Olet täällä

Liikuntatoimen avustukset v. 2020

Yleisavustukset /perustavustus

Sivistyslautakunnan yleis(perus)avustukset laukaalaisten vapaa-aikatoimen alaisten ALLE 18-VUOTIAIDEN liikuntayhdistysten tukemiseen ovat haettavissa 31.3. mennessä ja avustusta voi täydentää 31.5.2020 saakka. Hakijan tulee esittää edellisen vuoden tilinpäätös ja toimintakertomus sekä kuluvan vuoden talousarvio ja toimintasuunnitelma. 

Kohdeavustukset

Erillisten ohjeiden mukaan on haettavissa 1.12. mennessä. Avustuslomakkeita ja lisätietoja saa vapaa-aikatoimistosta p.014 2675 725 tai vapaa-aikatoimenjohtajalta p. 0400 646 563
Hakemukset tulee toimittaa osoitteella Laukaan kunta, Vapaa-aikatoimisto, PL 6, 41341 Laukaa.

Perus- ja kohdeavustus

on tarkoitettu alle 18-vuotiaittan toiminnan järjestämiseen

Ennakkoavustukset

Haettava 15.1. mennessä

suunnistus.jpg

AVUSTUSMUODOT

Vuosi/perusavustuksella tarkoitetaan kaikkia niitä avustuksia, jotka sivistyslautakunta vuoden aikana myöntää paikallisille liikuntatoimintaa harjoittaville seuroille tai yhteisöille sääntömääräisen ja toimintasuunnitelman mukaisen toiminnan tukemiseen tai toiminnan aloittamisesta aiheutuviin kustannuksiin.

Avustusmäärärahojen hakemisessa, hakemusten käsittelyssä, avustusten maksamisessa, avustusten käytön valvonnassa ja tilitysten käsittelyssä noudatetaan tätä avustussääntöä ja kunnan ao. määräyksiä.

VUOSIAVUSTUSTEN JAKOPERUSTEET

Avustuksia ovat
a) Perusavustus, joka myönnetään liikuntatoimintaa harjoittaville seuroille. Perusavustus on 60 % jaettavasta vuosiavustusten määrärahasta.
b) Kohdeavustus, joka myönnetään näissä säännöissä mainittuihin hakijan anomiin erityiskohteisiin. Kohdeavustus on 35 % jaettavasta vuosiavustusten määrärahasta.
Perus- ja kohdeavustus on tarkoitettu alle 18-vuotiaittan toiminnan järjestämiseen
c) Yhteistyöavustus. Avustusta maksetaan järjestöille, jotka ovat mukana erilaisissa Vatin järjestämissä kuntalaisille suunnatuissa tapahtumissa esiintyjinä tai/ja toimintansa esittelijöinä. Yhteistyöavustus on 5 % jaettavasta vuosiavustusmäärästä.

Perusavustuksen avustusmenettely

Perusavustuksen hakeminen tulee tapahtua 31.3. mennessä ja avustusta voi täydentää 31.5.2020 saakka. Avus­tusmenettelystä ilmoitetaan lehti-ilmoituksin. Jako perustuu edellisen vuoden toimintaan sekä tulevan vuoden toimintasuun­nitelmaan. Perusavus­tushakemus laaditaan vapaa-aikatoimistos­ta tai kunnan www-sivulta saata­valle lomak­keelle, johon tulee merkitä kaikki tarvit­tavat tie­dot:
1 Toiminnan suuruus
- hallinnollinen toiminta
- jäsenmäärä
- tiedotustoiminta
- koulutustoiminta
2 Toiminnan määrä
- urheilijoiden, joukkueiden, harrastajien, kilpailu- ja harjoitustilaisuuksien lukumäärä sekä järjestettyjen leirien luku- ja osanottomäärä.
3 Toiminnan laatu
- urheilijoiden ja joukkueiden taso, menestyminen ja saavutetut tulokset
4 Toiminnan monipuolisuus
- harrastettavien lajien luonne ja lukumäärä sekä jakautuminen ikäluokittain
- toimivien valmentajien, ohjaajien taso
5 Yhteiskunnallinen merkitys
- kunnan eri osa-alueilla järjestettyjen palvelusten lukumäärä ja merkitys
- järjestettyjen laajojen tilaisuuksien lukumäärä ja merkitys
- kunto- ja erityisryhmien liikunta

Kohdeavustusten avustusmenettely

Kohdeavustuksina myönnetään liikuntatoimintaa harjoittaville seuroille seuraavat avustukset: 

Koulutusavustus

Koulutusavustusta myönnetään urheiluseuran omaan koulutustoimintaan sekä piiri- tai keskusjärjestöjen tai muuhun koulutustoimintaan osallistumista varten, jonka katsotaan avustavan liikuntatoimintaa.
Avustusta myönnetään järjestön omaan koulutustoimintaan, omalla paikkakunnalla, jolloin korvataan ulkopuolisen luentopalkkiot ja matkakorvaukset sekä koulutusmateriaalit. Osallistujille ei makseta matkakorvauksia.
Piiri- tai keskusjärjestön järjestämään koulutustoimintaan tai muuhun hyväksyttävään koulutustoimintaan osallistuville korvataan kurssimaksut sekä matkakulut matkustussäännön II luokan mukaisesti tai omalla autolla 0,20 e.
Edellytyksenä avustuksen saamiselle on, että järjestön itsensä järjestämällä kurssilla on läsnä vähintään 7 osanottajaa. Piiri- ja keskusjärjestöjen tai muun järjestäjän kurssilla ei ole kurssilaisten määrään nähden rajoituksia.
Järjestettävällä kurssilla tulee olla selvä kurssin leima. Vahvistetussa ja toteutetussa ohjelmassa tulee olla vähintään puolet kurssiin liittyvää opetusta ja ohjausta. Opetukseksi ei hyväksytä harjoitteluluonteista toimintaa. Hakemukseen tulee liittää mukaan seuraavat tiedot:
- osanottajaluettelo, jossa on mainittu osanottajien kotipaikka ja ikä,
- kurssiohjelma, jossa tulee olla kurssipäivien/tuntien määrä ja koulutus aiheittain,
- koulutuksesta vastaavat henkilöt ja opettajat,
- tosite koulutuskustannuksista
- koulutuskulut maksetaan 100 % takaisin

Toimitila-avustukset

Muualta kunnan alueelta vuokratut tilat alle 18-vuotiaille korvataan harkinnan mukaisesti, mikäli kunnan omistamissa tiloissa ei voi harjoittaa tarpeellista harjoitustoimintaa. Kilpailujen vuokria ei korvata. Jäähallivuokria korvataan alle 18-vuotiaille järjestetystä toiminnasta. Avustuksen piiriin ei kuulu uimamaksut, toimistovuokrat, kokoustilat, turnausmaksut, oman toimitilan käyttökustannukset eikä siivouskulut sekä kunnan ulkopuolelta vuokratuista tilat. Vuokrat maksetaan tositteiden mukaan.

Kohdeavustuksen hakeminen tulee tapahtua 1.12. mennessä. Avustushakemus laaditaan vapaa-aikatoimistosta saatavalla lomakkeella, johon tulee merkitä kaikki tarvittavat tiedot.

Yhteistyö avustusmenettely
Avustusta voivat hakea laukaalaiset järjestöt
1. Järjestön henkilö on esiintyjänä Vatin järjestämässä tilaisuudessa Laukaan kuntalaisille.
2. Järjestöllä on toiminta- tai esittelypiste Vatin järjestämässä tilaisuudessa.
3. Yhteistoiminnassa järjestö ja Vatti järjestää kaikille kuntalaisille suunnatun tapahtuman.
4. Hakeminen tulee tapahtua välittömästi tapahtuman jälkeen.

YLEISET MÄÄRÄYKSET

Hakemuksesta tulee käydä selville sen lisäksi, mitä mahdollisesti on kunkin erityisavustuksen kohdalla mainittu selvä todiste siitä, että tapahtuma on järjestetty. Menot ja tulot tulee olla yhdenpitäviä järjestön kirjanpidon kanssa ja toimintakertomuksesta tulee ilmetä ne kohdat, joihin erityisavustusta on saatu.

Perus- ja/tai kohdeavustusta saanut yhdistys on velvollinen antamaan sivistyslautakunnalle selvityksen myönnettyjen varojen käytöstä. Kunnan tilintarkastajilla on oikeus tarvittaessa tarkastaa avustusta saaneen järjestön tilit. Yhdistyksen tulee merkitä hakemuslomakkeelle vaadittavat tiedot ja oheistettava tarvittavat liitteet. Edellisen vuoden avustuksen käytöstä on annettava tiliselvitys samassa yhteydessä, kun haetaan uutta avustusta.

Yhdistyksen saamat avustukset tulee käyttää niihin tarkoituksiin, joihin ne on myönnetty. Kunta voi, ellei avustuksen saanut noudata annettuja ohjeita, periä myönnetyt varat takaisin ja jättää avustettavan seuraavassa varojen jaossa huomiotta.

Yhdistyksellä on oikeus saada ennakkoa 50 %:iin saakka edellisenä vuonna myönnetyistä avustuksista. Samalla yhdistyksen tulee sitoutua palauttamaan avustus tai avustuksen ylimennyt osa, jos yhdistykseltä evätään oikeus avustuksen saantiin tai myönnetty ennakko on suurempi kuin lopullinen avustus vuodelta 2020. Ennakon hakeminen tulee tapahtua 15.1. mennessä vapaa-aikatoimistosta saatavalla kaavakkeella.

Yhdistyksen kotipaikka tulee olla Laukaa, jäsenistä enemmistö laukaalaisia ja kohdeavustusta myönnettäessä huomioidaan vain Laukaan kunnassa henkikirjoilla olevat henkilöt.

Avustukset myöntää nuorisoyhdistyksille sekä liikuntatoimintaa harjoittaville seuroille ja yhteisöille vapaa-aikatoimi.

Avustusta ei myönnetä
- verotusoikeuden omaavalle yhteisölle
- piirijärjestöille, tai;
- niihin tarkoituksiin, mihin yhdistys on saanut kunnalta tai valtiolta jo avustusta.

Muutoksen haku

Avustuspäätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen 14 päivän kuluessa Laukaan sivistyslautakunnalle, osoite PL 6 41341 LAUKAA, päätöksen tiedoksi saannista.

Avustushakemuslomakkeet löytyvät täältä 

KOHDEAVUSTUSHAKEMUKSET

Liikunta kohdeavustuslomake PDF

PERUS/VUOSIENNAKKOAVUSTUSHAKEMUKSET

Liikuntaennakkoavustuslomake PDF

 

PERUS/VUOSIAVUSTUSLOMAKE

Liikuntayleisavustuhakemus (pdf)

 

Avustusta haetaan avustuslomakkeella ja hakemukset toimitetaan Laukaan kunnan vapaa-ajan toimistoon, osoitteella PL 6, 41341 Laukaa.

Lisätietoja saa vapaa-aikatoimenjohtajalta puh. 0400 646 563

Palvelusta vastaa