Olet täällä

Kirkonkylän asemakaavat

Vehreää ja viihtyisää vuora-asumista asuntomessualueella.
Kirkonkylän asemakaavat

Keskuskortteleiden asemakaavan muutos
Asemakaavan muutos koskee ns. kaupallista keskustaa eli kortteleita 55, 56, 57, 67, 68 ja 70 sekä niihin liittyvät lähivirkistys-, tori- ja pysäköintialueita rajoittuen länsiosassa Jyväskyläntiehen sekä keskustan alueella Laukaantien, Keskustien ja Saratien ympäristöön.

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on luoda kaavalliset edellytykset keskustan kehittämissuunnitelman suuntaiselle maankäytölle ja liikennejärjestelyille huomioiden maan- ja kiinteistönomistajien tavoitteet ja tarpeet.

Kaavaa laatii Ramboll Finland Oy, Mikko Siitonen.

Suunnittelun vaihe: Valmistelu. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä tammi-helmikuussa 2016.

Sairaalanmäen ja Kipparintien asemakaavan muutos
Kirkonkylän nk. sairaalanmäen asemakaavaa tullaan tarkastamaan ja tarvittavilta osin muuttamaan. Alueen asemakaava on laadittu vuonna 1975. Se ei enää vastaa alueen nykyistä maankäyttöä eikä ohjaa riittävästi alueen rakentumista ja liikenneyhteyksiä. Tavoitteena on, että asemakaava tulee määrittelemään alueen käyttötarkoitukset nykyistä vastaavasti ja kehittämään maankäyttöä tiivistäen ja eheyttäen.

Kirkonkylässä tulee tulevaisuudessa olemaan kysyntää kerrostaloasunnoista keskustaajamassa ja sen välittömässä läheisyydessä. Kipparintien asemakaavan muutoksen tavoitteena on osoittaa Laukaan kirkonkylään täydennysrakentamista nykyisen infrastruktuurin äärelle tukemaan jo tehtyjä yhdyskuntarakenteellisia investointeja. Asuntojen kysyntä kohdistuu erityisesti järvien tuntumassa ja lähellä palveluita oleviin asuntoalueisiin.

Suunnittelun vaihe: Valmistelu. Kaavaluonnos on ollut nähtävillä maalis-huhtikuussa 2016

Vehmaanmutkan asemakaavan muutos
Asemakaavan muutoksella voimassa oleva asemakaava päivitetään vastaamaan alueen nykyistä tilannetta. Asemakaavassa pääasiassa maa- ja metsätalousalueeksi osoitetulle alueelle on toteutunut useita omakotitaloja poikkeamisluvilla. Asemakaavamuutoksella tutkitaan muodostuneiden rakennuspaikkojen osoittamista kaavallisesti. Lisäksi kaavamuutoksella tullaan ratkaiseman ranta-alueen maankäyttö ja alueen liikennöinti. Suunnittelualueella on voimassa ensimmäinen kirkonkylälle 1968 laadittu rakennuskaava.

Suunnittelun vaihe: Ehdotusvaihe.

Lemettilän alueen asemakaavan muutos
Alueen asemakaavoituksessa ja sen yhteydessä selvitellään mm. lisärakentamismahdollisuuksia, alueen liikenne- ja vesihuoltoverkkoa ja virkistysreittejä. Alueen kaavoittamisen käynnistyminen edellyttää maankäyttösopimuksia tai maakauppoja.

Suunnittelun vaihe: Hanketta ei ole käynnistetty.

Additional info