Olet täällä

31.3.2020 - 15:20

Laukaan kunnan tilinpäätös 2019

kunnanjohtaja_ja_talousjohtaja_laukaa_2020.jpg
Laukaan kunnan tilinpäätöksessä vuodelta 2019 käydään läpi kuntien toimintaympäristö, Laukaan talouden kehityspiirteitä sekä tarkastellaan talouden tärkeimpiä tunnuslukuja. Laukaan kunnan tulos jäi 3,9 M € alijäämäiseksi ja kertynyt ylijäämä putosi 1 miljoonaan euroon. Tilinpäätöksen esittelevät kunnanjohtaja Jaakko Kiiskilä ja talousjohtaja Eero Raittila.

Tilinpäätösvuonna 2019 Suomen kunnilla ei mennyt hyvin. Kolme neljästä Manner-Suomen kunnasta teki negatiivisen tuloksen. Kuntien toimintamenot kasvoivat lähes 4 %, kun verotulot kasvoivat vain noin 2,5 %. Kuntien vuosikatteet heikkenivät 13,5 % ja investoinnit kasvoivat 9 %.

Laukaa on vuoden 2019 lopussa oli 18903 asukkaalla Keski-Suomen kolmanneksi suurin kunta. Väkiluku laski toisena vuonna peräkkäin, mutta väkiluvun lasku oli edellistä vuotta pienempi, 24 henkilöllä. Laukaan väkiluku on kuitenkin kasvanut 2000-luvulla lähes 2500 asukkaalla.

Uusia asuntoja Laukaaseen valmistui 114. Uusien asuntojen suuri määrä johtuu kahden kerrostalon valmistumisesta Laukaan kirkonkylään. Kasvanut rakennus- ja toimenpidelupien määrä ennakoi vireää rakentamista ja sen kautta toivottavasti myös myönteistä vaikutusta asukaslukuun.

Laukaan talouden kehityspiirteitä

 

Laukaan kunnan taloudessa kehitettävää löytyy usealla mittarilla. Laukaan kunnan vuosikate ei tällä hetkellä riitä kattamaa poistoja kokonaan. Taseessa on enää 1 miljoona euroa puskuria. Kuntastrategian taloudellisista mittareista työttömyysprosentti 9,3 oli mittareista ainoa selkeästi positiivinen ja kuntastrategian tavoitteen mukainen. Vertailun vuoksi Keski-Suomen työttömyyden keskiarvo oli tätä korkeampi, 11 %.

Verotulot ja valtionosuudet muodostavat 90 % Laukaan kunnan tuloista. Ne kasvoivat, mutta vuoden 2018 pudotuksen jälkeen vain vuoden 2017 tasolle. Tulokehitys on siis ollut heikko. Verorahoituksen kasvun hiipuminen on lisännyt paineita sopeuttaa kustannuksia.

Kustannukset kasvoivat kuitenkin Laukaan kunnassa hallitusti. Ulkoisten ja sisäisten kustannusten kasvu oli vain 1,6 %, kun kustannukset kasvoivat Suomen kunnissa keskimäärin 3,9 %. Kustannusten kasvua on siis pystytty hallitsemaan hyvin.

Laukaan kunnan lainakanta kasvoi 10 miljoonalla eurolla ja on nyt 98 M€, asukasta kohden hiukan yli 5000 €. Kuntakonsernin lainakanta on hiukan suurempi mutta lähellä kuntien keskiarvoa.

Tilinpäätöksen 2019 keskeiset tunnusluvut ja laskelmat

 

Poistot, investoinnit ja vuosikate. Keskeisistä tunnusluvuista vuosikatteen tulisi kattaa poistot. Viime vuosina Laukaan kunnan vuosikate ei ole kattanut poistoja, minkä vuoksi tulos on ollut alijäämäinen. Vuosikatetta pyritään vahvistamaan tulevina vuosina ja investointikuorma pienenee vähitellen 2020-luvulla.

Laukaan kunnan yli- ja alijäämäseurannassa kunta on kumulatiivisesti 1 M € ylijäämäinen mutta kuntakonserni sen sijaan lähes 8 miljoonaa € alijäämäinen, mikä vuoksi Laukaan kunnan kuntakonsernin tulosta tulisi parantaa. Laukaan kunnan toimintatuotot pienenivät hieman ja kulut kasvoivat 0,8 %. Toimintakate kasvoi noin 1 %. Verotulot kasvoivat hiukan muuta kuntakenttää heikommin. Valtionosuudet puolestaan kasvoivat Suomen keskiarvoa paremmin.

Vuosikate vahvistui ja poistot kasvoivat huomattavasti. On huomattava, että poistoihin sisältyi 1,0 M € lisäpoistot, jotka kohdistuivat Tervamäen koulun ja Kunnanviraston käytöstä poistoon.

Laukaan kunnan tulos jäi 3,9 M € alijäämäiseksi ja kertynyt ylijäämä putosi 1 miljoonaan euroon. Laukaan kunta investoi voimakkaasti 6,9 M €. Suurimpia investointeja on Vihtavuoren kouluinvestointi ja Koulunmäen kouluhanke Laukaan kirkonkylässä. Lainakanta kasvoi 98 miljoonaan euroon. Työtä Laukaan kunnassa tehtiin 1000 henkilötyövuotta.

Tunnusluvuista voi päätellä sen, että tekemisen taso Laukaan kunnassa on hyvä. Laukaassa tuotetaan palvelut kohtuullisen edullisesti. Tuloja ei kuitenkaan saada samassa suhteessa kuluihin ja tulevaisuudessa onkin panostettava verotulojen kehittämiseen jatkossa.

Merkittäviä hankkeita ovat Laukaa Areena Lievestuoreen moottoriradalla, Leppäveden liikuntapuistohanke, Vuonteen kiertotalouskylä ja nykyaikaiseen maaseutumaiseen asumiseen laukaassa, Kirkonkylän ja Vihtavuoren koulunhankkeet sekä uuden kunnanviraston.

Leppävedellä tulee haettavaksi 70 uutta omakotitonttia lähivuosina ja Kuhankoskelle tulee aivan uusi asuinalue.

Yritysalueista Vuorenmäen lentokentän vieressä on myyntivalmiita tontteja ja Sorajyvän yritysalueelle Leppävedellä on ensimmäiset sijoittuneet yritykset mutta myös vapaita yritystontteja saatavilla. Myös Lievestuoreelta löytyy rakennusvalmiita yritystontteja.

Koronavirusepidemia tulee rasittamaan myös Laukaan kunnan taloutta kuluvana vuonna 2020. Koronaepidemian vaikutusten laajuutta eri toimialoilla ja kuntataloudessa selvitellään kaiken aikaa. Vaikutukset kuntatalouteen voidaan arvioida tarkemmin vasta akuuttikriisin jälkeen.

Additional info

Uusimmat