Olet täällä

Vihtavuoren Haavistontien kehittämissuunnitelma

Tietoa Laukaasta

Haavistontie, Vihtavuori
Vihtavuoren Haavistontien kehittämissuunnitelma

Vihtavuoren Haavistontien kehittämissuunnitelmaluonnoksen palautekysely
 

Suunnittelussa tavoitteena on ollut liikennejärjestelyiden osalta saattaa liikkumiseen liittyvät olosuhteet nykyajan vaatimusten mukaiseksi. Erityisesti koululaisten liikkumisen turvallisuus on keskeistä. Lisäksi on etsitty ratkaisuja katualueen ilmeen kohentamiseksi valaistus- ja katukalustesuosituksin. Katualueeseen liittyvää maankäyttöä on kehitetty Haavistontien etelä- ja pohjoispäissä sekä koulun ympäristössä.

Palautekysely on auki 3.12.-18.12.2020 välisen ajan.
Linkki palautekyselyyn.

Haavistontien kehittämissuunnitelmaluonnoksen raportti.
Haavistontien kehittämissuunnitelmaluonnoksen kartta.

Vihtavuoren taajaman kehittämissuunnitelman tavoitekysely
Vihtavuoren Haavistontien kehittämissuunnitelma käynnistettiin osallistamalla kuntalaisia suunnittelun palautekyselyllä. Kyselyn tarkoitus oli kerätä alueen asukkaiden sekä muiden asiasta kiinnostuneiden näkemyksiä Vihtavuoren taajamakuvan nykytilanteesta sekä sen kehittämisestä. Vastauksia hyödynnettiin kehittämissuunnitelman laadinnassa.

Tavoitekysely oli auki 19.8.-8.9.2020 välisen ajan.

Kehittämissuunnitelman taustaa

Laukaan kunnassa taajamien kehittämishankkeet perustuvat ylempitasoisiin strategioihin. Muun muassa Laukaa – Sydäntä ja elinvoimaa –kuntastrategian kärkiteemana on elinvoima- ja kilpailukyky. Elinvoimaisuutta ja houkuttelevuutta pyritään kehittämään jatkuvasti erilaisilla strategisilla hankkeilla, ja asukkaiden ja muiden toimijoiden tarpeiden kuulemisella ja huomioimisella. Laukaan asumiseen liittyviä vetovoimatekijöitä ovat sijainti Jyväskylän seudulla, kehittyvät taajamat ja elävät maaseutukylät, jolloin kunnalla on mahdollisuus tarjota monipuolisesti erilaisia vaihtoehtoja asumiseen. Tavoitteena on myös kehittää nykyistä rakennetta tiivistäen ja eheyttäen palvelujen saatavuus huomioiden.

Kunnan maankäytön tavoitteita on kirjattu myös maankäytön rakennemalli Viuhkaan (2017). Mallin tavoitteiden toteutuminen edellyttää mm. taajamien täydennysrakentamista, jotta palvelutarjonta säilyy elinvoimaisena. Tätä edistetään keskustojen tiivistämällä, joka lisää keskusta-alueiden vetovoimaa, keskusta-asumista ja asiakasvirtoja.

Laukaan taajamien liikenneturvallisuussuunnitelma on laadittu vuonna 2017. Suunnitelmassa on määritelty toimenpiteiden painopisteiksi seuraavat asiat: ajonopeuksien hillintä, tien ylitykset turvallisuus, turvalliset koulumatkat ja koulujen lähistöt, riskiliittymien vähentäminen ja isompien toimenpidetarpeiden tunnistaminen. Suunnitelmassa on yksilöity toimenpiteet taajamittain ja myös Vihtavuoren ja Leppäveden taajamien pääkaduille ja niiden välittömään läheisyyteen kohdistuu useita toimenpiteitä.

Suunnittelualueen kuvaus:

Vihtavuoren taajama pääkatu on noin 1,3 km pitkä Haavistontie, jonka varrelle sijoittuvat taajaman palvelut ja julkisen liikenteen reitti. Haavistontien katutila on leveä ja jäsentymätön. Alueen asemakaava on osin vanhentunut. Kaavan mukainen katutila vaihtelee 15 metristä 20 metriin. Kadun varren maankäyttö on pohjoisosassa suunnittelualuetta yritystoiminta- ja pientalovaltaista, ja eteläosassa 1970 ja 1980 -lukujen koulu-, kerros- ja liiketalorakentamista. Vuoden 2020 on käynnistynyt taajamakuvaan merkittävästi vaikuttava koulukeskuksen alueelle uudistaminen; alueelle toteutetaan uusi liikuntahalli sekä nykyisen koulun peruskorjaus ja laajennus. Uuteen koulukeskukseen, Haavistontien varteen tulee sijoittumaan myös kirjaston uudet tilat sekä ympäristötaidetta.

Keski-Suomen ELY-keskus on yhdessä kunnan kanssa laatimassa tiesuunnitelmaa maantien 637 (Jyväskyläntie) liittymä- ja yksityistiejärjestelyistä Vihtavuoren taajaman kohdalla. Suunnitelma sisältää myös Haavistontien pohjoispään uudelleen linjaamisen ja liittämisen maantiehen 637. Liittymän siirto mahdollistaa maankäytön uudelleen järjestelyä ja kehittämistä alueella.

suunnittelualue

Suunnittelun tavoitteet:

Kehityssuunnitelman tavoitteena on suunnitella taajaman pääkadun maankäytön, liikenteen turvallisuuden ja sujuvuuden sekä toimintojen osalta siten, että suunnitelma

1. eheyttää taajamakuvaa ja selkeytetään / parannetaan yleisilmettä; mm. katutila, katuvihreä, kalusteet ja valaistus
2. lisää taajaman elinvoimaisuutta ja viihtyisyyttä; mm. täydennysrakentaminen huomioiden liike- ja asuinrakentaminen- sekä viheralueet
3. edistää kevyen liikenteen, henkilöautoliikenteen ja julkisen liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta; mm. reitit, joukkoliikenteen keskustapysäkit

Suunnittelussa tavoitellaan hyvää ja monipuolista vuorovaikutusta alueen toimijoiden ja asukkaiden kanssa.

suunnitteluprosessi ja aikataulu

Suunnitelmaa laatii Ramboll Finland Oy / projektipäällikkö Kalle Rautavuori

 

 

Additional info