Hyvinvointialueen asiakasmaksut, maksukatto ja laskutus

Tietoa asiakasmaksuista muun muassa terveydenhuollon palveluissa, suun ja hampaiden hoidossa, etäpalveluissa sekä maksuttomista palveluista ja maksukatosta.

Keski-Suomen hyvinvointialueen sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen asiakasmaksut ovat voimassa 1.1.2023 alkaen. Asiakasmaksut yhtenäistyvät koko hyvinvointialueella.

Asiakasmaksut-asiakirjasta hyvaks.fi -verkkosivuilta löydät tietoa maksujen yleisistä periaatteista, terveydenhuollon, lyhytaikaisen laitoshuollon, kotiin annettavien palveluiden ja asumispalveluiden, pitkäaikaisen tehostetun ympärivuorokautisen palveluasumisen, pitkäaikaisen perhehoidon ja laitosasumisen, vammaispalvelujen ja kehitysvammahuollon, lastensuojelun, pelastustoimen maksuista sekä muista maksuista.Hyvinvointialueen kaikki asiakasmaksut löytyvät verkkosivuilta osoitteesta https://hyvaks.fi/asiakkaana/asiakasmaksut.

Siirtymävaiheessa noudatetaan voimassa olevaa maksua

Jos asiakkaalla on voimassa oleva sosiaali- ja terveydenhuollon palvelupäätös ja siihen liittyvä harkinnanvarainen asiakasmaksupäätös, asiakasmaksujen laskutus jatkuu voimassa olevan päätöksen mukaisena siihen saakka, kunnes palvelu- tai maksupäätös uusitaan.

Yleislinjaukset sosiaali- ja terveydenhuollon maksuttomista palveluista

 • Alle 18-vuotiaalle asiakkaalle sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut ovat pääsääntöisesti maksuttomia, ellei hinnastossa toisin erikseen mainita.
 • Sotainvalideilta eikä rintamaveteraaneilta ei peritä asiakasmaksuja sosiaali- ja terveyspalveluista.
 • Hoitoa koskevat puhelut ovat asiakkaalle maksuttomia.

Maksukatto 1.1.2023 alkaen on 692 euroa

Asiakkaan maksamille julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon tietyille maksuille on säädetty enimmäismäärä eli maksukatto, joka on 692 euroa 1.1.2023 alkaen. Seurantajakso on kalenterivuosi. Jos maksujen yhteismäärä ylittää kalenterivuoden aikana 692 euroa ovat maksukattoon sisältyvät palvelut tämän jälkeen kalenterivuoden loppuun saakka maksuttomia. Asiakasmaksulain mukaan maksukaton seurantavelvollisuus on asiakkaalla.

 • Lyhytaikaisesta laitoshoidosta/laitospalvelusta peritään kuitenkin ylläpitomaksuna 22,80 euroa /hoitopäivä 18 vuotta täyttäneiltä henkilöiltä maksukaton ylittymisen jälkeen.
 • Alle 18-vuotiaan asiakkaan käyttämistä palveluista perityt maksukattoa kerryttävät maksut otetaan huomioon yhdessä hänen toisen vanhempansa tai muun huoltajan maksujen kanssa (laillinen huoltaja).

Käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä palvelusta perittävä maksu on 51,50 euroa

 • Käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä palvelusta peritään 18 vuotta täyttäneiltä 51,50 euroa, mikäli asiakas on ilman hyväksyttävää syytä jättänyt saapumatta varatulle vastaanotolle tai asianomaiseen yksikköön; eikä asiakas tai hänen edustajansa ole ennalta peruuttanut vastaanottoaikaa tai palvelua. 
 • Maksu peritään ennalta peruuttamattomista terveydenhuollon palveluista ja sosiaali- ja terveydenhuollon lyhytaikaisesta hoito- tai asumispalvelusta. Maksu peritään myös muutoin asiakkaalle maksuttomista palveluista.
 • Maksun saa kuitenkin periä vain, jos maksun perimistä ei ole pidettävä kohtuuttomana ja hyvinvointialue on varauksen yhteydessä ilmoittanut mahdollisuudesta periä tässä tarkoitettu maksu sekä antanut ohjeet ajan tai paikan peruuttamiseksi ennalta. Maksun perimistä sekä ajan tai paikan peruuttamista koskevat tiedot on annettava siten, että asiakas riittävästi ymmärtää niiden sisällön.
 • Maksun saa periä myös siinä tilanteessa, että hyvinvointialueen hoitoyksikkö on asiakkaan tai tämän edustajan aloitteesta varannut asiakkaalle vastaanottoajan tai paikan lyhytaikaiseen hoito- tai asumispalveluun. Tällöin maksun periminen edellyttää, että käyttämättä jätetystä palvelusta perittävästä maksusta tehdään ilmoitus ja ohjeet annetaan kirjallisesti, ja että asiakasta tai tämän edustajaa muistutetaan asiakkaalle varatusta ajasta tai paikasta.

Yleisimpiä terveydenhuollon asiakasmaksuja Keski-Suomen hyvinvointialueella

Terveydenhuollon maksut

Terveysaseman lääkäripalveluiden maksu 18 vuotta täyttäneille 20,90 euroa/käynti

 • Maksu peritään kalenterivuoden aikana kolmelta (3) ensimmäiseltä käynniltä Keski-Suomen hyvinvointialueen sote-asemilla kalenterivuoden aikana.
 • Lääkärikäynnin maksua 20,90 euroa /käynti ei peritä, kun lääkäri lähettää potilaan käynniltä päivystyspoliklinikalle saman päivän aikana ja saman tulosyyn vuoksi. Maksuttomuus edellyttää lääkärin lähetettä.

Terveysasema kiirevastaanoton käyntimaksu on 18 vuotta täyttäneille 28,70 euroa/käynti

 • Käyntimaksu peritään yli 18 vuotta täyttäneiltä arkisin klo 20–08 välillä tapahtuvasta käynnistä.
 • Käyntimaksu peritään lauantaisin, sunnuntaisin ja pyhäpäivinä sote-asemilla, joissa kiirevastaanottoa edellä mainittuina aikoina järjestetään.
 • Käyntimaksu 28,70 euroa/käynti peritään myös henkilöltä, joka on jo maksanut kolme 20,90 €:n suuruista lääkäripalvelumaksua.
 • Jos potilas kiirevastaanotolla käydessä lähetetään jatkohoitoonerikoissairaanhoidon yksikköön, häneltä ei peritä kiirevastaanoton maksua.
 • Jos potilas kiirevastaanotolla suoritetun tarkastuksen jälkeen otetaan välittömästi yksikön osastolle hoidettavaksi, häneltä ei peritä kiirevastaanoton maksua, vaan lyhytaikaisen laitoshoidon maksu.

Lääkärikäynnin maksu peritään myös todistus-/lausuntokäyntien yhteydessä.

Sairaala Novan päivystyspoliklinikkakäynnin maksut 18 vuotta täyttäneille 41,80 euroa/käynti

 • Sosiaalipäivystyksen käynnit ovat maksuttomia ympäri vuorokauden.

Hoitajan hoitovastaanotot ovat maksuttomia

 • Sairaanhoitajan, terveydenhoitajan ja kätilön vastaanotot ovat maksuttomia, kun hoitovastuu on hoitajalla. Mikäli vastaanottotapahtuma muuttuu lääkärin vastuulle, peritään lääkäripalvelumaksu, joka on 20,90 euroa/käynti.
 • Mikäli rokottamisen tarve johtuu vapaa-ajan matkailusta, maksua ei peritä toimenpiteestä ja rokottamista varten varatusta käynnistä, mutta potilaan tulee itse hankkia rokoteaine apteekista. Tällaisia vapaa-ajan matkailuun liittyviä potilaan itsensä hankittavia rokoteaineita ovat esimerkiksi keltakuumerokote, rokote Japanin aivotulehdusta vastaan tai matkaa varten tarvittava lavantautirokote.

Suun ja hampaiden tutkimus ja hoito

Perusmaksut:

 • suuhygienisti 10,30 euroa / käynti
 • hammaslääkäri 13,30 euroa / käynti
 • erikoishammaslääkäri 19,50 euroa / käynti

Etäpalveluista perittävät maksut

Etävastaanotto (esimerkiksi videovälitteinen) on verrattavissa perinteiseen vastaanottokäyntiin tai palveluun. Etävastaanoton asiakkaalta perittävä maksu on 50 prosenttia vastaavan läsnäolopalvelun maksusta.

 • Etäpalveluilla tarkoitetaan sosiaali- ja terveyspalveluissa sitä, että asiakkaan hoivaa, potilaan tutkimista, diagnostiikkaa, tarkkailua, seurantaa, hoitamista, hoitoon liittyvät päätöksiä tai suosituksia voidaan tehdä etävastaanotolla esimerkiksi videon välityksellä, ja niiden avulla välitettyihin tietoihin ja dokumentteihin pohjautuen.

Etävastaanoton varatusta ja käyttämättä jätetystä ajasta voidaan periä käyttämättä jätetystä palvelusta perittävä maksu (ns. sakkomaksu) samoin kuin vastaavista käyttämättä jätetyistä sakkomaksun piirin kuuluvista normaaleista palveluista.

Laskutus

Keski-Suomen hyvinvointialueen vuoden 2023 asiakaslaskutus käynnistyy vaiheittain helmikuun 2023 aikana, kun organisaatioiden vuotta 2022 koskevat laskut on saatu käsiteltyä.

Laskuihin liittyvissä kysymyksissä asiakkaita pyydetään ottamaan yhteyttä laskulla näkyvään puhelinnumeroon.

Lisätietoja

Keski-Suomen hyvinvointialueen verkkosivut www.hyvaks.fi