Olet täällä

8.3.2018 - 12:33

Kunnanhallituksen alaiset viranhaltijapäätökset

Kunnanhallituksen alaisten viranhaltijoiden viranhaltijapäätökset pidetään julkisesti nähtävänä perjantaista 9.3.2018 alkaen Laukaan kunnanvirastossa os. Laukaantie 14, Laukaa, viraston aukioloaikana ma-pe klo 9.00 – 15.00.

MAANKÄYTTÖINSINÖÖRI

06.03.2018 § 12  Hakemus rakentamisvelvoiteajan jatkamiseksi / AP-tontti 1156-6, Kataanmäki 36

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Laukaan kunnanhallitukselle os. PL 6, 41341 Laukaa tai sähköisesti kirjaus@laukaa.fi , jolle oikaisuvaatimus on toimitettava 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun tieto päätöksestä on julkaistu kunnan verkkosivuilla.

Laukaassa 08.03.2018          Kunnanhallitus

Uusimmat