Nuorisotoimen avustukset

Hakemukset tulee toimittaa osoitteella avustuksessa määriteltynä päivänä osoitteeseen:

Laukaan kunta
Vapaa-aikatoimisto
PL 6
41341 Laukaa

Lisätietoja avustuksista Vatti-toimistosta tai vapaa-aikajohtajalta.

Hakemuksesta tulee käydä selville sen lisäksi, mitä mahdolli­sesti on kunkin erityisavustuksen kohdalla mainittu selvä todiste siitä, että tapahtuma on järjestetty. Menot ja tulot tulee olla yhdenpitäviä järjestön kirjanpidon kanssa ja toi­mintakertomuksesta tulee ilmetä ne kohdat, joihin erityis­avustusta on saatu.

Perus- ja/tai kohdeavustusta saanut yhdistys on velvollinen antamaan sivistyslautakunnalle selvityksen myönnettyjen varojen käytöstä. Kunnan tilintarkastajilla on oikeus tar­vittaessa tarkastaa avustusta saaneen järjestön tilit. Yh­distyksen tulee merkitä hakemuslomakkeelle vaadittavat tie­dot ja oheistettava tarvittavat liitteet. Edellisen vuoden avus­tuksen käytöstä on annettava tiliselvitys samassa yhteydes­sä, kun haetaan uutta avustusta.

Yhdistyksen saamat avustukset tulee käyttää niihin tarkoituk­siin, joihin ne on myönnetty. Kunta voi, ellei avustuksen saanut noudata annettuja ohjeita, periä myönnetyt varat ta­kaisin ja jättää avustettavan seuraavassa varojen jaossa huomiotta.

Yhdistyksellä on oikeus saada ennakkoa 50 %:iin saakka edel­lisenä vuonna myönnetyistä avustuksista. Samalla yhdistyksen tulee sitoutua palauttamaan avustus tai avustuk­sen ylimennyt osa, jos yhdistykseltä evätään oikeus avustuk­sen saantiin tai myönnetty ennakko on suurempi kuin lopulli­nen avustus kuluvalle vuodelle. Ennakon hakeminen tulee tapahtua 15.1.2020 mennessä vapaa-aikatoimistosta saatavalla kaavakkeella.

Yhdistyksen kotipaikka tulee olla Laukaa, jäsenistä enem­mistö laukaalaisia ja kohdeavus­tusta myön­nettä­essä huomioi­daan vain Lau­kaan kunnas­sa hen­kikirjoil­la ole­vat henki­löt.

Avustukset myöntää nuorisoyhdistyksille sekä lii­kuntatoimin­taa harjoittaville seuroille ja yhteisöille vapaa-aikatoimi.

 • verotusoikeuden omaavalle yhteisölle, kuten esim. evanke­lisluterilaisen seurakunnan järjestämään nuorisotoimin­taan
 • piirijärjestöille
 • niihin tarkoituksiin, mihin yhdistys on saanut kunnalta tai valtiolta jo avustusta.

Yleisavustukset

Yleisavustuksen hakeminen tulee tapahtua 31.3. mennessä ja avustusta voi täydentää 31.5. saakka. Avus­tusmenettelystä ilmoitetaan lehti-ilmoituksin. Jako perustuu edellisen vuoden toimintaan sekä tulevan vuoden toimintasuun­nitelmaan. 

Perusavustus on 60 % jaetta­vasta vuosiavustusten määrärahasta.

Perusavus­tushakemus laaditaan vapaa-aikatoimistos­ta saata­valle lomak­keelle, johon tulee merkitä kaikki tarvit­tavat tie­dot:

 1. Toiminnan suuruus
  • hallinnollinen toiminta
  • jäsenmäärä
  • tiedotustoiminta
  • koulutustoiminta
 2. Toiminnan määrä
  • harrastajien ja harrastusryhmien määrä
  • järjestettyjen leirien luku- ja osanottomäärä
 3. Toiminnan laatu
 4. Toiminnan monipuolisuus
 5. Yhteiskunnallinen merkitys
  • Kunnan eri osa-alueilla järjestettyjen pal­velusten lukumäärä ja merkitys
  • Järjestettyjen laajojen tilai­suuksien luku­määrä ja merki­tys

Hakijan tulee esittää edellisen vuoden tilinpäätös ja toimintakertomus sekä kuluvan vuoden talousarvio ja toimintasuunnitelma.


Kohdeavustukset

Kohdeavustusta haetaan 1.12. mennessä. Kohdeavustus voi olla koulutus-, toimitila- tai leiritoiminta-avustusta.

Koh­deavustus on 35 % jaettavasta vuosiavustusten määrä­rahasta.

Koulutusavustusta myönnetään nuoriyhdistyksen omaan koulutus­toi­mintaan sekä piiri- tai keskusjärjestöjen tai muuhun kou­lu­tustoimintaan osallistumista varten, jonka katsotaan avus­ta­van nuorisotoimintaa. Avustusta myönnetään järjestön omaan koulutustoimin­taan, omalla paikkakunnalla, jolloin korvataan ulko­puolisen luento­palkkiot ja matkakorvaukset sekä koulutusmateriaalit. Osal­listujille ei makseta matkakorvauksia.

Piiri- tai keskusjärjestön järjestämään koulutustoimintaan tai muuhun hyväksyttävään koulutustoimintaan osallistuville korvataan kurssimak­sut sekä matkakulut matkustussäännön II luokan mukaisesti tai omalla autolla 0,20 e/km.

Edellytyksenä avustuksen saamiselle on että, järjestön itsen­sä järjestämällä kurssilla on läsnä vähintään 7 osanottajaa. Piiri- ja keskusjärjestöjen tai muun järjestäjän kurssilla ei ole kurssilaisten määrään rajoituksia.

Järjestettä­vällä kurssilla tulee olla selvä kurssin leima. Vahvistetus­sa ja toteutetussa ohjel­massa tulee olla vähintään puolet kurs­siin liittyvää opetusta ja ohjausta. Ope­tukseksi ei hy­väksytä harjoitteluluonteista toimintaa. Hakemukseen tulee liittää mukaan seuraavat tiedot:

 • osanottajaluettelo, jossa on mainittu osanottajien koti­paik­ka ja ikä,
 • kurssiohjelma, jossa tulee olla kurssipäivien/tuntien määrä ja koulutus aiheittaan,
 • koulutuksesta vastaavat henkilöt ja opettajat,
 • tosite koulutuskustannuksista.
 • koulutuskulut maksetaan 100 % takaisin

Muualta kunnan alueelta vuokratut tilat korvataan harkinnan mukaisesti, mikä­li kunnan omistamissa tiloissa ei voi harjoittaa yhdistyksel­le tarpeellista toimintaa. Vuokrat maksetaan tositteiden mukaan.

Leiritoiminta-avustusta myönnetään nuorisoyhdistyksen järjes­tämän nuorisoleiritoiminnan tukemiseen.

Leiritoimintaan jaettavat avustukset myönnetään leirivuoro­kausien perusteella.

Samalla perusteella myön­netään avustusta osallis­tumisesta piiri- ja kes­kusjärjestöjen leireille. Lei­riavustuk­set myön­netään leirivuoro­kausien perusteella. Lukumäärä saa­daan ker­tomalla osanottajien luku­määrä lei­rivuorokausien määrällä.  Leirivuo­rokaudeksi katsotaan 24 tunnin ajan­jakso, jonka leiri on kestänyt. Ajanjakso alkaa leirin kokoontumisesta leiri­paikal­le leirin päättymiseen (kotiinlähtö).

Kun leiri on kestänyt enemmän kuin yhden leirivuorokauden (24 tuntia) ja leiriin käytetty aika ylittää viimeisen vuorokau­den 6 tunnil­la, otetaan se avustusta laskettaessa huomioon täytenä vuoro­kautena.

Edellytyksenä avustuksen saamiselle on, että itse järjeste­tyllä leirillä on ohjaajien lisäksi vähintään 7 osanottajaa.  Piiri- ja keskus­järjestön tai muun järjestön järjestämälle leirille osal­listumisesta aiheutuviin kustannuksiin avustuk­sia myönnettä­essä ei ole osanottoon nähden rajoituksia.

Hakulomakkeeseen tulee merkitä mahdollisimman tarkasti kaikki tarvittavat tiedot.

Kohdeavustuksen hakeminen tulee tapahtua 1.12. mennessä.  Avustushake­mus laaditaan vapaa-aikatoimistosta saatavalla lo­makkeella, johon tulee merkitä kaikki tarvittavat tiedot.


Ennakkoavustukset

Haettava 15.1. mennessä

Yhdistyksellä on oikeus saada ennakkoa 50 %:iin saakka edel­lisenä vuonna myönnetyistä avustuksista. Samalla yhdistyksen tulee sitoutua palauttamaan avustus tai avustuk­sen ylimennyt osa, jos yhdistykseltä evätään oikeus avustuk­sen saantiin tai myönnetty ennakko on suurempi kuin lopulli­nen avustus kuluvalle vuodelle.


Yhteistyöavustus

Yhteistyöavustus on 5 % jaettavasta vuosiavustusmäärästä.

Avustusta voivat hakea laukaalaiset järjestöt.

 • Järjestön henkilö on esiintyjänä Vatin järjestämässä tilaisuudessa Laukaan kuntalaisille.
 • Järjestöllä on toiminta- tai esittelypiste Vatin järjestämässä tilaisuudessa.
 • Yhteistoiminnassa järjestö ja Vatti järjestää kaikille kuntalaisille suunnatun tapahtuman.

Hakeminen tulee tapahtua välittömästi tapahtuman jälkeen.

Lisätietoja

Salla Turpeinen

Vapaa-aikajohtaja

050 473 0121

Kuntala Väistö, Laukaantie 14, PL 6
41341, Laukaa

etunimi.sukunimi@laukaa.fi

Vapaa-aikatoimisto

050 315 3500

Kuntala Väistö, Laukaantie 14, PL 6
41341, Laukaa

Vapaa-aikatoimisto

050 315 3500

Kuntala Väistö, Laukaantie 14, PL 6
41341, Laukaa