Olet täällä

14.11.2017 - 12:41

Kuulutus; YSL 89 §:n mukainen hakemus ympäristöluvan muuttamiseksi, Karjalaisen NostoKuljetus Oy

Karjalaisen NostoKuljetus Oy on jättänyt Laukaan kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle YSL 89 §:n mukaisen hakemuksen ympäristöluvan muuttamiseksi.

Karjalaisen NostoKuljetus Oy on jättänyt Laukaan kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle YSL 89 §:n mukaisen hakemuksen ympäristöluvan muuttamiseksi. Hakemus koskee turpeen ja puutavaran poltosta leijupeti- tai arinakattilalla syntyvän lentotuhkan vastaanottoa sekä turpeen ja puutavaran poltosta syntyvän lentotuhkan, pohjatuhkan, kuonan ja leijupetihiekan hyödyntämistä maarakennuksessa ympäristöluvan kohteena olevalla kiinteistöllä.

Karjalaisen NostoKuljetus Oy:llä on Laukaan kaavoitus- ja rakennuslautakunnan 13.5.2015 myöntämä ympäristölupa joka koskee jätteen ammattimaista vastaanottoa, lajittelua, käsittelyä, välivarastointia ja toimitusta eteenpäin hyödynnettäväksi tai loppusijoitukseen. Ympäristölupaa on muutettu Laukaan lupalautakunnan 5.10.2017 antamalla päätöksellä, joka mahdollistaa turpeen ja puutavaran poltossa leijupeti- tai arinakattilalla syntyvien pohjatuhkan, kuonan, kattilatuhkan ja leijupetihiekan ammattimaisen vastaanoton, välivarastoinnin ja toimittamisen hyödynnettäväksi.

Tämä kuulutus pidetään yleisesti nähtävänä 15.11.2017- 15.12.2017 välisen ajan Laukaan kun­nan virallisella ilmoitustaululla Laukaan kunnanvirastolla sekä Laukaan kunnan verkkosivuilla www.laukaa.fi . Ympäristölupahakemus on kuulutusaikana yleisesti nähtävillä Laukaan kunnanvirastossa ympäristövalvonnassa os. Laukaantie 14, Laukaa kunnanviraston aukioloaikana ma-pe klo 9-15 .

Ympäristönsuojelulain 43 § mukaisesti lupaviranomaisen on ennen asian ratkaisemista va­rat­ta­va niille, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea (asianosainen), tilaisuus teh­dä muistutuksia lupa-asian johdosta. Muille kuin asianosaisille on varattava tilaisuus il­mais­ta mielipiteensä. Kirjalliset muistutukset ja mielipiteet on toimitettava kuulutusaikana Laukaan kunnan lupalautakunnalle, käyntiosoite Laukaantie 14, postiosoite PL 6, 41341 Laukaa tai sähköisesti kirjaus@laukaa.fi.

Lisätietoja em. ympäristölupahakemuksesta ja sen käsittelystä antaa ympäristönsuojelusihteeri Pälvi Pöyhönen, puh. 0400 569 811.

Laukaassa 14.11.2017

LUPALAUTAKUNTA

Additional info

Uusimmat