Olet täällä

15.5.2018 - 13:20

Ympäristöluvan muuttamista koskeva hakemus, Laukaan Betoni Oy

Betonin ja betonielementtien tuotanto Petruman kylässä kiinteistöillä Laseva (1:72) ja Sorala (1:65) .

Laukaan Betoni Oy on toimittanut Laukaan kunnan lupalautakunnalle ympäristönsuojelulain 89 §:n mukaisen ympäristöluvan muuttamista koskevan hakemuksen. Laukaan Betoni Oy:llä on Laukaan kaavoitus ja rakennuslautakunnan 23.12.2005 myöntämä ympäristölupa betonin ja betonielementtien tuotannolle Petruman kylässä kiinteistöillä Laseva (1:72) ja Sorala (1:65). Hakemus koskee ympäristöluvan lupamääräyksen 9. muuttamista siten, ettei maaperää elementtivaraston alta asfaltoida. Lupamääräyksessä on koko toiminta-alue edellytetty asfaltoitavaksi. Laukaan Betoni Oy:n toiminta-alue sijaitsee Laukaan pohjavesialueella ja Toramäen vedenottamon läheisyydessä.

Tämä kuulutus pidetään yleisesti nähtävänä 16.5. - 18.6.2018 välisen ajan Laukaan kun­nan virallisella ilmoitustaululla Laukaan kunnanvirastolla sekä Laukaan kunnan verkkosivuilla www.laukaa.fi . Ympäristölupahakemus ja sii­hen liittyvät asiakirjat ovat kuulutusaikana yleisesti nähtävillä Laukaan kunnanvirastossa ympäristövalvonnassa os. Laukaantie 14, Laukaa kunnanviraston aukioloaikana ma-pe klo 9-15 .

Ympäristönsuojelulain 43 § mukaisesti lupaviranomaisen on ennen asian ratkaisemista va­rat­ta­va niille, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea (asianosainen), tilaisuus teh­dä muistutuksia lupa-asian johdosta. Muille kuin asianosaisille on varattava tilaisuus il­mais­ta mielipiteensä.

Kirjalliset muistutukset ja mielipiteet on toimitettava kuulutusaikana Laukaan kunnan kaavoitus- ja rakennuslautakunnalle, käyntiosoite Laukaantie 14, postiosoite PL 6, 41341 Laukaa tai sähköisesti kirjaus@laukaa.fi.

Lisätietoja em. ympäristölupahakemuksesta ja sen käsittelystä antaa ympäristönsuojelusihteeri Pälvi Pöyhönen, puh. 0400 569 811.

Laukaassa 15.5.2018
LUPALAUTAKUNTA

Ympäristölupahakemus (oleelliset tiedot)

Additional info

Uusimmat