Vuodesta 2023 alkoi kuntien uusi historia pienempinä – ja myös pippurisempina?

Kunnat ovat entistäkin pienempiä sote- ja terveyspalvelujen järjestämisvastuun hyvinvointialueille siirtymisen myötä - mutta ovatko ne myös pippurisempia? Sitä pohtii Laukaan kunnanjohtaja Linda Leinonen blogissa.

Vuosi 2023 jää historiankirjoihin hyvinvointialueiden ensimmäisenä toimintavuonna. Sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä pelastustoimen järjestämisvastuu siirtyi kunnilta hyvinvointialueille ja samalla rahoitusvastuu näistä palveluista siirtyi kunnilta valtiolle.

Käsissämme on siis ensimmäinen, palveluiltaan ja painopisteiltään uudenlaisen kunnan tilinpäätös. Ensimmäinen vuosi uudessa roolissa suhteessa hyvinvointialueeseen oli verkostojen rakentamista ja yhdyspintojen tunnistamista kuntalaisten terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Hyvinvointialue on pyrkinyt varmistamaan sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä pelastustoiminnan turvallista siirtymää uudessa rakenteessa. Varsinainen palveluverkon uudistamistyö lähti käyntiin vasta loppuvuodesta 2023. Palveluverkkoa koskevia päätöksiä tehdään kuluvan vuoden alussa.

Panostusta elinvoimatyöhön ja yritysten yhteisöllisyyteen

Elinvoiman edistäminen on jatkossa kunnan keskeinen tehtävä sivistyspalveluiden sekä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen ohella. Vuonna 2023 panostimme Laukaan kunnassa erityisesti yrittäjien yhteisöllisyyden lisäämiseen. Kontaktoimme yrittäjiä muun muassa robottipuheluilla, yhteisöllisissä tapaamisissa, uutiskirjeillä ja sosiaalisen median kanavissa. Tavoitteena oli lisätä vuorovaikutusta yrittäjien kanssa, kartoittaa heidän tarpeitaan ja tietenkin kohdentaa yrittäjille tarjottavia palveluita entistä paremmin. Laukaan kunta aktivoitui hankerahoituksen hakemisessa ja onnistui moninkertaistamaan elinkeinoelämän kehittämiseen käytettävissä olevat resurssit. Yritysalueiden kehittäminen jatkui ja Laukaanportin teollisuusalueen esirakentaminen valmistui syksyllä 2023. Loppuvuodesta 2023 saatiin iloisia uutisia, kun Toyota julkaisi tiedon Leppäveden Sorajyvän kupeeseen suunnitteilla olevasta teknologiakeskuksesta. Päätös lisää alueen vetovoimaa ja taajaman elinvoimaisuutta.

Sote- ja terveyspalvelut pois, työllisyyspalvelut kuntien vastuulle

Muutokset kuntakentällä jatkuvat myös TE2024-uudistuksen myötä, jonka valmistelu aloitettiin vuoden 2023 aikana. TE-uudistuksessa työllisyyden hoidon lakisääteiset palvelut siirtyvät valtiolta kuntien järjestämisvastuulle. Järjestämisen pohjalle vaaditaan kuitenkin vähintään 20 000 henkilön työvoimapohja. Laukaan kunta päätti syksyllä 2023 lähteä mukaan Äänekosken johtamaan Pohjoisen Keski-Suomen työllisyysalueeseen.

10 prosenttia pienemmällä budjetilla eteenpäin

Kuntien talous on hyvinvointialueuudistuksen jälkeen muuttunut merkittävästi. Laukaan kunnan talouden sopeuttamistyötä jatkettiin käynnistämällä alkuvuodesta 2023 erillinen tasapainottamisohjelma. Laukaan kunnan taseeseen oli muodostunut edellisessä tilinpäätöksessä 2,7 miljoonan euron alijäämä ja kunnan menot näyttivät sen hetkisen tiedon mukaan ylittävän tulot 4–6 miljoonalla eurolla. Syksyllä 2023 valmistuneen tasapainottamisohjelman tavoitteena on löytää kunnan palveluista säästö- ja sopeutuskohteita 6 miljoonan eurolla ja kattaa taseeseen kertyneet alijäämät vuoden 2027 loppuun mennessä. Käytännössä tavoite tarkoittaa vuositasolla yli 10 % pienempää budjettia palvelujen tuottamiseen. Lisäksi tavoitteena on kunnan velkamäärän kasvun taittuminen niin, että velkamäärä ei kasva vuodesta 2023 vuoteen 2030 mennessä.

Tulos 2,8 miljoonaa euroa plussalla – miten tässä näin kävi?

Vuoden 2023 tilinpäätös on selvästi ennakoitua parempi ja antaa hyvän lähtökohdan sopeuttamisohjelman toteuttamiseen. Kunnan tulos on 2,8 miljoonaa euroa positiivinen ja saamme katettua taseeseen kertyneet alijäämät. Hyvä tulos muodostuu onnistumisista monella saralla, sillä tuloslaskelman kaikki keskeiset tunnusluvut toteutuivat talousarviota paremmin. Käyttötalous toteutui 1,6 miljoonaa euroa talousarviota paremmin. Verotulot ja valtionosuudet ylittivät talousarvion yhteensä 0,9 miljoonalla eurolla. Myös rahoituserät toteutuivat 0,5 miljoonaa euroa talousarviota paremmin. Investointiohjelman karsiminen pienensi poistoja, jotka alittivat talousarvion 0,5 miljoonaa euroa.

Vuoden 2023 5,0 miljoonan euron investoinnit pystyttiin kattamaan kokonaan vuosikatteella. Kunnan lainamäärä kasvoi kuitenkin 1,4 miljoonalla eurolla 110,5 miljoonaan euroon (5891 €/asukas) hyvinvointialueuudistuksen aiheuttamien maksuvalmiusvaikutusten vuoksi.

vuonna 2023 Laukaan kunnan väkiluku pieneni 25 asukkaalla. Positiivinen asia oli ulkomaalaisväestön kasvu. Tilapäistä suojelua saaneet ukrainasta sotaa paenneet ovat alkuvuodesta 2023 lähtien voineet hakea kotikuntaa Suomesta. Laukaassa heitä on 88 henkilöä. Kunta päivitti loppuvuodesta 2023 kotouttamisohjelman, joka määrittelee paikalliset tavoitteet kotoutumisen edistämiselle ja keinot tavoitteiden saavuttamiseksi. Maahanmuuttajien palveluiden organisointia on tehty yhdessä vastaanottokeskuksen, hyvinvointialueen, TE-palveluiden ja muiden toimijoiden kanssa.

Työyhteisöt pelasivat Liekkiä Laukaaseen –kuntastrategiaa käytäntöön

Vuosi 2023 oli kuntastrategian jalkauttamisvuosi. Valtaosa henkilöstöstä pääsi pohtimaan strategian toimeenpanoa oman työn tai työyhteisön kautta mobiililaitteella pelattavan strategiapelin avulla. Kuntastrategiaa esiteltiin asukkaille toiminnallisesti taajamatapahtumien yhteydessä Liekkiä Laukaaseen -strategiapelin avulla. Tapahtumissa asukkaat pääsivät arvioimaan ja antamaan palautetta kunnan palveluista.

Työtyytyväisyys entistä parempi tiukoista ajoista huolimatta

Tiukan tasapainottamistyön keskellä olemme Laukaan kunnassa onnistuneet vahvistamaan henkilöstön työtyytyväisyyttä ja käsitystä kunnastamme työnantajana. Työhyvinvointikyselyn mukaan tyytyväisyys koko organisaation johtamistapaan ja avoimuuteen on parantunut. Työhyvinvointikyselyn perusteella erityinen voimavaramme on luottamuksellinen ilmapiiri. Hyvät arvosanat kyselyssä eivät ole itsestään selvyys tällaisina haasteellisina aikoina. Työ työnantajan varhaisen ja aktiivisen tuen kehittämiseksi tuottaa tulosta ja sitä jatketaan edelleen.

Kiitän Laukaan kunnan henkilöstöä erinomaisesta työpanoksesta, venymisestä ja sitoutumisesta erityisesti talouden hoitoon. Kiitos myös luottamushenkilöillemme jämäkästä päätöksenteosta. Kaikkia sidosryhmiä ja kumppaneita haluan kiittää hyvästä yhteistyöstä. Tällä joukolla kehitämme yhdessä elinvoimaista kuntaamme eteenpäin, pidemmälle, positiivisesti ja palvellen.

Linda Leinonen
Laukaan kunnanjohtaja

Linda Leinosen omakuva.
Linda Leinonen Kunnajohtaja