Olet täällä

Kirkonkylän asemakaavat

Täydessä kukassa olevien Norjanangervojen takaa siintää Saraavesi.
Kirkonkylän asemakaavat

Keskuskortteleiden asemakaavan muutos

Asemakaavan muutos koskee ns. kaupallista keskustaa eli kortteleita 55, 56, 57, 67, 68 ja 70 sekä niihin liittyvät lähivirkistys-, tori- ja pysäköintialueita rajoittuen länsiosassa Jyväskyläntiehen sekä keskustan alueella Laukaantien, Keskustien ja Saratien ympäristöön.

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on luoda kaavalliset edellytykset keskustan kehittämissuunnitelman suuntaiselle maankäytölle ja liikennejärjestelyille huomioiden maan- ja kiinteistönomistajien tavoitteet ja tarpeet

Tavoitteena on, että kaava hyväksytään keväällä 2018.

Sairaalanmäen ja Kipparintien asemakaavan muutos

Nk. sairaalanmäen asemakaavaa tullaan tarkastamaan ja tarvittavilta osin muuttamaan. Alueen asemakaava on laadittu vuonna 1975. Se ei enää vastaa alueen nykyistä maankäyttöä eikä ohjaa riittävästi alueen rakentumista ja liikenneyhteyksiä. Tavoitteena on, että asemakaava tulee määrittelemään alueen käyttötarkoitukset nykyistä vastaavasti ja kehittämään maankäyttöä tiivistäen ja eheyttäen.

Kirkonkylässä tulee tulevaisuudessa olemaan kysyntää kerrostaloasunnoista keskustaajamassa ja sen välittömässä läheisyydessä. Kipparintien asemakaavan muutoksen tavoitteena on osoittaa Laukaan kirkonkylään täydennysrakentamista nykyisen infrastruktuurin äärelle tukemaan jo tehtyjä yhdyskuntarakenteellisia investointeja. Asuntojen kysyntä kohdistuu erityisesti järvien tuntumassa ja lähellä palveluita oleviin asuntoalueisiin.

Tavoitteen on, että kaava asetetaan ehdotuksena nähtäville vuoden 2018 aikana.

Korttelin 65 eli Kuntalan asemakaavan muutos

Suunnittelualueeseen kuuluu Laukaan kirkonkylän korttelin 65 alue sekä siihen liittyvät katu- ja lähivirkistysalueet. Korttelissa 65 sijaitsee kunnan virasto Kuntala. Asemakaavan muutoksella tutkitaan korttelin käyttötarkoituksen muuttamista kerrostaloasumiseen.

Laukaan kunta on käynnistänyt vuonna 2016 Kuntalaa koskevan hankesuunnittelun, jonka yhteydessä on tutkittu vaihtoehtoja nykyisen kunnantalon tulevaisuudesta. Hankesuunnittelun yhteydessä on laadittu mm. rakennusta koskeva rakennushistoriallinen selvitys sekä korjattavuusselvitys rakennuksen nykyisen tilan selvittämiseksi. Tarkentavia tutkimuksia on tehty rakenteiden ja sisäilman osalta.

Asemakaavan muutos toteuttaa osaltaan Laukaan kirkonkylän keskustan kehittämissuunnitelmaa. Asemakaavan muutoksen tavoitteena on luoda kaavalliset edellytykset keskustan kehittämisohjelman suuntaiselle maankäytölle. 

Tavoitteena on, että asemakaavaehdotus hyväksytään keväällä 2018.

 

Additional info