Olet täällä

4.12.2018 - 13:25

Kuulutus maa-aines- ja ympäristölupahakemuksesta, YIT Infra Oy

Maa-aineslupahakemus koskee kalliokiviaineksen ottotoimintaa kiinteistöllä Hienonen 410-412-1-882 ja ympäristölupahakemus kalliokiviaineksen ottamista, murskaamista ja mullan valmistusta kiinteistöllä Hienonen sekä maankaatopaikkatoimintaa kiinteistöllä HB-tila 410-412-1-445.

YIT Infra Oy on toimittanut Laukaan kunnan lupalautakunnalle maa-aines- ja ympäristönsuojelulain mukaiset hakemukset. Maa-aineslupahakemus koskee kalliokiviaineksen ottotoimintaa kiinteistöllä Hienonen 410-412-1-882 ja ympäristölupahakemus kalliokiviaineksen ottamista, murskaamista ja mullan valmistusta kiinteistöllä Hienonen sekä maankaatopaikkatoimintaa kiinteistöllä HB-tila 410-412-1-445. Kiinteistöllä Hienonen on Laukaan kaavoitus- ja rakennuslautakunnan myöntämät maa-aineslupa ja ympäristölupa. Maa-aineslupa on voimassa 4.3.2019 saakka, ympäristölupa on voimassa toistaiseksi. Nyt haettavilla luvilla on tarkoitus korvata voimassa olevat luvat. Kiinteistöt sijaitsevat Laukaan kunnassa Vehniän kylässä. Kiinteistö Hienonen sijoittuu osittain Askeleentakasen I-luokan pohjavesialueelle ja rajautuu luoteislaidaltaan Tikka-Mannilan I-luokan pohjavesialueeseen. Hakemukset sisältävät maa-aineslain 21 § ja YSL 199 §:n mukaiset hakemukset aloittaa toiminta mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

Tämä kuulutus pidetään yleisesti nähtävänä 5.12.2018 – 4.1.2019 välisen ajan Laukaan kun­nan virallisella ilmoitustaululla Laukaan kunnanvirastolla sekä Laukaan kunnan verkkosivuilla www.laukaa.fi . Maa-aines- ja ympäristölupahakemus liitteineen ovat kuulutusaikana kokonaisuudessaan nähtävillä Laukaan kunnanvirastossa ympäristövalvonnassa os. Laukaantie 14, Laukaa kunnanviraston aukioloaikana ma-pe klo 9-15. Lisäksi lupahakemukset on soveltuvin osin nähtävillä myös kunnan verkkosivuilla www.laukaa.fi .

- lupahakemukset
- sijaintikartat
- yleisötiivistelmä
- meluselvitys
- maa-ainesten ottamissuunnitelma liitteineen

Maa-aineslain 13 § ja ympäristönsuojelulain 43 § mukaisesti lupaviranomaisen on ennen asian ratkaisemista va­rat­ta­va niille, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea (asianosainen), tilaisuus teh­dä muistutuksia lupa-asian johdosta. Muille kuin asianosaisille on varattava tilaisuus il­mais­ta mielipiteensä. Kirjalliset muistutukset ja mielipiteet on toimitettava kuulutusaikana Laukaan kunnan lupalautakunnalle, käyntiosoite Laukaantie 14, postiosoite PL 6, 41341 Laukaa tai sähköisesti kirjaus@laukaa.fi .

Lisätietoja em. lupahakemuksista ja niiden käsittelystä antaa ympäristönsuojelusihteeri Pälvi Pöyhönen, puh. 0400 569 811.

4.12.2018
LUPALAUTAKUNTA

Additional info

Uusimmat