Olet täällä

Poikkeamislupa- ja suunnittelutarveratkaisu

Kaavattomilla alueilla rakentaminen tapahtuu pääsääntöisesti suunnittelutarveratkaisu- tai poikkeamislupamenettelyllä, jota ohjaa kunnan rakennusjärjestys. Ennen suunnittelutarveratkaisun tai poikkeamispäätöksen hakemista on hankkeesta syytä olla yhteydessä rakennusvalvontaan lupatarpeen selvittämiseksi.

Sauna

Kunta voi tietyin edellytyksin myöntää poikkeuksen rakentamista koskevista säännöksistä, määräyksistä, kielloista ja muista rajoituksista. Poikkeaminen ei saa kuitenkaan aiheuttaa haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle, vaikeuttaa luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista eikä vaikeuttaa rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista. Poikkeusta ei saa myöntää, jos se johtaa vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuttaa merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia. Poikkeamiseen tarvitaan aina erityinen syy. 

Poikkeamislupa tarvitaan, kun halutaan poiketa:

  • voimassa olevan asemakaavan mukaisesta käyttötarkoituksesta,
  • voimassa olevan asemakaavan rakennusaloista,
  • rakennuspaikan enimmäisrakennusoikeudesta,
  • kunnan rakennusjärjestyksen mukaisesta rakennuspaikan vähimmäispinta-alasta.

Suunnittelutarvealueella tarkoitetaan sellaista aluetta asemakaava-alueen ulkopuolella, jolla jo tapahtuneen tiiviin rakentamisen tai alueen muiden olosuhteiden vuoksi on tarpeen ryhtyä erityisiin toimenpiteisiin, kuten teiden, vesijohtojen tai viemärin rakentamiseen taikka vapaa-alueiden järjestämiseen. Rakentaminen voi lisäksi ympäristövaikutustensa merkittävyyden vuoksi edellyttää tavanomaista rakennuslupamenettelyä laajempaa harkintaa.

Hakuohjeet
 

Suunnittelutarveratkaisusta tai poikkemisesta päättää 1.1.2021 alkaen Laukaan kunnan kunnanhallitus.

Suunnittelutarveratkaisua ja poikkeamispäätöstä tulee hakea hyvissä ajoin ennen rakennushankkeeseen ryhtymistä. 

Hakemusasiakirjat voi jättää Laukaan kunnanvirastoon tai lähettää postitse osoitteella:
Laukaan kunta
Kunnanhallitus
PL 6
41341 Laukaa

Hakemuslomake (pdf) (suositellaan käytettävän Chrome-selaimella)
Ohje asemapiirroksen laatimiseen  (pdf)

Hinnasto 1.1.2021 alkaen

Myönteinen lupapäätös 550 €
Kielteinen lupapäätös 270 €
Kunnan suorittama naapurin kuuleminen  90 € / kuultava kiinteistö
Lehtikuulutus kuulutuskulut + 90 € laatimiskuluja

 

 

Palvelusta vastaa