Maankäyttö ja kaavoitus

Maankäytön suunnittelulla eli kaavoituksella luodaan edellytykset hyvälle ja elinvoimaiselle asuin- ja elinympäristölle. Kaavoituksessa huomioidaan kuntayhteisön erilaiset tarpeet, kestävän kehityksen edellyttämä ympäristön laatuvaatimukset ja yhdyskuntarakenteen taloudellisuus. Hyvin suunnitellut kaavoitusratkaisut sekä toimiva ja eheä yhdyskuntarakenne ja liikennejärjestelyt luovat hyvinvointia ja elinvoimaa sekä edistävät kestävää kehitystä.

Kaavoituskatsaus ja muuta tietoa kaavoituksesta

Tutustu Laukaan kunnan kaavoituskatsaukseen, kaavoitusohjelmaan sekä muihin oppaisiin ja kaavoituksesta perittäviin palkkioihin.

Maankäyttö- ja rakennuslain 7 §:n mukaan kaavoituskatsaus on kunnan laatima katsaus tärkeimmissä kunnassa ja maakunnan liitossa tekeillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaavahankkeista. Kaavoituskatsauksen tavoitteena on parantaa kuntalaisten mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa kaavoitukseen sekä tehdä kaavoitusta tutuksi.

Kaavat valmistellaan asukkaiden, viranomaisten ja monien muiden yhteistyötahojen kanssa. Yleis- ja asemakaavoitus tapahtuvat kunnanhallituksen ohjauksessa. Kaavoituksen valmistelusta vastaa kunnan maankäyttöyksikkö
Kaavoituskatsaus julkaistiin kesäkuun 2021 aikana internetissä osoitteessa www.laukaa.fi. Kuulutus ja tiivistelmä katsauksesta julkaistiin syyskuussa 2021 joka kotiin jaettavassa Laukaa-Konnevesi -lehdessä.

Laukaan kunnanhallitus hyväksyi Kaavoituskatsaus 2021 kokouksessaan 14.6.2021 § 206

Valtuusto päättää kaavoitusohjelmasta valtuustokausittain. Ohjelmassa linjataan suuremmat, vaikutuksiltaan merkittävimmät kaavoitushankkeet. Kaavoitusohjelma ei ole sitova, vaan suuntaa antava. Kaavoitusohjelman ulkopuoliset, vaikutuksiltaan merkittävämmät hankkeet käynnistää kunnanhallitus. Kaavoituskatsaus pohjautuu viimeksi hyväksyttyyn kaavoitusohjelmaan.

Laukaan kunnanvaltuusto hyväksyi valtuustokauden Kaavoitusohjelma 2018-2021 kokouksessaan 13.11.2017 §70.

Laukaan Kunnanhallitus hyväksyi 8.10.2018 §169 kokouksessaan; Laukaan asemakaavan laatimisesta ja muuttamisesta perittävät palkkiot.

Kuntalaisen oppaassa kerrotaan osallistumisesta kuntien kaavoitukseen.
Tavoitteena on tehdä tutuksi kaavoituksen sisältöä ja sanastoa sekä kannustaa osallistumaan oman elinympäristön kehittämiseen.

Lisätietoja