Maankäyttö ja kaavoitus

Maankäytön suunnittelulla eli kaavoituksella luodaan edellytykset hyvälle ja elinvoimaiselle asuin- ja elinympäristölle. Kaavoituksessa huomioidaan kuntayhteisön erilaiset tarpeet, kestävän kehityksen edellyttämä ympäristön laatuvaatimukset ja yhdyskuntarakenteen taloudellisuus. Hyvin suunnitellut kaavoitusratkaisut sekä toimiva ja eheä yhdyskuntarakenne ja liikennejärjestelyt luovat hyvinvointia ja elinvoimaa sekä edistävät kestävää kehitystä.

Maankäyttö- ja rakennuslain 7 §:n mukaan kaavoituskatsaus on kunnan laatima katsaus tärkeimmissä kunnassa ja maakunnan liitossa tekeillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaavahankkeista. Kaavoituskatsauksen tavoitteena on parantaa kuntalaisten mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa kaavoitukseen sekä tehdä kaavoitusta tutuksi.

Kaavat valmistellaan asukkaiden, viranomaisten ja monien muiden yhteistyötahojen kanssa. Yleis- ja asemakaavoitus tapahtuvat kunnanhallituksen ohjauksessa. Kaavoituksen valmistelusta vastaa kunnan maankäyttöyksikkö
Kaavoituskatsaus julkaistaan kesäkuun 2021 aikana internetissä osoitteessa www.laukaa.fi. Kuulutus ja tiivistelmä katsauksesta julkaistaan syyskuussa 2021 joka kotiin jaettavassa Laukaa-Konnevesi -lehdessä.

Valtuusto päättää kaavoitusohjelmasta valtuustokausittain. Ohjelmassa linjataan suuremmat, vaikutuksiltaan merkittävimmät kaavoitushankkeet. Kaavoitusohjelma ei ole sitova, vaan suuntaa antava. Kaavoitusohjelman ulkopuoliset, vaikutuksiltaan merkittävämmät hankkeet käynnistää kunnanhallitus. Kaavoituskatsaus pohjautuu viimeksi hyväksyttyyn kaavoitusohjelmaan.

Laukaan kunnanvaltuusto hyväksyi valtuustokauden Kaavoitusohjelma 2018-2021 kokouksessaan 13.11.2017 §70.

Mari Holmstedt

Kaavoitusjohtaja

0400 317 759

Kuntala Väistö, Laukaantie 14, PL 6
41341, Laukaa

etunimi.sukunimi@laukaa.fi

Ajankohtaiset kuulutukset