Kunnanhallituksen päätöksiä 16.1.2023

Laukaan kunnanhallituksen päätöksiä 16.1.2023 kokouksesta:

Kunnanhallitus hyväksyi metsänhoidon vuosisuunnitelman pienin muutoksin.

Laukaan kunnan omistamat talousmetsät sijaitsevat kauempana tiiviistä yhdyskuntarakenteesta. Talousmetsiä hoidetaan metsänhoidon suositusten sekä PEFC-sertifikaatin suositusten mukaisesti. Talousmetsissä pyritään harjoittamaan metsätaloutta mahdollisimman tehokkaasti ja tuottavasti tekemällä metsänhoitotyöt ja hakkuut ajallaan. Näiden lisäksi kunnalla on niin sanottuja taajamien lähimetsiä, jotka ovat pääosin puistoiksi tai lähivirkistysalueiksi asemakaavoitettuja metsiä tai taajamien välittömässä läheisyydessä olevia ns. raakamaa-alueita. Niissä painotetaan puuston elinvoimaisuutta, maisema- ja suojavaikutuksia, virkistyskäyttöä sekä turvallisuutta.

Suojelumetsien tarkoitus on turvata ja lisätä luonnon monimuotoisuutta, sekä säilyttää arvokkaat luontokohteet ja maisemarakenteet. Luonnonsuojelualueilla on suuri merkitys kunnalle luonnon monimuotoisuuden edistämisessä. Kunta on toteuttanut ja käynnistänyt uusia vapaaehtoisen suojelun hankkeita, mm. Vehniällä, kunnan omista ja kuntalaisten aloitteista.

Talousmetsien osalta on laadittu metsänhoidon vuosisuunnitelma vuodelle 2023. Metsätaloudellisten toimenpiteiden lisäksi hakkuutarpeita saattaa tulla esim. kaavan tai muun suunnitelman/hankkeen toteuttamiseksi, kuten uusien tonttialueiden hakkuista tai kunnan omien rakennushankkeiden toteuttamiseksi.

Kunnanhallitus päätti hyväksyä metsähoitosuunnitelman vuodelle 2023, sillä muutoksella että kokonaishakkuiden määrärahaa pienennetään 100 000 euroa ja metsien hakkuissa että hoitotöissä huomioidaan metsälaki. Näin turvataan ja edistetään sekä taloudellista että teknologista kokonaisuutta samalla huomioon ottaen metsien monimuotoisuus.

Kunnanhallitus esittää valtuustolle MAL -kehityskuvan hyväksymistä.

Jyväskylän seudun MAL-kehityskuva on kahdeksan kunnan yhteinen, karttapohjainen pitkän aikavälin suunnitelma seudun yhdyskuntarakenteen, viherrakenteen ja liikennejärjestelmän kehittämisestä. Kehityskuvan laadinta on yksi Jyväskylän kaupunkiseudun MAL-sopimuksen keskeisistä toimenpiteistä. MAL-sopimuksella tuetaan kaupunkiseudun kuntien keskinäistä sekä kuntien ja valtion välistä yhteistyötä maankäytön, asumisen ja liikenteen yhteensovittamisessa. Sopimukseen on kirjattu yhteiset yhdyskuntarakenteen ja liikennejärjestelmän kehittämistavoitteet vuoteen 2031.

MAL-kehityskuva on laadittu tiiviissä yhteistyössä Jyväskylän seudun kuntien (Hankasalmi, Jyväskylä, Laukaa, Muurame, Petäjävesi, Toivakka, Uurainen ja Äänekoski), Keski-Suomen liiton ja Keski-Suomen ELY-keskuksen kanssa. Työ käynnistyi alkuvuonna 2022 keskeisten seudulla vaikuttavien maankäytön, asumisen ja liikenteen ilmiöiden tunnistamisella sekä seudun eri alueiden erityispiirteiden hahmottamisella.

MAL-kehityskuvan tavoitteet pohjautuvat MAL-sopimuksen tavoitteisiin. Kehityskuvan keskeisenä tavoitteena on ohjata kasvu kestävästi olemassa olevaan yhdyskuntarakenteeseen tukeutuen ja edistäen kestävää liikkumista ja kuljetuksia Jyväskylän seudulla. Liikennejärjestelmän kehittämisen tavoitteena on kasvattaa kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen kulkutapaosuutta. Asumisen, työpaikkojen ja palvelujen sijoittumista ohjataan kaavoituksella siten, että lisätään asukkaiden mahdollisuuksia liikkua kävellen, pyöräillen ja joukkoliikenteellä. Kävelyn ja pyöräilyn kulkutapaosuuden kasvua tuetaan erityisesti liikkumisympäristöjen viihtyisyyttä ja käytetyimpien väylien laatutasoa parantamalla sekä edistämällä matkaketjujen sujuvuutta.

Maankäytön ja liikenneverkon kehittämisellä tuetaan seudun asemaa logistisena keskuksena sekä rata- ja maantieliikenteen solmukohtana. Tavoitteena on liikenteen sujuvuuden parantaminen valtakunnallisesti, seudullisesti ja paikallisesti. Maankäytön ja liikennejärjestelmän kehittämisessä turvataan viher- ja virkistysyhteyksien jatkuvuus ja keskeisten virkistysalueiden saavutettavuus. Kehityskuvan laadintaprosessissa on tunnistettu seudun viherrakenteen merkitys alueen vetovoimalle, asukkaiden hyvinvoinnille ja luonnon monimuotoisuudelle.

Kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle MAL -kehityskuvan hyväksymistä.

Kiinnostuitko kokousasioista tarkemmin? Tutustu kunnanhallituksen 16.1.2023 kokouksen esityslistaan kokonaisuudessaan.

Kokouksen pöytäkirja julkaistaan perjantaina 19.1.2023.