Olet täällä

Poikkeamislupa- ja suunnittelutarveratkaisu

Sauna

Kunta voi tietyin edellytyksin myöntää poikkeuksen rakentamista koskevista säännöksistä, määräyksistä, kielloista ja muista rajoituksista. Poikkeaminen ei saa kuitenkaan aiheuttaa haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle, vaikeuttaa luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista eikä vaikeuttaa rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista. Poikkeusta ei saa myöntää, jos se johtaa vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuttaa merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia. Poikkeamiseen tarvitaan aina erityinen syy. 

Poikkeamislupa tarvitaan, kun halutaan poiketa:

  • voimassa olevan asemakaavan mukaisesta käyttötarkoituksesta,
  • voimassa olevan asemakaavan rakennusaloista,
  • rakennuspaikan enimmäisrakennusoikeudesta,
  • kunnan rakennusjärjestyksen mukaisesta rakennuspaikan vähimmäispinta-alasta.

Suunnittelutarvealueella tarkoitetaan sellaista aluetta asemakaava-alueen ulkopuolella, jolla jo tapahtuneen tiiviin rakentamisen tai alueen muiden olosuhteiden vuoksi on tarpeen ryhtyä erityisiin toimenpiteisiin, kuten teiden, vesijohtojen tai viemärin rakentamiseen taikka vapaa-alueiden järjestämiseen. Rakentaminen voi lisäksi ympäristövaikutustensa merkittävyyden vuoksi edellyttää tavanomaista rakennuslupamenettelyä laajempaa harkintaa.

Lupaviranomaisena Laukaan kunnassa toimii lupalautakunta, joka käsittelee poikkeamisluvat (poikkeamispäätökset ja suunnittelutarveratkaisut).

Lupahakemus (pdf)
Ohje asemapiirroksen laatimiseen sekä esimerkkejä päätösten hinnoista (pdf)

Allekirjoitettu kirjallinen lupahakemus toimitetaan osoitteella:
postiosoite: Laukaan kunta, Lupalautakunta, PL 6, 41341 Laukaa
käyntiosoite: Laukaantie 14, Laukaa kk

Yhteystiedot
Lupalautakunnan esittelijä: ympäristötoimenjohtaja Jukka Lappalainen
Päätösten valmistelija: rakennustarkastaja Ossi Vänskä
sähköpostit etunimi.sukunimi@laukaa.fi
 

 

Palvelusta vastaa