Olet täällä

Yksityisen hoidon tuet

Lasten hoidon tuet
Perhe voi valita kunnallisen päivähoidon sijaan kotihoidon tuen tai yksityisen hoidon tuen. Kunta tukee yksityistä varhaiskasvatusta palvelurahalla.

Kotihoidon tuki
Alle kouluikäisten lasten vanhemmat voivat kunnallisen päivähoidon vaihtoehtona valita lasten kotihoidon tuen, mikäli perheessä on alle 3 -vuotias lapsi, joka ei ole kunnan järjestämässä päivähoidossa. Kotihoidon tukea maksetaan myös perheen muista alle kouluikäisistä sisaruksista, jotka eivät ole kunnallisessa päivähoidossa. Lapsen hoitaja voi olla myös joku muu kuin äiti tai isä.

Tuki voidaan myöntää heti vanhempainrahakauden päätyttyä. Kotihoidon tuki päättyy viimeistään, kun perheen nuorin lapsi täyttää kolme vuotta. Sitä ei makseta kuukautta lyhyemmältä ajalta. Tuensaajan on ilmoitettava Kelaan välittömästi, jos lapsen hoitojärjestelyt tai perheen tulot muuttuvat, jotta tuki maksetaan oikein perustein. Kotihoidon tukeen kuuluu hoitoraha, johon eivät vaikuta perheen tulot ja hoitolisä, johon vaikuttavat perheen yhteenlasketut tulot

Kotihoidon tukea haetaan Kelalta, josta saa myös lisätietoja.

Yksityisen hoidon tuki
Yksityisen hoidon tukea maksetaan, jos perheen alle kouluikäistä lasta hoitaa kunnan hyväksymä palkattu hoitaja. Tukea ei voi saada, jos lapsi on kunnallisessa päivähoidossa. Yksityisen hoidon tukea voi hakea toinen lapsen vanhemmista tai muu huoltaja. Yksityisen hoidon tuki maksetaan suoraan yksityiselle palvelun tuottajalle. Yksityisen hoidon tuki on verotettavaa tuloa päivähoidon tuottajalle, mutta ei tukea hakevalle perheelle.

Vanhemmat voivat palkata omaan kotiin yksityisen hoitajan vähintään kuukauden kestävällä työsopimuksella. Päivähoidon tuottaja on henkilö, jonka kanssa perhe on tehnyt työsopimuksen ja jonka kunta on hyväksynyt päivähoidon tuottajaksi. Myös sukulainen voi toimia päivähoidon tuottajana. Yksityisen hoidon tukea ei kuitenkaan makseta, jos päivähoidon tuottaja asuu lapsen kanssa samassa taloudessa. Hyväksyntää varten päivähoidon tuottaja varaa ajan Laukaan kunnan yksityisen päivähoidon ohjaajalta. Tapaamisessa hoitajalla tulee olla mukana henkilöllisyystodistus, kopio työsopimuksesta ja selvitys päivähoidon tuottajasta-lomake (WH2).

Lasten yksityisen hoidon tukea haetaan Kelasta (lomake WH1). Hakemuksen liitteeksi tarvitaan päivähoidon tuottajan selvitys päivähoidon tuottajasta –lomake (WH2). Lomakkeet löytyvät Kelan nettisivuilta.

Lasten yksityisen hoidon tukeen kuuluu hoitoraha, johon vaikuttaa lapsen varhaiskasvatusoikeus ja hoitolisä, johon vaikuttavat perheen tulot. Jokaisella lapsella on oikeus saada 20 tuntia varhaiskasvatusta viikossa. Tätä laajempi varhaiskasvatusoikeus on lapsella, jonka vanhemmat tai muu huoltaja                

  • työskentelee kokoaikaisesti
  • opiskelee päätoimisesti
  • toimii yrittäjänä
  • työskentelee osa-aikaisesti (työmatkoineen yli 20 tuntia viikossa)
  • osallistuu työllistymistä edistävään palveluun, kuntoukseen tai muuhun vastaavaan toimeen

Jos lapsella on erityinen tarve kokopäiväiseen varhaiskasvatukseen esim. lapsen kehityksen ja tuen tarve, perheen olosuhteet tai muu lapsen etu, tulee yksityisen hoidon tuen hakijan pyytää kunnan varhaiskasvatuspalveluista lausunto liitteeksi lapsen kokopäiväisestä varhaiskasvatusoikeudesta. Muissa tilanteissa liitteitä ei tarvita.
Yksityisen hoidon tukea haetaan Kelalta, josta saa myös lisätietoja.

Joustava hoitoraha
Joustavan hoitorahan edellytyksenä on, että vanhempi tekee töitä viikoittain keskimäärin 30 tuntia viikossa tai enintään 80% normaalista kokopäivätyön työajasta ja hoitaa lopun aikaa alle 3-vuotiasta lasta. Joustavaa hoitorahaa maksetaan yhdestä lapsesta kerrallaan. Rahaa ei myönnetä kuukautta lyhyemmälle ajalle.

Joustavaa hoitorahaa ei voi saada vanhempi, joka

  • saa erityisäitiys-, äitiys-, isyys- tai vanhempainrahaa.
  • hoitaa lasta itse ja saa kotihoidon tukea.
  • saa osittaista hoitorahaa jostakin perheen lapsesta.
  • tekee yksittäisiä työkeikkoja olematta jatkuvassa työsuhteessa.
  • sairastuu ja sairausloma kestää yhtäjaksoisesti vähintään 4 viikkoa.

Joustavaa hoitorahaa haetaan Kelalta, josta saa myös lisätietoja.

Varhaiskasvatuksen palveluraha
Laukaassa on käytössä varhaiskasvatuksen palveluraha, joka myönnetään perheelle varhaiskasvatuksen järjestämiseksi yksityisessä päiväkodissa, ryhmiksessä tai perhepäivähoidossa. Varhaiskasvatuksen palvelurahaan liittyviä lisätietoja saa yksityisen päivähoidon ohjaajalta numerosta 040 834 6445.

Palvelurahan maksamisen perusteet
Palvelurahan myöntämisen edellytyksenä on, ettei hoidossa oleva lapsi saa kotihoidon tukea, eikä yksityinen palveluntuottaja ole työsopimussuhteessa päivähoitolasten vanhempiin. Palveluraha oikeuttaa ostamaan varhaiskasvatuspalveluja yksityisiltä palveluntuottajilta.
Palvelun tuottaja perii perheeltä yksityisen päivähoidon laskennallisen asiakasmaksun sekä mahdollisen lisämaksun hinnastonsa mukaisesti. Kunta maksaa hyväksymälleen palveluntuottajalle yksityisen päivähoidon kattohinnan ja asiakkaan laskennallisen päivähoitomaksun erotuksen.

Palvelurahahakemus
Perhe hakee yksityisen päivähoidon palvelurahaa  yksityisen päivähoidon palvelurahalomakkeella, joita saa päivähoitotoimistosta, yksityisiltä palveluntuottajilta tai tulostamalla osoitteesta https://www.laukaa.fi/palvelut/varhaiskasvatuksen-lomakkeita.  Palvelurahahakemus tulotietoineen toimitetaan osoitteeseen Laukaan kunta/Varhaiskasvatus, PL 6, 41341 Laukaa.

Palvelurahan kattohinnat 1.8.2017 alkaen
Palvelurahan arvo määritellään Laukaan kunnan hyväksymien yksityisen päivähoidon kattohintojen ja asiakkaan bruttotulojen mukaisen laskennallisen päivähoitomaksun erotuksena.

Palvelurahan kattohinnat, palvelutarve kokopäivähoito:

Hoidon tarve

Päiväkoti

Perhepäivähoito

Päiväkoti

vuorohoito

Ryhmäperhepäiväkoti

yli 3 v

alle 3 v

yli 3 v  

alle 3 v  

yli 3 v

alle 3v

kokopäivähoito

744 €

1 173 €

725 €

1 334 €

1 985 €

725 €

1142 €

osapäivähoito

445 €

   586 €

435 €

   468 €

   694 €

435 €

571 €

iltahoito kp

912 €

1 341 €

 

iltahoito op

585 €

   725 €