Olet täällä

Yleistä tietoa kansalaisopistosta

varipakki.jpg

KANSALAISOPISTO PÄHKINÄNKUORESSA

Laukaan kansalaisopisto on Laukaan kunnan ylläpitämä vapaan sivistystyön oppilaitos, jonka toiminta-alueena on Laukaa. Laukaan kunta sijaitsee Keski-Suomen maakunnassa. Kunnan suurimpia taajamia ovat kirkonkylä, Lievestuore, Leppävesi ja Vihtavuori. 

Kansalaisopiston toiminta on osa kunnallista lähipalvelua.  Se tarjoaa opetusta ensisijaisesti aikuisväestölle, mutta harrastustavoitteista opetusta myös lapsille ja nuorille. Toiminnassa pyritään ottamaan huomioon paikalliset tarpeet niin, että opetusta pyritään järjestämään asukaslukuun perustuen tasapuolisesti eri taajamissa. 

Laukaan kansalaisopiston toiminta-ajatuksena on tarjota kuntalaisille matalan kynnyksen harrastus- ja oppimispaikkoja itsensä kehittämiseen, henkisen, fyysisen ja sosiaalisen vireyden ylläpitämiseen eri puolilla Laukaata. Opiston tarkoituksena on vapaan sivistystyön lain mukaisesti edistää toimialueensa asukkaiden kykyä ja halua elinikäiseen oppimiseen, uusien asioiden omaksumiseen sekä itsensä kehittämiseen tarjoamalla heille monipuolisia koulutus- ja kulttuuripalveluja. Opisto järjestää myös tilauskoulutusta ja osallistuu erilaisiin koulutusta tukeviin alueellisiin ja valtakunnallisiin kehittämishankkeisiin. 

Opetuksen painopiste on taide- ja taitoaineissa kuten kädentaidot ja kuvataiteet, musiikki, tanssi ja liikunta sekä teatteri-ilmaisu. Lisäksi kansalaisopisto järjestää alueensa koulutustarpeen mukaan monipuolisia ihmisten hyvinvointia ja terveyttä edistäviä opintoja, kansalaisten tietoyhteiskuntavalmiuksia edistäviä tieto- ja viestintätekniikan opintoja sekä kansainvälistymistä tukevia kieliopintoja. Opisto osallistuu myös ikääntyvien yliopiston luentojen järjestämiseen yhteistyössä Jyväskylän kesäyliopiston ja Laukaan seurakunnan kanssa.  Kansalaisopisto tarjoaa lisäksi lasten ja nuorten taiteen perusopetuksen mukaista opetusta käsityössä, kuvataiteessa ja teatteritaiteessa.

VAKUUTUSTURVA

Kurssilaiset ovat vakuutettuja kunnan ryhmätapaturmavakuutuksella, joka korvaa kurssilla mahdollisesti sattuneet tapaturmat. Tapaturman sattuessa kurssin opettaja ilmoittaa tapahtumasta rehtorille, joka tekee tapaturmasta tapaturmailmoituksen.Tapaturman kohdanneen (tai hänen huoltajansa) tulee olla yhteydessä rehtoriin mahdollisten korvausten vuoksi. Ryhmätapaturmavakuutus on voimassa myös kansalaisopiston etä-/verkkokursseilla, jotka ovat opinto- ohjelmassa, ja jotka toteutetaan opinto-ohjelmaan merkittyinä ajankohtina. Vakuutus ei kata kurssiin mahdollisesti liittyvien tallenteiden katsomisen/ tehtävien tekemisen aikana tapahtuvia tapaturmia.

 

TASA-ARVOA JA YHDENVERTAISUUTTA

Tasa-arvo ja yhdenvertainen kohtelu ovat Laukaan kansalaisopiston toiminnan keskeisiä arvoja, joita haluamme omalla toiminnallamme edistää. Kansalaisopiston henkilökunta on sitoutunut noudattamaan Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa, joka on laadittu koskemaan vuosia 2017-2019.

HANKETOIMINTA

Opiston hanketoiminnalla pyritään vastaamaan ajankohtaisiin valtakunnallisiin ja alueellisiin haasteisiin.

Palvelusta vastaa