Tietosuojaseloste, Cloudia kilpailutusjärjestelmä

Cloudia kilpailutusjärjestelmä

Järjestelmää käytetään julkisten hankintojen kilpailuttamiseen.

Laukaan kunnan kunnanhallitus

PL 6 / Laukaantie 14

41341 Laukaa

Laukaanm kunta

PL 6 / Laukaantie 14

41341 Laukaa

puh. 014 2675000

kirjaus@laukaa.fi

Jarmo Pasanen

PL 6

41341 Laukaa

jarmo.pasanen@laukaa.fi

puh. 0400 806 014

fax. 014 831 525

Henkilötietoja käsitellään julkisia hankintoja varten.

Käsittely tapahtuu lakisääteisen tehtävän suorittamiseksi (hankintalaki 1397/2016) sekä yleisen edun ja julkisen vallan käyttämiseksi.

Tiedot rekisteriin saadaan henkilöltä itseltään tarjouksen jättämisen yhteydessä.

Tarjoajat ja tarjoajien yhteyshenkilöt.

Henkilötietoja ei pääsääntöisesti luovuteta. Tietoja voidaan luovuttaa, mikäli luovutuksen saajalla on oikeus käsitellä kyseisiä henkilötietoja. Rekisterin sisältämät tiedot ovat pääsääntöisesti julkisia lukuun ottamatta tarjoajien liikesalaisuustietoja.

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolisiin maihin tai kansainväliselle järjestölle.

Henkilötietoja säilytetään rekisterissä 10 vuotta kilpailutetun sopimuksen päättymisestä.

Rekisteröity voi esittää pyynnöt edellä mainitulle rekisterinpitäjän edustajalle.

Rekisteröidyn on saatava tieto asiansa etenemisestä ilman aiheetonta viivytystä ja viimeistään kuukauden kuluttua pyynnön vastaanottamisesta. Tietyin edellytyksin määräaikaa voidaan pidentää, kunhan siitä ilmoitetaan rekisteröidylle.

Koska henkilötietojen käsittely tapahtuu hankintalain 1397/2016 perusteella, ei rekisteröidyltä ole pyydetty suostumista eikä näin ollen suostumista voi perua.

Mikäli rekisterinpitäjä ei aio toteuttaa rekisteröidyn pyytämiä toimenpiteitä, rekisteröity voi tehdä valituksen valvontaviranomaiselle. Suomen valvontaviranomainen on Tietosuojavaltuutetun toimisto.

Valituksen tekemiseen voi käyttää Tietosuojavaltuutetun toimiston valmiita lomakkeita (https://tietosuoja.fi -> Lomakkeet)

 

Tietosuojavaltuutetun toimiston yhteystiedot:

Tietosuojavaltuutetun toimisto

Käyntiosoite: Ratapihantie 9, 6. krs, 00520 Helsinki

Postiosoite: PL 800, 00521 Helsinki

Vaihde: 029 56 66700

Faksi: 029 56 66735

Sähköposti: tietosuoja(at)om.fi

www.tietosuoja.fi

Henkilötiedot kerätään hankintalain 1397/2016 perusteella, joten henkilötiedot on toimitettava lakisääteisen tehtävän toteuttamiseksi.

Tämän henkilörekisterin tietojen pohjalta ei tehdä automaattisia päätöksiä tai profilointeja.

Rekisteri on Cloudia Oy:n tarjoama SaaS –palvelu, jonka palvelimet on suojattu asianmukaisin teknisin ja organisatorisin toimenpitein.

Käyttöoikeudet järjestelmään annetaan työtehtävien niin vaatiessa. Käyttöoikeudet poistetaan, kun työtehtävät muuttuvat tai henkilö poistuu Laukaan kunnan palveluksesta

Cloudia tietojärjestelmät on auditoitu KPMG:n toimesta. Lisäksi Cloudia Oy:lle on myönnetty tietoturvasertifikaatti ISO 27001, laatusertifikaatti ISO 9001, ympäristösertifikaatti ISO 14001, sertifioinnin on suorittanut Bureau Veritas. Cloudia täyttää myös VAHTI2/2010 -ohjeistuksen vaatiman perustason tietoturvan.