Olet täällä

Kaavatasot

Tietoa Laukaasta

talvinen_jarvi.jpg
Maankäytön suunnittelulla eli kaavoituksella luodaan edellytykset hyvälle ja elinvoimaiselle asuin- ja elinympäristölle. Kaavoituksessa huomioidaan kuntayhteisön erilaiset tarpeet, kestävän kehityksen edellyttämä yhdyskuntarakenteen taloudellisuus ja ympäristön laatuvaatimukset. Hyvin suunnitellut kaavoitusratkaisut sekä toimiva ja eheä yhdyskuntarakenne ja liikennejärjestelyt luovat hyvinvointia ja elinvoimaa sekä edistävät kestävää kehitystä.

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet

Valtakunnan tasolla kaavoitusta ohjaavat valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet, jotka hyväksyy valtioneuvosto.

Maakuntakaava

Valtakunnallisia tavoitteita tarkennetaan edelleen maakuntakaavoilla (entinen seutukaava). Maakuntakaava on useampaa kuntaa koskeva yleispiirteinen maankäytön suunnitelma, jolla pyritään edistämään maakunnan strategista kehittämistä. Maakuntatasolla suunnittelusta vastaa kuntayhtymä, jossa alueen kunnat ovat jäseninä (maakunnan liitto). Laukaa kuuluu Keski-Suomen liittoon. Maakuntakaavan vahvistaa ympäristöministeriö.

Maankäyttö- ja rakennuslain mukainen Keski-Suomen maakuntakaava on laadittu ns. kokonaismaakuntakaavana, joka on vahvistettu 14.4.2009. Keski-Suomen liitto on laatinut myös 1 – 4. vaihemaakuntakaavat. Ensimmäisen vaihemaakuntakaavan tarkoituksena oli varata Jyväskylän seudun uudelle jätteenkäsittelykeskukselle tarpeellinen maa-alue. Toisessa vaihekaavassa varattiin alueita maa-aineshuoltoon ja tarkastettiin maakuntakaavan pohjavesi- ja maa-ainesalueita. Kolmannessa vaihekaavassa on osoitettu alueita turvetuotannolle ja suojeltu samalla arvokkaita suoluonnon kohteita. Kaavassa on osoitettu myös maakunnallisesti merkittävät tuulivoimapuistojen alueet. Neljäs vaihemaakuntakaava päivittää lainvoimaisen maakuntakaavan kaupallisen palveluverkon ja taajamatoiminnot sekä tarpeellisilta osin siihen liittyvää alue- ja yhdyskuntarakennetta. Vaihekaavan tavoitevuosi on 2030.

Keski-Suomen maakuntahallitus käynnisti Keski-Suomen maakuntakaavan tarkistuksen. Tarkistus koskee Keski-Suomen maakuntakaavaa, 1., 2., 3. ja 4. vaihemaakuntakaavaa sekä Pirkanmaan 1. maakuntakaavaa Jämsän Länkipohjan osalta. Kaavoitusprosessin yhteydessä arvioidaan voimassa olevia kaavoja. Tarkistus koskee kaikkia maakuntakaavan teemoja: asutusrakennetta, liikennettä, teknistä huoltoa, luonnonvaroja, erityistoimintoja, kulttuuriympäristöä, luonnonsuojelua ja virkistystä.

Lopputuloksena saadaan kaikki voimassa olevat maakuntakaavat korvaava Keski-Suomen tarkistettu maakuntakaava. Kaavaprosessin aikana ratkaistaan miltä osin voimassa olevien kaavojen merkintöjä jätetään voimaan ja mitä uusia asioita otetaan mukaan. Samalla kun tarkistettu maakuntakaava hyväksytään, kumotaan kaikki aiemmat maakuntakaavat.

Tavoitteena on, että kaavaluonnos ja -ehdotus ovat nähtävillä vuonna 2016. Maakuntavaltuuston on tarkoitus hyväksyä kaava kevätkokouksessa 2017.

Yleiskaava

Yleiskaavan tarkoituksena on kunnan tai sen osan yhdyskuntarakenteen ja maankäytön yleispiirteinen ohjaaminen sekä toimintojen yhteen sovittaminen. Yleiskaava voidaan laatia myös maankäytön ja rakentamisen ohjaamiseksi määrätyllä alueella. Yleiskaavassa esitetään tavoitellun kehityksen periaatteet ja osoitetaan tarpeelliset alueet yksityiskohtaisen kaavoituksen ja muun suunnittelun sekä rakentamisen ja muun maankäytön perustaksi. Yleiskaava voidaan laatia myös vaiheittain tai osa-alueittain (osayleiskaava). Oikeusvaikutteisena hyväksytty osayleiskaava mahdollistaa mm. kaavassa määritellyillä perusteilla rakennuslupien myöntämisen ilman poikkeamispäätöstä tai suunnittelutarveratkaisua.

Asemakaava

Asemakaava on kaavoista yksityiskohtaisin. Asemakaavalla määritellään mm. eri toimintojen sijoittuminen, rakennusten käyttötarkoitus, koko ja sijainti. Asemakaava voi koskea kokonaista asuntoaluetta asuin-, työ- ja virkistysalueineen tai joskus vain katua, yhtä tonttia jne. Asemakaavaa voidaan täydentää rakentamistapaohjeilla, jotka antavat yksityiskohtaisia ohjeita siitä, millaiseksi rakennettu ympäristö muodostuu.

Ranta-asemakaava

Ranta-asemakaavan laatiminen on yleensä kaavoitettavan alueen omistajien asia. Ranta-asemakaavan tarkoitus on ohjata pääasiassa loma-asutuksen järjestämistä ranta-alueella. Maanomistajan toimesta laadittavan asemakaavan tulee muodostaa tarkoituksenmukainen kokonaisuus. Kaavassa annetaan yksityiskohtaiset määräykset loma-asutuksen ja alueen muun käytön järjestämisestä ranta-alueella. Ranta-asemakaavassa määritellään kortteleiden ja tonttien sijoitukset, rakennusoikeudet ja käyttötarkoitukset sekä kulkuyhteydet alueella.

Ranta-asemakaavakartta sekä siihen liittyvä selostus ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma saatetaan kunnan hyväksyttäväksi. Kaavan laatijan tulee olla jo varhaisessa vaiheessa yhteydessä kuntaan, jotta saadaan tarkoituksenmukainen kaava aikaiseksi. Kaavan sisällöstä neuvotellaan ELY-keskuksen kanssa. Tarvittaessa siitä pyydetään myös lausuntoja eri hallintokunnilta.

Yksityisen maanomistajan ranta-asemakaavan laatimisprosessi Laukaan kunnassa

 

Additional info