Tietosuojaseloste, sidonnaisuusrekisteri

Sidonnaisuusrekisteri

Laukaan kunnan tarkastuslautakunta

PL 6 / Laukaantie 14

41341 Laukaa

Laukaan kunta

Hallintojohtaja

PL 6 / Laukaantie 14

41341 Laukaa

puh. 014 2675000

kirjaus@laukaa.fi

 

Jarmo Pasanen

PL 6

41341 Laukaa

jarmo.pasanen@laukaa.fi

puh. 0400 806 014

fax. 014 831 525

Henkilötietojen käsittely on tarpeen lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi.

Kuntalain 84 §:ssä mainitun luottamushenkilön ja viranhaltijan on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.

Ilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoituksen valtuuston tiedoksi.

Kunnan on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitosäännöksistä muuta johdu.

Tiedot rekisteriin saadaan ilmoitusvelvolliselta itseltään.

Henkilöt, joilta tiedot kerätään:

Kunnanhallituksen ja maakäyttö- ja rakennuslaissa tarkoitettuja tehtäviä hoitavan toimielimen jäsenet ja varajäsenet, valtuuston ja lautakuntien puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat, kunnanjohtaja, kunnanhallituksen ja lautakuntien ja jaostojen esittelijät.

Kunnanhallituksen ja maankäyttö- ja rakennuslaissa tarkoitettuja tehtäviä hoitavan toimielimen jaoston jäsenet ja varajäsenet sekä muiden lautakuntien jaostojen puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat.

Rekisteröidyn antamat tiedot:

Manuaalisella lomakkeella: luottamushenkilön tai viranhaltijan nimi, osoite, puhelinnumero, luottamustoimi tai virkatehtävä.

Johto – tai luottamustehtävä elinkeinotoimintaa harjoittavassa yrityksessä tai muussa yhteisössä, merkittävä varallisuus ja muut sidonnaisuudet, joilla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatoimien hoitamisessa.

Sidonnaisuustiedot/yhteenvetorekisteri pidetään nähtävänä yleisessä tietoverkossa kunnan nettisivuilla.

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolisiin maihin tai kansainväliselle järjestölle.

Sidonnaisuusrekisteritiedot/ilmoitukset säilytetään pysyvästi paperimuodossa. Rekisteritiedot alkavat vuodesta 2017. Tiedot säilytetään nettisivuilla niiden voimassaoloajan.

Henkilötietoja säilytetään rekisterissä seuraavilla perusteilla: Kansallisarkiston päätös sidonnaisuusrekisterin pysyvästä säilyttämisestä 30.6.2017.

Rekisteröity voi esittää pyynnöt edellä mainitulle rekisterinpitäjän edustajalle.

Rekisteröidyn on saatava tieto asiansa etenemisestä ilman aiheetonta viivytystä ja viimeistään kuukauden kuluttua pyynnön vastaanottamisesta. Tietyin edellytyksin määräaikaa voidaan pidentää, kunhan siitä ilmoitetaan rekisteröidylle.

Koska henkilötietojen käsittely perustu lainsäädäntöön ei suostumusta tarvita.

Mikäli rekisterinpitäjä ei aio toteuttaa rekisteröidyn pyytämiä toimenpiteitä, rekisteröity voi tehdä valituksen valvontaviranomaiselle. Suomen valvontaviranomainen on Tietosuojavaltuutetun toimisto.

Valituksen tekemiseen voi käyttää Tietosuojavaltuutetun toimiston valmiita lomakkeita (https://tietosuoja.fi -> Lomakkeet)

 

Tietosuojavaltuutetun toimiston yhteystiedot:

Tietosuojavaltuutetun toimisto

Käyntiosoite: Ratapihantie 9, 6. krs, 00520 Helsinki

Postiosoite: PL 800, 00521 Helsinki

Vaihde: 029 56 66700

Faksi: 029 56 66735

Sähköposti: tietosuoja(at)om.fi

www.tietosuoja.fi

Henkilötiedot on kerätty Kuntalain 84 §:n perusteella.

Tämän henkilörekisterin tietojen pohjalta ei tehdä automaattisia päätöksiä tai profilointeja.

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmissä käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti.

Manuaalinen aineisto säilytetään lukollisessa paikassa.