toiminnan järjestämiseen). Kohdeavustus on 35 % jaettavasta vuosiavustusten määrärahasta. Kohdeavustus on joko koulutus- tai toimitila-avustusta.

Koulutusavustusta myönnetään urheiluseuran omaan koulutustoimintaan sekä piiri- tai keskusjärjestöjen tai muuhun koulutustoimintaan osallistumista varten, jonka katsotaan avustavan liikuntatoimintaa.
Avustusta myönnetään järjestön omaan koulutustoimintaan, omalla paikkakunnalla, jolloin korvataan ulkopuolisen luentopalkkiot ja matkakorvaukset sekä koulutusmateriaalit. Osallistujille ei makseta matkakorvauksia.

Piiri- tai keskusjärjestön järjestämään koulutustoimintaan tai muuhun hyväksyttävään koulutustoimintaan osallistuville korvataan kurssimaksut sekä matkakulut matkustussäännön II luokan mukaisesti tai omalla autolla 0,20 €.

Edellytyksenä avustuksen saamiselle on, että järjestön itsensä järjestämällä kurssilla on läsnä vähintään 7 osanottajaa. Piiri- ja keskusjärjestöjen tai muun järjestäjän kurssilla ei ole kurssilaisten määrään nähden rajoituksia.

Järjestettävällä kurssilla tulee olla selvä kurssin leima. Vahvistetussa ja toteutetussa ohjelmassa tulee olla vähintään puolet kurssiin liittyvää opetusta ja ohjausta. Opetukseksi ei hyväksytä harjoitteluluonteista toimintaa. Hakemukseen tulee liittää mukaan seuraavat tiedot:

 • osanottajaluettelo, jossa on mainittu osanottajien kotipaikka ja ikä
 • kurssiohjelma, jossa tulee olla kurssipäivien/tuntien määrä ja koulutus aiheittain
 • koulutuksesta vastaavat henkilöt ja opettajat
 • tosite koulutuskustannuksista
 • koulutuskulut maksetaan 100 % takaisin

Muualta kunnan alueelta vuokratut tilat alle 18-vuotiaille korvataan harkinnan mukaisesti, mikäli kunnan omistamissa tiloissa ei voi harjoittaa tarpeellista harjoitustoimintaa.

 • Kilpailujen vuokria ei korvata. Jäähallivuokria korvataan alle 18-vuotiaille järjestetystä toiminnasta.
 • Avustuksen piiriin ei kuulu uimamaksut, toimistovuokrat, kokoustilat, turnausmaksut, oman toimitilan käyttökustannukset eikä siivouskulut sekä kunnan ulkopuolelta vuokratuista tilat.
 • Vuokrat maksetaan tositteiden mukaan.

Kohdeavustuksen hakeminen tulee tapahtua 1.12. mennessä.

Avustushakemus laaditaan vapaa-aikatoimistosta saatavalla lomakkeella, johon tulee merkitä kaikki tarvittavat tiedot.


Ennakkoavustus

Haettava 15.1. mennessä

Yhdistyksellä on oikeus saada ennakkoa 50 %:iin saakka edel­lisenä vuonna myönnetyistä avustuksista. Samalla yhdistyksen tulee sitoutua palauttamaan avustus tai avustuk­sen ylimennyt osa, jos yhdistykseltä evätään oikeus avustuk­sen saantiin tai myönnetty ennakko on suurempi kuin lopulli­nen avustus kuluvalle vuodelle.


Yhteistyöavustus

Avustusta maksetaan järjestöille, jotka ovat mukana erilaisissa Vatin järjestämissä kuntalaisille suunnatuissa tapahtumissa esiintyjinä tai/ja toimintansa esittelijöinä.

Yhteistyöavustus on 5 % jaettavasta vuosiavustusmäärästä.

Avustusta voivat hakea laukaalaiset järjestöt

 • Järjestön henkilö on esiintyjänä Vatin järjestämässä tilaisuudessa Laukaan kuntalaisille.
 • Järjestöllä on toiminta- tai esittelypiste Vatin järjestämässä tilaisuudessa.
 • Yhteistoiminnassa järjestö ja Vatti järjestää kaikille kuntalaisille suunnatun tapahtuman.
 • Hakeminen tulee tapahtua välittömästi tapahtuman jälkeen.

Lisätietoja

Salla Turpeinen

Vapaa-aikajohtaja

050 473 0121

Kuntala Väistö, Laukaantie 14, PL 6
41341, Laukaa

etunimi.sukunimi@laukaa.fi

Vapaa-aikatoimisto

050 315 3500

Kuntala Väistö, Laukaantie 14, PL 6
41341, Laukaa

Vapaa-aikatoimisto

050 315 3500

Kuntala Väistö, Laukaantie 14, PL 6
41341, Laukaa