Olet täällä

Nuorisotoimen avustukset v. 2020

1. Yleisavustukset

Sivistyslautakunnan yhteisavustukset laukaalaisten vapaa-aikatoimen alaisten nuorisoyhdistysten tukemiseen ovat haettavissa 31.3. mennessä. Hakijan tulee esittää edellisen vuoden tilinpäätös ja toimintakertomus sekä kuluvan vuoden talousarvio ja toimintasuunnitelma. Yleisavustushakemus tulee laatia vapaa-aikatoimistosta tai www sivuilta  www.laukaa.fi -  saatavalla lomakkeella.

2. Kohdeavustukset

Erillisten ohjeiden mukaan on haettavissa 1.12. mennessä. Avustuslomakkeita ja lisätietoja saa vapaa-aikatoimistosta p.014 2675 725 tai vapaa-aikatoimenjohtajalta p. 0400 646 563
Hakemukset tulee toimittaa osoitteella Laukaan kunta, Vapaa-aikatoimisto, PL 6, 41341 Laukaa

Ennakkoavustukset

Haettavana 15.1. mennessä.   

iiris.jpg

LAUKAAN KUNNAN SIVISTYSLAUTAKUNNAN NUORISOTOIMINTAA VARTEN JAKAMIEN VUOSIAVUSTUSTEN AVUSTUSSÄÄNNÖT 2020

 

AVUSTUSMUODOT

Vuosiavustuksella tarkoitetaan kaikkia niitä avustuksia, jotka sivistyslautakunta vuoden aikana myöntää paikallis­ten nuorisoyhdistysten sääntömääräisen ja toimintasuunni­tel­man mukaisen toi­minnan tukemiseen tai toiminnan aloittami­sesta aiheutuviin kustan­nuksiin sekä nuorten itsensä järjes­tämään ennalta suunniteltuun kohteeseen. 

Avustusta ei voi käyttää investoinneista aiheutuviin menoihin eikä muuhun, kuin yhdistyksen sääntöjen mukaiseen toimintaan.

Avustusmäärärahojen hakemisessa, hakemusten käsitte­lyssä, avustusten maksamisessa, avustusten käytön valvonnassa ja tilitysten käsittelyssä noudatetaan tätä avustussääntöä ja kunnan ao. määräyksiä.

VUOSIAVUSTUSTEN JAKOPERUSTEET

Avustuksia ovat
Perusavustus,
joka myönnetään nuorisotoimintaa har­joittaville yhdistyksille. Perusavustus on 60 % jaetta­vasta vuosiavustusten määrärahasta.

 

Perusavustushakemus PDF

 

Kohdeavustus, joka myönnetään näissä säännöissä mai­nittuihin hakijan anomiin eri­tyiskohteisiin.  Koh­deavustus on 35 % jaettavasta vuosiavustusten määrä­rahasta.       

Kohdeavustushakemus PDF

Yhteistyöavustus. Avustusta maksetaan järjestöille, jotka ovat mukana erilaisissa Vatin järjestämissä kuntalaisille suunnatuissa tapahtumissa esiintyjinä tai/ja toimintansa esittelijöinä. Yhteistyöavustus on 5 % jaettavasta vuosiavustusmäärästä.

Perusavustuksen avustusmenettely

Perusavustuksen hakeminen tulee tapahtua 31.3. mennessä ja avustusta voi täydentää 31.5. saakka. Avus­tusmenettelystä ilmoitetaan lehti-ilmoituksin. Jako perustuu edellisen vuoden toimintaan sekä tulevan vuoden toimintasuun­nitelmaan. Perusavus­tushakemus laaditaan vapaa-aikatoimistos­ta saata­valle lomak­keelle, johon tulee merkitä kaikki tarvit­tavat tie­dot:

1 Toiminnan suuruus

  • hallinnollinen toiminta
  • jäsenmäärä
  • tiedotustoiminta
  • koulutustoiminta

2 Toiminnan määrä

  • harrastajien ja harrastusryhmien määrä
  • järjestettyjen leirien luku- ja osanottomäärä                                                        

3 Toiminnan laatu

4 Toiminnan monipuolisuus

5 Yhteiskunnallinen merkitys

  • Kunnan eri osa-alueilla järjestettyjen pal­velusten lukumäärä ja merkitys
  • Järjestettyjen laajojen tilai­suuksien luku­määrä ja merki­tys

Kohdeavustusten avustusmenettely

Kohdeavustuksina myönnetään nuorisotoimintaa harjoittaville yhdistyksille seuraavat avustukset:

Koulutusavustus

Koulutusavustusta myönnetään nuoriyhdistyksen omaan koulutus­toi­mintaan sekä piiri- tai keskusjärjestöjen tai muuhun kou­lu­tustoimintaan osallistumista varten, jonka katsotaan avus­ta­van nuorisotoimintaa. Avustusta myönnetään järjestön omaan koulutustoimin­taan, omalla paikkakunnalla, jolloin korvataan ulko­puolisen luento­palkkiot ja matkakorvaukset sekä koulutusmateriaalit. Osal­listujille ei makseta matkakorvauksia.

Piiri- tai keskusjärjestön järjestämään koulutustoimintaan tai muuhun hyväksyttävään koulutustoimintaan osallistuville korvataan kurssimak­sut sekä matkakulut matkustussäännön II luokan mukaisesti tai omalla autolla 0,20 e/km.

Edellytyksenä avustuksen saamiselle on että, järjestön itsen­sä järjestämällä kurssilla on läsnä vähintään 7 osanottajaa. Piiri- ja keskusjärjestöjen tai muun järjestäjän kurssilla ei ole kurssilaisten määrään rajoituksia.

Järjestettä­vällä kurssilla tulee olla selvä kurssin leima. Vahvistetus­sa ja toteutetussa ohjel­massa tulee olla vähintään puolet kurs­siin liittyvää opetusta ja ohjausta. Ope­tukseksi ei hy­väksytä harjoitteluluonteista toimintaa. Hakemukseen tulee liittää mukaan seuraavat tiedot:
-        osanottajaluettelo, jossa on mainittu osanottajien koti­paik­ka ja ikä,
-        kurssiohjelma, jossa tulee olla kurssipäivien/tuntien määrä ja koulutus aiheittaan,
-        koulutuksesta vastaavat henkilöt ja opettajat,
-        tosite koulutuskustannuksista.
-        koulutuskulut maksetaan 100 % takaisin

Toimitila-avustukset
Muualta kunnan alueelta vuokratut tilat korvataan harkinnan mukaisesti, mikä­li kunnan omistamissa tiloissa ei voi harjoittaa yhdistyksel­le tarpeellista toimintaa. Vuokrat maksetaan tositteiden mukaan.

Leiritoimin­ta-avustus 
Leiritoiminta-avustusta myönnetään nuorisoyhdistyksen järjes­tämän nuorisoleiritoiminnan tukemiseen. 

Leiritoimintaan jaettavat avustukset myönnetään leirivuoro­kausien perusteella.

Samalla perusteella myön­netään avustusta osallis­tumisesta piiri- ja kes­kusjärjestöjen leireille. Lei­riavustuk­set myön­netään leirivuoro­kausien perusteella. Lukumäärä saa­daan ker­tomalla osanottajien luku­määrä lei­rivuorokausien määrällä.  Leirivuo­rokaudeksi katsotaan 24 tunnin ajan­jakso, jonka leiri on kestänyt. Ajanjakso alkaa leirin kokoontumisesta leiri­paikal­le leirin päättymiseen (kotiinlähtö). 

Kun leiri on kestänyt enemmän kuin yhden leirivuorokauden (24 tuntia) ja leiriin käytetty aika ylittää viimeisen vuorokau­den 6 tunnil­la, otetaan se avustusta laskettaessa huomioon täytenä vuoro­kautena.

Edellytyksenä avustuksen saamiselle on, että itse järjeste­tyllä leirillä on ohjaajien lisäksi vähintään 7 osanottajaa.  Piiri- ja keskus­järjestön tai muun järjestön järjestämälle leirille osal­listumisesta aiheutuviin kustannuksiin avustuk­sia myönnettä­essä ei ole osanottoon nähden rajoituksia.

Hakulomakkeeseen tulee merkitä mahdollisimman tarkasti kaikki tarvittavat tiedot.

Kohdeavustuksen hakeminen tulee tapahtua 1.12. mennessä.  Avustushake­mus laaditaan vapaa-aikatoimistosta saatavalla lo­makkeella, johon tulee merkitä kaikki tarvittavat tiedot.

Ennakkoavustukset vuodelle 2021

Haettava 15.1.2021 mennessä 

Ennakkoavustushakemus PDF 

Yhteistyö avustusmenettely 
Avustusta voivat hakea laukaalaiset järjestöt. Järjestön henkilö on esiintyjänä Vatin järjestämässä tilaisuudessa Laukaan kuntalaisille. Järjestöllä on toiminta- tai esittelypiste Vatin järjestämässä tilaisuudessa. 
Yhteistoiminnassa järjestö ja Vatti järjestää kaikille kuntalaisille suunnatun tapahtuman. Hakeminen tulee tapahtua välittömästi tapahtuman jälkeen.

YLEISET MÄÄRÄYKSET
Hakemuksesta tulee käydä selville sen lisäksi, mitä mahdolli­sesti on kunkin erityisavustuksen kohdalla mainittu selvä todiste siitä, että tapahtuma on järjestetty. Menot ja tulot tulee olla yhdenpitäviä järjestön kirjanpidon kanssa ja toi­mintakertomuksesta tulee ilmetä ne kohdat, joihin erityis­avustusta on saatu.

Perus- ja/tai kohdeavustusta saanut yhdistys on velvollinen antamaan sivistyslautakunnalle selvityksen myönnettyjen varojen käytöstä. Kunnan tilintarkastajilla on oikeus tar­vittaessa tarkastaa avustusta saaneen järjestön tilit. Yh­distyksen tulee merkitä hakemuslomakkeelle vaadittavat tie­dot ja oheistettava tarvittavat liitteet. Edellisen vuoden avus­tuksen käytöstä on annettava tiliselvitys samassa yhteydes­sä, kun haetaan uutta avustusta.

Yhdistyksen saamat avustukset tulee käyttää niihin tarkoituk­siin, joihin ne on myönnetty. Kunta voi, ellei avustuksen saanut noudata annettuja ohjeita, periä myönnetyt varat ta­kaisin ja jättää avustettavan seuraavassa varojen jaossa huomiotta.

Yhdistyksellä on oikeus saada ennakkoa 50 %:iin saakka edel­lisenä vuonna myönnetyistä avustuksista. Samalla yhdistyksen tulee sitoutua palauttamaan avustus tai avustuk­sen ylimennyt osa, jos yhdistykseltä evätään oikeus avustuk­sen saantiin tai myönnetty ennakko on suurempi kuin lopulli­nen avustus vuodel­ta 2020. Ennakon hakeminen tulee tapahtua 15.1.2020 mennessä vapaa-aikatoimistosta saatavalla kaavakkeella.

Yhdistyksen kotipaikka tulee olla Laukaa, jäsenistä enem­mistö laukaalaisia ja kohdeavus­tusta myön­nettä­essä huomioi­daan vain Lau­kaan kunnas­sa hen­kikirjoil­la ole­vat henki­löt.

Avustukset myöntää nuorisoyhdistyksille sekä lii­kuntatoimin­taa harjoittaville seuroille ja yhteisöille vapaa-aikatoimi.

Avustusta ei myönnetä
-        verotusoikeuden omaavalle yhteisölle, kuten esim. evanke­lisluterilaisen seurakunnan järjestämään nuorisotoimin­taan,
-        piirijärjestöille, tai;
-        niihin tarkoituksiin, mihin yhdistys on saanut kunnalta tai valtiolta jo avustusta.

Muutoksen haku

Avustuspäätökseen tyytymätön voi hakea siihen muutosta 30 päivän kuluessa lääninoikeudelle tehtävällä valituksella siitä kun päätös on saatettu tiedoksi.

Palvelusta vastaa