Olet täällä

Veden laatu

Verkostoveden Ph on ollut pääosin 8,0-8,3 kirkonkylän verkostossa ja 7,6-8,0 Leppäveden verkostossa. Verkostoveden laatu on ollut sosiaali- ja terveysministeriöin asetuksen 461/2000 laatuvaatimusten- ja suositusten mukaiset. Veden kovuus Laukaassa on keskimäärin 0,45 mmol/l (2,5 dH).

Talousvesi

Ympäristöterveyslautakunta on hyväksynyt kunnan vesilaitoksen valvontatutkimusohjelman 22.9.2015 ajalle 1.1.2015-31.12.2019. Tutkimusohjelma sisältää mm. verkostoveden jatkuvan (3-4 kertaa vuodessa) ja jaksottaisen (1-5 vuoden välein) valvonnan sekä raakaveden käyttötarkkailun näytteenottopaketit taajamittain.

Jätevesi

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt Lievestuoreen jätevedenpuhdistamolle ympäristönsuojelulain 28 §:n mukaisen ympäristöluvan 5.10.2012. Vaasan hallinto-oikeus tarkisti lupaa aikataulujen suhteen päätöksellä 19.2.2014. Lupa on myönnetty Lievestuoreen ja sen lähialueiden jätevesien käsittelylle Lievestuoreen jätevedenpuhdistamossa ja puhdistettujen jätevesien johtamiselle Lievestuoreenjärveen. Uusi lupa tulee saattaa vireille 31.12.2020 mennessä.

Puhdistusvaatimukset:

.12.2015 a31sti:
- kokonaisfosfori enintään 0,8 mgP/d, vähintään 90 %
- biologinen hapenkulutus BOD7atu enintään 15 mgO2/l, vähintään 90 %
- kemiallinen hapenkulutus CODcr enintään 125 mg/l, vähintään 75 %
- kiintoainepitoisuus enintään 35 mg/l, vähintään 90 %

1.1.2016 alkaen:
- kokonaisfosfori enintään 0,6 mgP/d, vähintään 90 %
- biologinen hapenkulutus BOD7atu enintään 12 mgO2/l, vähintään 90 %
- kemiallinen hapenkulutus CODcr enintään 100 mg/l, vähintään 85 %
- kiintoainepitoisuus enintään 20 mg/l, vähintään 90 %

1.1.2019 alkaen:kokonaisfosfori enintään 0,5 mgP/d, vähintään 95 %
- biologinen hapenkulutus BOD7atu enintään 10 mgO2/l, vähintään 95 %
- kemiallinen hapenkulutus CODcr enintään 100 mg/l, vähintään 85 %
- kiintoainepitoisuus enintään 10 mg/l, vähintään 90
- ammoniumtyppi enintään 4 mg/l, vähintään 80 %

Näytteet otetaan joka kuukausi virtaamapainotteisina vuorokauden kokoomanäytteinä. Tuloksista lasketaan neljännesvuosikeskiarvo, ammoniumtypen osalta vuosikeskiarvona
Lupaan kuuluu lisäksi Lievestuoreenjärven vesistövaikutusten tarkkailu kaksi kertaa vuodessa joka vuosi.