Olet täällä

Vihtavuoren Haavistontien kehittämissuunnitelma

Tietoa Laukaasta

Haavistontie, Vihtavuori
Vihtavuoren Haavistontien kehittämissuunnitelma

Vihtavuoren Haavistontien kehittämissuunnitelma

Vihtavuoren pääkadun Haavistontien kehittämissuunnitelma on valmistunut. Suunnitelma taustalla on Laukaan kunnan kuntastrategian sekä maankäytön rakennemallin antamat tavoitteet taajamien kehittämisestä ja monipuolisen asumisen vaihtoehdoista. Suunnitelman tavoitteena oli suunnitella taajaman pääkadun maankäytön, liikenteen turvallisuuden ja sujuvuuden sekä toimintojen osalta siten, että suunnitelma
1. eheyttää taajamakuvaa ja selkeytetään / parannetaan yleisilmettä; mm. katutila, katuvihreä, kalusteet ja valaistus
2. lisää taajaman elinvoimaisuutta ja viihtyisyyttä; mm. täydennysrakentaminen huomioiden liike- ja asuinrakentaminen- sekä viheralueet
3. edistää kevyen liikenteen, henkilöautoliikenteen ja julkisen liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta; mm. reitit, joukkoliikenteen keskustapysäkit

Suunnitteluprosessin aikana osallistettiin kuntalaisia ja toimijoita web-pohjaisella tavoitekyselyllä (19.8.-8.9.2020) sekä palautekyselyllä (3.12.-18.12.2020)

Kehittämissuunnitelmalla ei ole juridisesti vahva asiakirja, kuten esim. asemakaava on, ja siten se ei ole sellaisenaan toteutettavissa. Suunnitelma toimii enemmän jatkosuunnittelun pohjana ja visiona. Jatkosuunnittelu tapahtuu mm. katusuunnitelmien ja asemakaavamuutosten kautta, jotka ovat myös osallistavia suunnitteluprosesseja.

Kehittämissuunnitelma

-Lopullinen aineisto; raportti ja kartta
-Palautekyselyn yhteenveto 29.1.2021; Yhteenveto

Suunnitelman laati Ramboll Finland Oy / projektipäällikkö Petteri Laamaneen 

Kehittämissuunnitelman taustaa

Laukaan kunnassa taajamien kehittämishankkeet perustuvat ylempitasoisiin strategioihin. Muun muassa Laukaa – Sydäntä ja elinvoimaa –kuntastrategian kärkiteemana on elinvoima- ja kilpailukyky. Elinvoimaisuutta ja houkuttelevuutta pyritään kehittämään jatkuvasti erilaisilla strategisilla hankkeilla, ja asukkaiden ja muiden toimijoiden tarpeiden kuulemisella ja huomioimisella. Laukaan asumiseen liittyviä vetovoimatekijöitä ovat sijainti Jyväskylän seudulla, kehittyvät taajamat ja elävät maaseutukylät, jolloin kunnalla on mahdollisuus tarjota monipuolisesti erilaisia vaihtoehtoja asumiseen. Tavoitteena on myös kehittää nykyistä rakennetta tiivistäen ja eheyttäen palvelujen saatavuus huomioiden.

Kunnan maankäytön tavoitteita on kirjattu myös maankäytön rakennemalli Viuhkaan (2017). Mallin tavoitteiden toteutuminen edellyttää mm. taajamien täydennysrakentamista, jotta palvelutarjonta säilyy elinvoimaisena. Tätä edistetään keskustojen tiivistämällä, joka lisää keskusta-alueiden vetovoimaa, keskusta-asumista ja asiakasvirtoja.

Laukaan taajamien liikenneturvallisuussuunnitelma on laadittu vuonna 2017. Suunnitelmassa on määritelty toimenpiteiden painopisteiksi seuraavat asiat: ajonopeuksien hillintä, tien ylitykset turvallisuus, turvalliset koulumatkat ja koulujen lähistöt, riskiliittymien vähentäminen ja isompien toimenpidetarpeiden tunnistaminen. Suunnitelmassa on yksilöity toimenpiteet taajamittain ja myös Vihtavuoren ja Leppäveden taajamien pääkaduille ja niiden välittömään läheisyyteen kohdistuu useita toimenpiteitä.

 

 

Additional info