Olet täällä

Haja-asutusalueiden jätevesihuolto

Lainsäädännön muutokset tuovat joitain lievennyksiä haja-asutuksen jätevesien käsittelyä koskevaan sääntelyyn. Laukaan vuonna 2005 voimaan tulleissa ympäristönsuojelumääräyksissä säädetään käsittelyvaatimukset erikseen määritellyille alueille. Valtioneuvoston asetuksen ja lain ympäristönsuojelulain muuttamisesta mukaan tiettyjen kiinteistöjen on tehtävä muutoksia jätevesien käsittelyjärjestelmiinsä 31.10.2019 mennessä.

maaseutu-lammas.jpg

Laukaan ympäristönsuojelumääräykset koskevat heti uudisrakentamista sekä kiinteistöjä, joilla tehdään lupaa tai ilmoitusta edellyttäviä korjauksia tai muutoksia. Se, minkälainen jätevesijärjestelmä on riittävä, riippuu siitä, sijaitseeko kyseinen kiinteistö pohjavesi-, ranta-alueella, haja-asutusalueen asutustihentymässä vai muulla alueella.

Vanhojen kiinteistöjen, joiden jätevesien käsittelyjärjestelmät on rakennettu ennen vuotta 2004, tulee 3.4.2017 voimaan tulleen lainsäädännön mukaan saattaa jätevesijärjestelmät ajan tasalle 31.10.2019 mennessä, jos:

- kiinteistö sijaitsee pohjavesialueella
- kiinteistö sijaitsee vesistön läheisyydessä (100 metriä rannasta)

Muualla jätevesijärjestelmän päivittäminen tehdään kiinteistön muutos- tai korjaustöiden yhteydessä (esim. vesikäymälän rakentaminen, käsittelyjärjestelmän uusiminen tai korjaaminen tai muu rakennuslupaa edellyttävä korjaus- tai muutostyö) tai jos jätevesien käsittelystä aiheutuu ympäristön pilaantumisen vaaraa.

Rakennusvalvonta valvoo järjestelmän rakentamista ja ympäristövalvonta on valvontaviranomainen pilaamis- ja ongelmatapauksissa.

Poikkeukset säädösten noudattamisesta
Kunnan toimivaltainen viranomainen voi hakemuksesta myöntää luvan poiketa perustason puhdistusvaatimuksista enintään viiden vuoden määräajaksi kerrallaan, mikäli poikkeamiselle on ympäristönsuojelulaissa mainitut edellytykset. Poikkeamista voi hakea myös pelkästään kunnan ympäristönsuojelumääräyksistä, jos jätevesijärjestelmä täyttää perustason puhdistusvaatimuksen, mutta ei kunnan ympäristönsuojelumääräyksissä edellytettyä tasoa. Vaikka kiinteistön jätevesijärjestelmä siis täyttäisi perustason puhdistusvaatimuksen, jätevesijärjestelmää tulee joko parantaa ympäristönsuojelumääräysten tasolle, tai hakea poikkeamista ympäristönsuojelumääräyksistä. Hakemus ja sen liitelomakkeet toimitetaan Laukaan kunnan ympäristövalvontaan. Päätös on maksullinen.

Automaattinen vapautus:
Puhdistustasoa koskevan vaatimuksen noudattamisesta vapautuvat kiinteistönomistajat, jotka asuvat kiinteistöllä vakituisesti ja ovat täyttäneet 68 vuotta ennen 9.3.2011. Jos kiinteistön jätevesistä kuitenkin aiheutuu ympäristön pilaantumisen vaaraa, voi kunnan ympäristönsuojeluviranomainen puuttua asiaan.

Ikäpoikkeus ei koske:
- vapaa-ajan asuntoja
- jos kiinteistön omistaa useampi asukas, joista yksi tai useampi on alle 68 -vuotias
- jos kiinteistöllä asuu yli 68-vuotias, mutta kiinteistön omistaa joku muu

Selvitys talousjätevesijärjestelmästä ja käyttö- ja huolto-ohjeet
Talousjätevesijärjestelmästä tulee olla jätevesistä ympäristöön aiheutuvan kuormituksen arviointia varten selvitys ja järjestelmän käyttö- ja huolto-ohjeet.

Palvelusta vastaa