Olet täällä

Lapsen elatusturva

Lapsi kävelee

Lapsen elatus 

Lapsella on oikeus riittävään elatukseen, josta vanhemmat vastaavat yhdessä kykynsä mukaan. Lapselle voidaan vahvistaa suoritettavaksi elatusapua, jos vanhempi ei muulla tavoin huolehdi lapsen elatuksesta tai jos lapsi ei pysyvästi asu vanhempansa luona. Elatusapu voidaan vahvistaa sopimuksella tai oikeuden päätöksellä.

Vanhemmilla on oikeus sopia elatussopimuksen sisällöstä. Sovittavan elatusavun tulee kuitenkin olla riittävä lapsen elatukseen ja sen tulee vastata vanhempien maksukykyä. Elatusavun määrittelyssä on mahdollista käyttää apuna oikeusministeriön ohjetta lapsen elatusavun suuruuden arvioimiseksi. Ohjeistuksen mukaan tehtävässä elatusapulaskelmassa lapsen laskennalliset menot jaetaan vanhemmille heidän maksuvaransa perusteella. Elatusapujen ja elatustuen sekä elatusapuohjeen rahamäärien lakisääteiset indeksitarkistukset löytyvät sosiaali- ja terveysministeriön vuosittain julkaisemasta kuntainfosta.

Elatusapua koskevaa sopimusta tai oikeuden päätöstä voidaan myöhemmin muuttaa, jos lapsen tai vanhempien olosuhteissa tulee oleellisia pitkäkestoisia muutoksia. Elatusavun tarkistaminen sopimusteitse edellyttää kummankin vanhemman suostumusta tarkistukseen.

Lapsen oikeus saada elatusta vanhemmiltaan päättyy, kun hän täyttää 18 vuotta. Vanhemmat vastaavat lapsen koulutuksesta aiheutuvista kustannuksista myös sen jälkeen, kun lapsi on täyttänyt 18 vuotta, mikäli se harkitaan kohtuulliseksi.

Sopimuksella tai oikeuden päätöksellä vahvistettu elatusapu/koulutusavustus on täytäntöönpanokelpoinen. Mikäli vanhempi ei maksa hänelle vahvistettua elatusapua, alaikäisen lapsen edustaja voi hakea sitä maksettavaksi elatustukena Kelan kautta tai ulosottoteitse, jolloin elatusapu siirtyy perintään. Maksamatonta vahvistettua koulutusavustusta voi hakea perittäväksi suoraan ulosottoteitse. 

Laki lapsen elatuksesta 704/1975

Ohje lapsen elatusavun suuruuden arvioimiseksi, oikeusministeriön julkaisu 2007:2

Kuntainfo 15/2018

Vanhemman varallisuusolot -lomake

Elatusavun arviointia varten tarvittavat tiedot

Elatusapulaskuri

Elatustukiasiat:
Elatustukiasioita hoitaa Kela
 

 

 

 

Palvelusta vastaa