Olet täällä

Maa- ja järvilämpö

Maalämmön hyödyntämiseen tarkoitetun lämpökaivon poraaminen sekä maaperään tai vesistöön sijoitettavan lämmönkeruuputkiston asentamista varten on haettava toimenpidelupaa. Maalämpöön siirryttäessä rakennuksen sisällä tehtävät muutostyöt saattavat edellyttää rakennusluvan hakemista. Jos lämpökaivo tai -putkisto tehdään uudisrakentamisen yhteydessä, lupa sisällytetään uudisrakennuksen rakennuslupaan.

Rannalle laskeutuva puistotie Vuojärven asuntoalueella.

Maalämpöhankkeeseen tulee hankkia riittävän ajoissa pätevä asiantuntija, jolla on edellytykset ja tarvittava kokemus lämpökaivojen poraamisesta. Tämä henkilö voi yleensä toimia myös hankkeen pääsuunnittelijana, joka huolehtii toimenpidelupaan liittyvien asiakirjojen kokoamisesta ja hakemuksen laatimisesta. Hän myös vastaa poraamistyön asianmukaisesta suorittamisesta ja luvassa olevien ehtojen noudattamisesta. Hänellä tulee olla myös riittävä kokemus poraamisen riskien ja poraamiseen liittyvien asiakirjojen hallinnasta. Mikäli pääsuunnittelijaa ei nimetä lupahakemuksessa, tulee hankkeeseen hyväksyttää vastaava työnjohtaja, joka vastaa työn asianmukaisesta suorituksesta.

Ensisijaisesti suositellaan lämpöputkiston asentamista maalle ja vasta sitten veteen, jos maalle sijoittaminen ei ole mahdollista tai tulee huomattavan kalliiksi. Vesistöön asennettavaa lämmönkeruuputkistoa varten tarvitaan aina vesialueen omistajan suostumus putkien sijoittamiseen ja pitämiseen vesialueella. Joissakin erikoistapauksissa tarvitaan lisäksi sijoituslupa Aluehallintovirastosta, jonka hakija hakee itse ja toimittaa päätöksen rakennusvalvontaan. Aluehallintoviraston sijoituslupaa tarvitaan, jos kyseessä on järjestäytymätön vesialue, vesialueen omistaja ei anna suostumustaan tai jos johto sijoitetaan yleisen kulku- tai uittoväylän, järvessä olevan liikenteellisesti merkittävän salmen, kapeikon tai merkityn veneväylän kohdalle.

Toimenpiteessä huomioitavaa

Lupahakemukseen liitettävässä asemapiirustuksessa on esitettävä:

  • lämpökaivon/lämmönkeruupiirin sijainti ja piirin laajuus
  • etäisyydet naapurin rajaan

Hakijan vastuulla on selvittää kiinteistöllä kulkevat maanalaiset johdot tai muut rakenteet ja merkitä ne asemapiirrokseen. Vaihtoehtoisesti voidaan liittää erillinen johtoselvitys lupaliitteeksi siinä tapauksessa, että kiinteistöllä kulkee maanalaisia johtoja.

Lämpökaivon poraaminen tai lämmönkeruuputkiston asentaminen 1.-luokan pohjavesialueelle vaatii rakennusvalvonnan toimenpideluvan lisäksi vesilain mukaisen luvan Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirastolta (Laukaan Kaavoitus- ja rakennuslautakunnan päätös 28.08.2012 § 145). Perusteena on ympäristönsuojelulain 1 luku 8§ Pohjaveden pilaamiskielto ja vesilain 3 luku 2§ Vesitaloushankkeen yleinen luvanvaraisuus. Aluehallintoviraston myönteinen päätös tulee saada ennen kuin toimenpidelupa myönnetään.  

2.-luokan pohjavesialueilla ja vedenottamoiden läheisyydessä (< 500 m vedenottamoista) käytetään tapauskohtaistaharkintaa. Rakennusvalvonta pyytää toimenpidehakemukseen lausunnon ympäristötoimelta, joten hakija / pääsuunnittelija voi olla ennen luvan sisään jättämistä yhteydessä suoraan kunnan ympäristötoimeen.

Kun lämpökaivo on valmis, on kiinteistön omistajan toimitettava porausraportti rakennusvalvontaan ja tilattava loppukatselmus rakennustarkastajalta. Mikäli lupaa haetaan useammalle lämpökaivolle, saatetaan edellyttää ohjeesta poikkeavia tarkempia selvityksiä.

Reiän poraamisen yhteydessä syntyy karkeaa kiviainesta ja kiintoaineen muodostamaa lietettä. Kiviaines ja liete tulee käsitellä siten, että siitä ei aiheudu haittaa naapureille tai ympäristölle. Niitä ei saa johtaa sellaisenaan vesistöön. Liete voidaan imeyttää tai saostaa tontilla, jos siitä ei tule haittaa omalle kiinteistölle tai naapureille. Pintaveden pääsy porareikään on estettävä tiiviillä kaivo- ja kansirakenteilla. Kaikissa lämmönkeruujärjestelmissä on käytettävä ympäristölle mahdollisimman vaaratonta lämmönsiiroainetta. Maanalainen öljysäiliö tulee poistaa, jollei se ole perustellusta, teknisestä syystä mahdotonta. Öljysäiliön maahan jättämistä varten rakennusvalvonta käy tarkastamassa tilanteen ja ympäristöviranomaisen puoltava lausunto tarvitaan toimenpidelupapäätökseen.

Suomen Kalustekierrätys Oy on myynyt useiden maalämpöjärjestelmien asentajille väärillä tiedoilla metanolipohjaista lämmönsiirtonestettä etanolipohjaisen nesteen sijasta vuosina 2012-2015. Lue tiedote nesteen vaihtamisen ohjeista.

Hakemuslomakkeen toimenpidelupaa varten löydät täältä. Muista liittää hakemukseen selvitys maalämmöstä -lomake.

 

Palvelusta vastaa

Palvelut, joista voisit myös olla kiinnostunut