Olet täällä

Käyttösäännöt ja rekisteriseloste

KIRJASTON KÄYTTÖSÄÄNNÖT JA REKISTERISELOSTE

Laukaan kirjasto noudattaa Keski-kirjastojen yhteisiä käyttösääntöjä. Tämän lisäksi sääntöihin on lisäyksiä ja tarkennuksia Laukaan kunnankirjaston omissa käyttösäännöissä.

Keski-kirjastojen käyttösäännöt

Keski-kirjastojen rekisteriseloste

Laukaan kunnankirjaston käyttösäännöt

Laukaan omatoimikirjaston käyttösäännöt
  

LAUKAAN KUNNANKIRJASTON KÄYTTÖSÄÄNNÖT

Laukaan kunnankirjasto on 1.10.2013 alkaen osa Keski-Suomen kirjastojen yhteistä Keski-kirjastot-verkkoa. Laukaan kirjasto noudattaa Keski-kirjastojen yhteisiä käyttösääntöjä, jotka kuntien kirjastotoimenjohtajista koostuva ohjausryhmä on hyväksynyt 1.10.2013. Kukin kunnankirjasto voi itsenäisesti päättää maksuista, myöhästymisilmoitusten lähettämisestä ja materiaalikohtaisista lainarajoituksista sekä aineiston korvaamisesta.
Laukaan kirjaston omissa käyttösäännöissä määritellään kirjastokohtaiset maksut ja yhteisiä sääntöjä tarkemmat käytännöt.

Kirjastokortti, asiakasrekisteri ja asiakkaan tietosuoja
Laukaan kirjasto noudattaa Keski-kirjastojen yhteisiä käyttösääntöjä.

Kirjastokortti on henkilökohtainen
Kirjastokortin käyttöoikeus on määritelty Keski-kirjastojen yhteisissä käyttösäännöissä.

Laukaan kirjasto noudattaa seuraavia laina-aikoja:
Kirjat, nuotit, äänikirjat, lehdet, CD-musiikkiäänilevyt 28 vrk
DVD-levyt, pelit 14 vrk
Yö- ja viikonloppulainaksi lainattavat lehdet 1 vrk (tai kirjaston kiinniolopäivät)
Aineisto, johon kohdistuu varauksia 14 vrk

Käyttöoikeuden menetys
Kirjaston käyttö- tai lainaoikeuden menettää henkilö, joka rikkoo kirjaston käyttösääntöjä tai häiritsee kirjaston asiakkaita tai toimintaa. Jos asiakas jättää lainansa palauttamatta tai myöhästymismaksunsa maksamatta, hän menettää lainausoikeutensa kaikissa Keski-kirjastoissa. Lainausoikeuden saa takaisin palauttamalla tai korvaamalla myöhässä olevan aineiston sekä maksamalla kertyneet maksut.

Seutulainat ja kaukolainat
Aineistoa, jota ei löydy Laukaan kirjastoista, voidaan tilata asiakkaalle seutulainaksi Keski-kirjastoista tai kaukolainaksi Keski-kirjastoista tai muista kirjastoista. Asiakkailta perittävistä kaukolainamaksuista päättää vapaa-ajan lautakunta. Kirjastotoimenjohtaja voi tarvittaessa päättää kaukolainatoiminnan rajoituksista Laukaan lähikirjastoissa.

Lainojen palauttaminen
Lainattu aineisto on palautettava kirjastoon viimeistään eräpäivänä. Aineiston voi palauttaa mihin tahansa Keski-kirjastojen toimipisteeseen. Myös muista Keski-kirjastoista lainatun aineiston voi palauttaa Laukaan kirjaston toimipisteisiin. Kaukolainattu aineisto on palautettava siihen toimipisteeseen, jonka kautta kaukolainatilaus on tehty.

Verkkokirjaston käyttö
Verkkokirjasto toimii osoitteessa www.keskikirjastot.fi. Laukaan kirjasto noudattaa Keski-kirjastojen yhteisiä käyttösääntöjä.

Maksut
Kirjaston omien kokoelmien käyttö kirjastossa ja niiden lainaus on maksutonta. Kirjasto perii maksun laina-ajan ylittämisestä, aineiston varaamisesta, myöhästymishuomautuksen lähettämisestä, kadonneesta tai turmeltuneesta kirjastoaineistosta, kirjastokortin uusimisesta, kaukolainoista sekä jäljenteistä ja tulosteista. Maksujen suuruudesta päättää vapaa-ajan lautakunta. Jos lainaaja löytää jo korvaamansa teoksen, kirjasto ei lunasta sitä takaisin. Perittyjä maksuja ja korvauksia ei palauteta.
Maksuista voit lukea lisää vasemmalta valikosta.

Kirjaston vastuu
Kirjasto ei vastaa aineiston asiakkaille aiheuttamista vahingoista. Kirjasto ei esim. korvaa asiakkaiden laitevahinkoja, jotka mahdollisesti ovat syntyneet videotallenteiden, ATK-tallenteiden, äänitteiden tms. käytön yhteydessä.

Kopioiden ottaminen
Pääkirjastossa on itsepalvelukäytössä kolikoilla toimiva kopiokone. Lähikirjastoissa kopioita ottaa virkailija pyydettäessä. Todisteiden jäljennöksiä ei todisteta oikeiksi.

Asiakaspalaute
Asiakkaat voivat antaa palautetta ja esittää toiveita hankittavasta aineistosta sekä tehdä aloitteita kirjaston toiminnan kehittämisestä.

Vapaa-ajan lautakunta on vahvistanut käyttösäännöt 21.11.2013

  

LAUKAAN OMATOIMIKIRJASTON KÄYTTÖSÄÄNNÖT

Mikä on omatoimikirjasto?
Omatoimikirjasto on kirjasto, johon asiakkaat pääsevät myös silloin, kun henkilökunta ei ole paikalla, esimerkiksi iltaisin ja viikonloppuisin. Omatoimikirjastoon pääsee kirjautumalla sisään kirjastokortilla ja pin-koodilla. Kun asiakas kirjautuu sisään omatoimikirjastoon, hänen kirjautumistietonsa tallennetaan kirjaston tietokantaan. Kirjaston tiloissa on tallentava kameravalvonta.
Omatoimikirjaston kulun- ja kameravalvonta noudattavat tietosuojalakia (1050/2018). Tietosuojaselosteet ovat nähtävillä kirjastossa sekä sen verkkosivustolla. 

Kuka voi käyttää omatoimikirjastoa?
Omatoimiasiakkaita ovat automaattisesti kaikki 15 vuotta täyttäneet, joilla on Keski-kirjastojen kirjastokortti ja siihen liitetty PIN-koodi. 
Omatoimikirjaston käyttöoikeus on henkilökohtainen.  Poikkeuksena täysi-ikäinen henkilö saa päästää oman kulkunsa mukana lapsensa tai muun huollettavanaan olevan henkilön mukaan tilaan. Kirjastokortin haltija on vastuussa mukanaan päästämistä henkilöistä.

Mitä omatoimiaikana voi tehdä?
Omatoimiaikana asiakkaiden käytössä ovat kirjaston tilat ja aineisto, lainaus-palautusautomaatit, asiakastietokoneet ja langaton verkko. Asiakas voi noutaa varauksensa varausnumeron perusteella.

Miten omatoimikirjastossa tulee toimia?
Jokainen käyttäjä on omalta osaltaan velvollinen edistämään yhteistä siisteyttä, viihtyvyyttä ja turvallisuutta kirjastossa. Anna muillekin mahdollisuus viihtyä, tämä on meidän yhteinen kirjastomme!
Omatoimiajan päätyttyä asiakkaan tulee poistua kirjastosta viipymättä. Omatoimiajan alkamisesta ja päättymisestä ilmoitetaan kuulutuksella. Asiakkaan tulee myös huolehtia siitä, että ovi menee lukkoon sekä sisään tultaessa että poistuttaessa ja ettei tilaan pääse muita samalla ovenavauksella. 
Omatoimiajan päättyessä ja kirjaston sulkeutuessa aktivoituu kirjastotilan normaali murtosuojaus. Tilaan jääminen aiheuttaa hälytyksen. Kirjasto voi tarvittaessa laskuttaa asiakasta tahallisesti aiheutetusta hälytyksestä.
Asiakas sitoutuu noudattamaan Laukaan kirjaston ja Keski-kirjastojen käyttösääntöjä ja asioimaan kirjastossa niin, ettei aiheuta häiriötä muille asiakkaille eikä vahingoita kirjaston tiloja tai kokoelmia. 
Kirjasto on yleinen paikka, jossa noudatetaan järjestyslakia (612/2003). Järjestyslain nojalla kirjastossa on myös omatoimiajalla kiellettyä muun muassa päihteiden käyttö, järjestyksen häiritseminen sekä toista henkilöä uhkaava käytös joko fyysisesti tai sanallisesti. Asiakas on velvollinen korvaamaan kaikki aiheuttamansa vahingot. 
Ohjeiden rikkomisesta seuraa kirjaston käyttöoikeuden menetys. Rikkomuksista tehdään tarvittaessa ilmoitus poliisille.

Mitä jos tulee ongelmia?
Jos lainauksessa tai palautuksessa on ongelmia, epäselvyydet on selvitettävä varsinaisena aukioloaikana henkilökunnan kanssa. Asiakas on siihen saakka vastuussa kortilleen kirjautuneesta aineistosta. Myös muita kirjastoasiointiin liittyviä ongelmia voidaan selvittää henkilökunnan ollessa paikalla.
Hätätilanteita varten kirjaston tiskillä ja ilmoitustaululla on yleinen hätänumero ja kiinteistön ongelmiin (esimerkiksi ulko-ovi ei mene lukkoon) liittyen kunnan tilapalvelun päivystysnumero. 

Anna palautetta ja kysy opastusta henkilökunnalta, autamme mielellämme!

Tervetuloa omatoimikirjastoon!

17.9.2019 Laukaassa
Kirjastotoimenjohtaja Risto Heikkinen

 

Keski-kirjastojen yhteinen verkkokirjasto

Verkkokirjasto – Hae, uusi, varaa