Olet täällä

8.6.2017 - 9:48

REKISTERIT KUNTOON – Laukaan rakennuskannan inventointi

laukaa_bulevardi_3935_kp.jpg
Laukaan kunnassa on kunnanvaltuuston päätöksellä (5.12.2016 § 41) lähdetty tarkistamaan rakennus- ja huoneistorekisterien ajantasaisuutta.

Laukaan alueella sijaitsevista rakennuksista on tiedot kunnan omassa rekisterissä, Väestötietojärjestelmän rakennus- ja huoneistorekisterissä sekä Verohallinnon rekisterissä. Näitä rekistereitä tutkittaessa on löytynyt virheitä ja puutteita eivätkä kaikki tiedot ole yhteneviä tai vastaa todellista tilannetta. Inventointiprojektin tavoitteena on eheyttää rekisterien tiedot.

Verohallinnon rekisteritietojen puutteiden vuoksi omistajien yhdenvertaisessa kohtelussa kiinteistöverotuksessa on myöskin korjattavaa. Inventoinnissa kunnan rekisteriin lisätyt ja korjatut rakennustiedot toimitetaan verottajalle kiinteistöverotuksen tarkistusta varten. 

Toimenpiteet

Projektissa rekistereistä seulotaan virheitä ja puutteita korjattavaksi. Mikäli inventoinnissa kiinteistöltä löytyy rakennuksia tai rakennelmia tai niiden laajennuksia, jotka puuttuvat joistain rekistereistä kokonaan tai joiden pinta-alatieto ei ole yhtenevää eri rekistereissä, niiden oikeat tiedot selvitetään rakennusluvilta ja joissain tapauksissa omistajakyselyillä ja/tai mittauskäynneillä. Samalla tarkistetaan myös rakennusten muiden tietojen oikeellisuus.

Mahdolliset korjaukset tehdään kunnan rekisteriin, josta tiedot toimitetaan tämän jälkeen väestötietojärjestelmään ja Verohallinnolle. Omistajat ovat kuitenkin edelleen velvollisia tarkastamaan Verohallinnolta tulevan kiinteistöveron ilmoitusosan ja tekemään siihen tarvittavat päivitykset. Näin varmistetaan, että rakennukset saadaan oikein kaikkiin rekistereihin.

Rakennukset karttapalvelussa

Rakennusten omistajat voivat tarkastaa Laukaan karttapalvelusta omalta osaltaan mitä rakennuksia kunnan rekisteristä löytyy. 

Rakennustietojen ilmoitusvelvollisuus

Mikäli saat kotiisi tiedotteen ja tietojenilmoittamiskehotuksen, on siihen vastattava annetussa aikataulussa. Rakennus- ja huoneistotietojen ilmoitusvelvollisuus tarkistuksen yhteydessä perustuu väestötietolain 13 ja 25 §:ään ja väestötietoasetuksen 28 §:n 2 momenttiin ja 29 §:n 1 momenttiin.

Kiinteistöverotuksen osalta verovelvollisen eli sen, joka omistaa rakennuksen kalenterivuoden alkaessa, on myös tarkistettava jälleenhankinta-arvon perusteena käytetyt tiedot ja perusparannukset sekä ilmoittava tiedoissa ilmenevät virheet ja puuttuvat rakennukset. Ilmoittamisvelvollisuus koskee myös rakennuksen purkua tai käytöstä poistamista. (KiVL 16 §) Ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönti voi johtaa verotusmenettelystä annetun lain nojalla määrättävään veronkorotukseen (KiVL 25 § 1 momentti).

Linkit
Rakennukset Laukaan karttapalvelussa
Verohallinnon ohjeistus kiinteistöverosta
Kunnanvaltuuston päätös 5.12.2016 § 41

Uusimmat