Olet täällä

Leppäveden Tiituspohjantien kehittämissuunnitelma

Tietoa Laukaasta

leppaveden_tiituspohjantie_visiokuva.png
Leppäveden Tiituspohjantien kehittämisvisio on valmistunut

 

Tiituspohjantien maankäytön ja liikenteen kehittämisvision luonnos on valmistunut. Suunnitelma perustuu aiempiin selvityksiin ja aineistoihin sekä karttapalvelukyselyjen kautta saatuihin tuloksiin. 

Suunnitelmaratkaisussa esitetään maankäytön osalta Leppäveden taajaman uusi keskusta ja sen monipuolisia asumisen vaihtoehtoja, katualueen ja siihen liittyvien puistoalueiden ratkaisuja sekä valaistus- ja katukalustesuosituksia. Liikennejärjestelyistä suunnitelmassa käsitellään mm. ajonopeuden hallintaan liittyvä ratkaisuja, jalankulun- ja pyöräilyliikenteen verkostoa, pysäkkejä ja liittymiä.

Tutustu Tiituspohjantien kehittämisvisioon ja Tiituspohjantien suunnitelmakarttaan.

Suunnitelmaluonnokseen oli mahdollista antaa kommentteja ajalla 6. – 30.8.2020 palautelomakkeella. Kommentointiajan umpeuduttua suunnitelmaluonnos viimeistellään, ja sen jälkeen vuorossa ovat asemakaavoitus ja katusuunnittelu.

Tiituspohjantien kehittämissuunnitelman tausta

Laukaan kunnassa taajamien kehittämishankkeet perustuvat ylempitasoisiin strategioihin. Muun muassa Laukaa – Sydäntä ja elinvoimaa –kuntastrategian kärkiteemana on elinvoima- ja kilpailukyky. Elinvoimaisuutta ja houkuttelevuutta pyritään kehittämään jatkuvasti erilaisilla strategisilla hankkeilla, ja asukkaiden ja muiden toimijoiden tarpeiden kuulemisella ja huomioimisella. Laukaan asumiseen liittyviä vetovoimatekijöitä ovat sijainti Jyväskylän seudulla, kehittyvät taajamat ja elävät maaseutukylät, jolloin kunnalla on mahdollisuus tarjota monipuolisesti erilaisia vaihtoehtoja asumiseen. Tavoitteena on myös kehittää nykyistä rakennetta tiivistäen ja eheyttäen palvelujen saatavuus huomioiden.

Kunnan maankäytön tavoitteita on kirjattu myös maankäytön rakennemalli Viuhkaan (2017). Mallin tavoitteiden toteutuminen edellyttää mm. taajamien täydennysrakentamista, jotta palvelutarjonta säilyy elinvoimaisena. Tätä edistetään keskustojen tiivistämällä, joka lisää keskusta-alueiden vetovoimaa, keskusta-asumista ja asiakasvirtoja.

Laukaan taajamien liikenneturvallisuussuunnitelma on laadittu vuonna 2017. Suunnitelmassa on määritelty toimenpiteiden painopisteiksi seuraavat asiat: ajonopeuksien hillintä, tien ylitykset turvallisuus, turvalliset koulumatkat ja koulujen lähistöt, riskiliittymien vähentäminen ja isompien toimenpidetarpeiden tunnistaminen. Suunnitelmassa on yksilöity toimenpiteet taajamittain ja myös Vihtavuoren ja Leppäveden taajamien pääkaduille ja niiden välittömään läheisyyteen kohdistuu useita toimenpiteitä.

Yleisö osallistui kehittämissuunnitelman laatimiseen vastaamalla huhti-toukokuussa 2020 toteutettuun palautekyselyyn. Tutustu palautekyselyn yhteenvetoon.

Suunnittelualueen kuvaus ja vieressä olevat hankkeet

Leppäveden taajaman pääkatu on Tiituspohjantie, josta noin 1,4 kilometrin osuus on kehittämissuunnitelman suunnittelualuetta. Katualueeseen rajautuva maankäyttö on pääasiallisesti pientaloasumista sekä siihen liittyviä palveluita. Tällä hetkellä Leppäveden taajamalla ei ole selkeää taajamakeskusta. Asemakaavan mukainen katutila vaihtelee 15 metristä 18 metriin.

Tiituspohjantie tulee jatkumaan pohjoispäästään Lintumäenkatuna Kuukanpääntielle (mt 638). Uudesta linjauksesta tulee muodostumaan taajaman uusi sisääntuloväylä. Uuden kadun varteen tulee sijoittumaan mm. suuri liikuntapuisto, uusi, noin 70 tontin pientaloalue sekä yritysalueita. Toteutuessaan alueet lisäävät Leppäveden taajaman vetovoimaa ja asukasmäärää.

Kunnalla on vireillä asemakaavahanke, jonka tavoitteena on osoittaa Tiituspohjantien varteen pienkerrostalojen korttelialue. Kaava mahdollistaa myös uusien liiketilojen rakentamisen, joka vahvistaa Leppäveden keskustan muodostumista.

Suunnittelualue

Suunnittelun tavoitteet:

Kehityssuunnitelman tavoitteena on suunnitella taajaman pääkadun maankäytön, liikenteen turvallisuuden ja sujuvuuden sekä toimintojen osalta siten, että suunnitelma

1. eheyttää taajamakuvaa ja selkeytetään / parannetaan yleisilmettä; mm. katutila, katuvihreä, kalusteet ja valaistus
2. lisää taajaman elinvoimaisuutta ja viihtyisyyttä; mm. täydennysrakentaminen huomioiden liike- ja asuinrakentaminen- sekä viheralueet
3. edistää kevyen liikenteen, henkilöautoliikenteen ja julkisen liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta; mm. reitit, joukkoliikenteen keskustapysäkit

Suunnittelussa tavoitellaan hyvää ja monipuolista vuorovaikutusta alueen toimijoiden ja asukkaiden kanssa.

Suunnitteluprosessi ja aikataulu

Suunnitelmaa laatii Ramboll Finland Oy / projektipäällikkö Kalle Rautavuori

 

 

Additional info