Olet täällä

Savio-Vuonteen kyläselvitys

Tietoa Laukaasta

Savion kylämaisema
Savio-Vuonteen kyläselvitys

Laukaan kunnan tavoitteena on edistää monipuolista, hyvää ja viihtyisää asumista. Pyrkimyksenä on kehittää erilaisia taajamia ja niitä tukevia kehittyvien kylien verkostoa. Kylät kiinnostavat asuinpaikkana Laukaassa ja niiden väkimäärä on ollut kasvussa.

Laukaa –Sydäntä ja elinvoimaa –kuntastrategiaan pohjautuen vuonna 2015 laadittiin ja hyväksyttiin koko kunnan maankäytön rakennemalli. Rakennemallityöhön liittyi myös kyläprofilointi. Profiloinnin tuloksena Vuonteen ja Savion kylät ovat rakennemallissa määritelty kasvaviksi kyliksi, joissa on palveluita ja riittävä asukaspohja. Uutta asumista pyritään ohjaamaan kyläalueille, jolloin asuminen tukee palveluita, estää yhdyskuntarakenteen hajautumista sekä metsä- ja virkistysalueiden pirstoutumista.

Sekä Savion että Vuonteen kylien kasvupaine on ollut viimeisen kymmenen vuoden aikana maltillinen, jonka vuoksi kyläyleiskaavan laatimistarvetta haluttiin selvittää kyläselvityksen avulla. Kyläselvityksessä perehdyttiin mm. alueen kulttuurihistoriallisiin arvoihin ja luontoarvoihin, maankäytön nykytilaan ja kehitykseen. Selvitysten perusteella määriteltiin tiiviimmän kylänkeskuksen / -raitin alueet sekä rantavyöhykkeet ja niiden suunnittelu- ja mitoitusperusteet. Perusteiden kautta on mahdollista mitoittaa rakennusoikeutta maanomistajia tasapuolisesti kohdellen. Kyläläisiä on osallistettu selvityksen laatimiseen mm. kyläillan työpajassa ja verkkopohjaisella kyselyllä.

Kyläselvityksen johtopäätökset:

Nykytilaneessa alueella rakentamispaine on vähäinen, jonka perusteella yleiskaavan laatimiselle ei ole tarvetta. Alueen rakentaminen voidaan ratkaista suunnittelutarvemenettelyllä, joka on tällä hetkellä riittävä tapa ohjata kylien maankäyttöä. Uudistuvaan rakennusjärjestykseen tullaan kirjaamaan kaavattomien alueiden suunnittelu- ja mitoitusperusteet, joita noudatetaan myös Savion ja Vuonteen kyläselvitysalueella. Suunnittelu- ja mitoitusperusteet esitetään saman suuntaisena mitä ne ovat olleet kyläselvityksessä. Kyläselvitys toimii lupaharkinnan taustamateriaalina.

Vuonteen kylällä on tapahtumassa lähivuosina useita muutoksia, jotka vaikuttavat alueen maankäytön suunnitteluun. Laukaan kunta on käynnistänyt Ekokoulun rakentamisen, Keski-Suomen ELY-keskus parantaa Saviontietä sekä uudistaa Vuonteensalmen sillan, jonka yhteydessä myös kevyen liikenteen väylän rakentaminen Vuonteesalmen sillalta Vuonteen koululle toteutetaan. Avovankilan ja LUKEn toimintojen päättyminen mahdollistaa rakennusten ja alueiden uudiskäytön. Nämä uudistukset ja muutokset saattava aiheuttaa rakentamisen painetta ja tällöin voi tulla tarve ohjata maankäyttöä nykyistä suunnitelmallisemmin yleiskaavalla

Ranta-alueiden maankäyttöä ohjaa vahvasti maankäyttö- ja rakennuslaki, jonka mukaan rannoille ei saa rakentaa ilman asemakaavaa tai rakentamisen ohjaamiseen tarkoitettua yleiskaavaa. Kaavattomalla ranta-alueella rakentaminen ratkaistaan poikkeamislupamenettelyllä, mutta menettelyllä ei voida kuitenkaan myöntää kaikkea emätilalle kuuluvaa rantarakennusoikeutta vaan ranta-alueelle tulee jättää kaavallista suunnitteluvaraa. Pyhtäänjärven ranta-alueilla on vielä käyttämätöntä rantarakennusoikeutta, jonka vuoksi maankäytön ohjaamiseksi ja rantarakennusoikeuden osoittamiseksi rantayleiskaavan laatiminen on perusteltua.

Kehityspolkuja Vuonteen alueen vähähiiliseen kiertotalousekosysteemiin.
Savion ja Vuonteen kylien kyläselvitys on valmistunut keväällä 2017

HUOM! Laukaan kunnassa on käynnissä rakennusjärjestyksen uudistaminen. Kyläselvityksellä ei ole oikeusvaikutuksia, mutta se on otettu mahdollisuuksien mukaan huomioon rakennusjärjestyksen uudistamisessa. Rakennusjärjestyksen tultua voimaan, noudatetaan siinä annettuja määräyksiä, tai alueelle mahdollisesti laadittua ja hyväksyttyä yleiskaavaa.

 

Additional info