Olet täällä

11.4.2018 - 11:39

Yksilöllisiä asumisratkaisuja etsimässä: Tarve-projektin kuulumiset

Laukaan kunnan vammaispalveluissa on kevään ajan ollut käynnissä Tarve-projekti, jonka käytännön toteutuksesta on vastannut Aspa-säätiö. Projektia on tehty yhteistyössä Laukaan kunnan, Aspa säätiön, palvelunkäyttäjien, heidän läheistensä, kokemusasiantuntijan, Laukaan kunnan vammaisneuvoston, Keski-Suomen Kehitysvammaisten Tukipiirin ja Keski-Suomen Kehitysvammaisten Tuki ry:n kanssa. Projekti on tiivis selvitystyö, jonka avulla kartoitetaan erityistä tukea tarvitsevien ja kehitysvammaisten nuorten kuntalaisten tulevia asumisen toiveita ja tarpeita. Projekti on sujunut kunnan näkökulmasta mainiosti ja nyt projektin loppusuoralla uskalletaankin jo todeta varmuudella ainakin se, että selvitystyö on todellakin ollut tarpeellinen ja yhteiskehittäminen on koettu kaikkien osapuolten kannalta mielekkääksi tavaksi ideoida tulevaa.

Projektin ensimmäisessä vaiheessa kohderyhmään valikoituja nuoria kutsuttiin toiminnallisiin työpajoihin, joiden kautta tähän mennessä on tavoitettu jo 14 henkilöä. Näiden työpajojen tavoitteena oli selvittää nuorten omia toiveita ja ajatuksia siitä, millaista olisi hyvä asuminen ja tässä tavoitteessa todellakin onnistuttiin! Nuoret ovat osallistuneet työpajoihin innokkaasti ja tuottaneet rohkeasti juuri sitä tietoa, jota heiltä toivottiinkin. Laukaalaisesta näkökulmasta ilahduttava tulos on ollut se, että suurin osa nuorista haluaa jäädä asumaan jatkossakin Laukaaseen. Asumisen toiveet ovat myös olleet pääsääntöisesti hyvin tavallisia: toivotaan omaa asuntoa, josta löytyy oma keittiö, wc ja suihku. Yleinen toive on myös ollut se, että vanhemmat saavat kyllä tulla käymään jatkossakin, mutta asumaan ei tarvitse jäädä. Nuoret ovat pitäneet asumisessa tärkeänä sitä, että palvelut ja liikenneyhteydet ovat saavutettavissa helposti omasta kodista käsin. Kaikista tärkeintä nuorille on kuitenkin ollut se, että kotona täytyy olla omannäköistä, turvallista ja omaa rauhaa, unohtamatta kuitenkaan mahdollisuutta tavata toisia ihmisiä näin halutessaan. Nuoret ovat myös tuoneet ilmi sen, että asumiseen tarvitaan tukea. Tuen tarve on kuitenkin hyvin yksilöllinen ja tarvittavat tukimuodot keskenään hyvin erilaisia.

Koska pajoissa syntyi niin paljon ajatuksia, oli projektin kakkosvaiheeseen hienoa lähteä viemään näitä nuorten toiveita eteenpäin. Ennen pääsiäistä pidettiinkin läheisten ja työntekijöiden työpaja Laukaan hyvinvointi- ja perhekeskuksessa eikä tämäkään ilta tuottanut pettymystä. Osallistujia tässä työpajassa oli yhteensä 25 ja paikalla oli paljon nuorten läheisiä, mutta myös kunnan työntekijöitä ja yksityisiä toimijoita, joten illan aikana saatiin aikaan paljon monipuolisia keskusteluita. Tässä työpajassa alustajana toimi kehitysvammaisten tukiliiton aluekoordinaattori Jonna Suhonen, joka puhui itsemääräämisoikeuden vahvistamisesta ja Jonnan sanoman siivittämänä työpajatyöskentelyssä päästiin heti hyvin kiinni asiaan. Työpajassa pohdittiin neljää pääteemaa, jotka olivat: tärkeimmät asiat asumisessa ja sen järjestämisessä, haasteet ja kehittämistarpeet Laukaan palveluissa tällä hetkellä, ihannetila asumisessa sekä osallistumiskanavat jatkossa. Näiden teemojen pohjalta keskustelua käytiin erityisesti siitä, kuinka asunnot ja riittävä tuki saadaan kaikille tarvitsijoille järjestettyä ja nuorten yksilöllisyys huomioitua palveluja suunniteltaessa. Tärkeimpinä asioina koettiin yksilöllisiin palveluntarpeisiin vastaaminen, riittävä asumisvalmennus, itsenäistymisen tukeminen, turvallisuus, kokonaisuuden huomioiminen, todelliset valinnanmahdollisuudet, asumisen järjestyminen Laukaasta sekä nuorten itsensä osallistaminen kehittämistyöhön myös jatkossa. Nämä kaikki olivat myös asioita, joiden kehittämistä toivottaisiin myös jatkossa. Monille läheisille tuli illan aikana yllätyksenä se, kuinka paljon ja hyviä asioita heidän nuorillaan on ollut sanottavana ja miten hyvin myös esimerkiksi puhumattomien nuorten mielipiteitä on saatu esiin. Läheiset kokivat hyvänä, että nuoret ovat olleet rohkeita ja tuoneet ennakkoluulottomasti esiin myös niitä asioita, joista ehkä kotona ei ole vielä rohkaistuttu puhumaan. Kokonaisuutena ilta oli sopivan rento, jotta aitoa ja avointa keskustelua syntyi ja erilaisia mielipiteitä uskallettiin heitellä ilmoille. Positiivista palautetta tuli erityisesti myös siitä, että nyt kaikki osalliset on aidosti otettu mukaan suunniteluun ja ideointiin heti alussa.

Pääsiäisen jälkeen vuorossa oli viranomaisten ja päättäjien paja, jossa tavoitteena oli pohtia asumisen asioita aiempien pajojen pohjalta, mutta etenkin resurssien näkökulmasta. Tähän pajaan viranomaisia ja päättäjiä kutsuttiin laajasti eri aloilta. Tämä on tärkeää, koska asumisen asiat koskettavat myös esimerkiksi kaavoituspuolta tai vuokrakoteja tarjoavia toimijoita. Yhteiskehittäminen on siis tässäkin suhteessa ehdottomasti päivän sana. Valitettavasti pääsiäinen hieman sotki arkisia kuvioita ja näin ollen pajan ajankohta ei osoittautunut optimaaliseksi. Tähän työpajaan ei lopulta osallistujia saatu ihan niin monilta eri aloilta kuin olisi toivottu, mutta osallistujia oli työpajassa kuitenkin määrällisesti oikein mukava määrä. Pajaa pidettiin 16 henkilön voimin ja osallistujia oli mm. perusturvalautakunnasta, kaavoituspuolelta, vammaisneuvostosta ja kunnan vammaispalveluista. Tässä pajassa alustuksen piti Susanna Mutanen, jonka aiheena oli kehittäjäkumppanuus. Kehittäjäkumppanuus on keskeinen osa sosiaali- ja terveysministeriön osallisuuden kärkihanketta, jonka Keski-Suomen asiakas kehittäjäkumppanina –osahankkeessa Susanna on ollut mukana. Susanna kertoikin avauksessaan nimenomaan niistä hyvistä kokemuksista, joita Keski-Suomen sairaanhoitopiirillä on saatu kehittäjäkumppanuutta ja kokemusasiantuntijuutta kehitettäessä. Ja tutultahan tuo kuulosti, koska samoihin oivalluksiin myös Tarve-projektissa punaisena lankana toimiva asiakkaiden osallisuuden lisääminen ja kehittämistyöhön mukaan ottaminen perustuu. Susannan alustuksen jälkeen oli hyvä lähteä pohtimaan aiempien pajojen kuulumisia. Vilkasta keskustelua saatiin aikaiseksi myös viranomaisten ja päättäjien kesken siitä, että palveluita on kehitettävä vastaamaan nykymaailman vaatimuksia ja uusiakin palvelumuotoja kehitettävä, jotta yksilöllisiin ja moninaisiin tuen tarpeisiin vastaaminen on mahdollista, mutta myös kustannustehokasta. Myös viranomaisten ja päättäjien kesken keskusteluun nousi se, miten hienoa on, että Laukaa on niin vetovoimainen, että myös nuoret kuntalaiset haluavat jäädä asumaan Laukaaseen. Yhteisesti todettiin, että tämä on toive, joka on ehdottomasti otettava huomioon palveluita suunniteltaessa, koska tyytyväiset kuntalaiset sekä hyvät ja monipuoliset palvelut ovat myös imagokysymys Laukaan kunnalle. 

Tarve-projekti lähenee siis loppuaan, mutta vielä on jäljellä viimeinen yhteinen, kaikille kiinnostuneille avoin asumisen ilta. Jos siis olet kiinnostunut kuulemaan tarkemmin projektista ja yhteiskehittämisen tuloksista, tulehan tapaamaan meitä Laukaan hyvinvointi ja perhekeskus HyPelle 17.4 klo 16.45-19.30. Toukokuun alussa julkaistaan myös netissä virallinen Laukaan Tarve-projektin raportti, jossa myös lisää tietoa projektista kirjallisessa muodossa.   

Teksti: vammaispalveluohjaaja Hanna Korpinen

Uusimmat