Olet täällä

11.1.2018 - 13:45

Teknisen lautakunnan alaiset viranhaltijapäätökset

Päätökset ovat nähtävillä 12.1 alkaen

Seuraavat teknisen lautakunnan alaisten viranhaltijoiden viranhaltijapäätökset pidetään julkisesti nähtävänä perjantaina 12.1.2018 alkaen Laukaan kunnanvirastossa  teknisten palvleujen toimistossa, os. Laukaantie 14, Laukaa, viraston aukioloaikana ma-pe klo 9.00 – 15.00.

HALLINTO- JA TALOUSPÄÄLLIKKÖ

09.01.2018 §1
Vuoden 2017 päällysteurakan takuuajan vakuuden hyväksyminen (urakoitsija NCC Industry  Oy vakuus 3.058 euroa)

OIKAISUVAATIMUSOHJE
Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen tekniselle lautakunnalle (Laukaantie 14, PL 6, 41341 Laukaa, sähköposti tekninentoimi@laukaa.fi),  jolle oikaisuvaatimus on toimitettava 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianomainen) sekä kunnan jäsen. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Laukaassa 11.1.2018
TEKNINEN LAUTAKUNTA

 

 

Additional info

Uusimmat

18.1.2018
Liikennevirasto on 19.12.2017 pidentänyt päätöksellään nro LIVI/9031/04.01.01./2017 tiesuunnitelman Maantien 637 välillä Rokkamäki - Kuusaa, Laukaa,...