Kunnanhallitus tiedottaa kokouksestaan 2.5.2022

Kunnanhallituksen päätöksiä 2.5.2022 kokouksesta:

Kunnanhallituksen käsittelyssä oli lausunnon laatiminen valtion väyläverkon investointiohjelmaluonnoksesta vuosille 2023-2030.

Väylävirasto on pyytänyt lausuntoa luonnoksesta valtion väyläverkon investointiohjelmaksi vuosille 2023-2030. Väylävirasto laatii vuosittain valtion väyläverkon 8-vuotisen investointiohjelman osana valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman, Liikenne 12 -suunnitelman, toimeenpanoa.

Kunnanhallitus lausunnossaan totesi muun muassa seuraavaa: Laukaan kunta pitää hyvänä, että investointiohjelmaan uutena maantieverkon kehittämishankkeena on esitetty Vt 4 Vaajakosken kohdan kehittäminen Jyväskylässä. Toteutuessaan hanke parantaa TEN-T ydinverkon palvelutasoa ja lisäksi sillä on merkittävät vaikutukset liikenteen sujuvuuteen sekä elinkeinoelämän kuljetuksiin Jyväskylän seudulla.

Maanteiden osalta Laukaan kunta esitti seuraavia hankekokonaisuuksia lisättävän investointiohjelmaan:Vt 9 ja Vt 13 Lievestuoreen kohta (25 M€) ja Vt 9 Kanavuori-Lievestuore (90 M€).

Laukaan kunta pitää tärkeänä, että kokonaisuutta suunniteltaessa valtion rahoituksella turvataan myös alemman tieverkon kehittäminen ja parantaminen. Kehittämisinvestointeja tulee toteuttaa, jotta tuetaan elinkeinoelämän kehittymistä sekä parannetaan alueiden välistä saavuttavuutta ja kestävän liikkumisen edellytyksiä.

Ratahankkeiden osalta kunta esittää, että TEN-T kattavaan verkkoon kuuluvan Tampere-Jyväskylä -rataosan lisäämistä investointiohjelmaan. Raideyhteyden kehittyminen edistäisi Jyväskylän seudun elinvoimaa ja laajentaisi seudun kestävän liikkumisen työssäkäyntialuetta. Lausunto kokonaisuudessa luettavissa esityslistalta.

Lausuntopyyntö Keski-Suomen maakuntakaavan 2040 luonnoksesta.

Keski-Suomen liitto on pyytänyt lausuntoa valmisteluvaiheessa olevasta maakuntakaavaluonnoksesta. Keski-Suomen maakuntakaava 2040 käsittelee seudullisesti merkittävää tuulivoiman tuotantoa, hyvinvoinnin aluerakennetta ja liikennettä.

Laukaan kunta totesi lausunnossaan muun muassa, että Keski-Suomen liiton maakuntakaava 2040 kaavaluonnoksessa on tarkastelut ajankohtaisia teemoja ja muutostarpeita, jotka ovat tärkeitä koko maakunnan kannalta. Liikenteen osalta kunta pitää erittäin hyvänä, että valtatie 9:n merkintä on muutettu kehittämismerkinnäksi, joka mahdollistaa moottoritietasoisen yhteyden toteuttamisen välillä Kanavuori-Lievestuore.

Uutena merkintänä EuroVelo 11 -reitin osoittaminen maakuntakaavassa edistää erityisesti pitkämatkaisen pyöräliikenteen kehittämistä ja huomioimista alempitasoisessa kaavoituksessa sekä muussa suunnittelussa. Laukaan kunta katsoi, että pitkämatkaisen liikenteen lisäksi pyöräilyverkon kehittäminen tukee myös lyhempien matkojen siirtymiä edistäen näin kestävien kulkumuotojen käyttöä ja matkailun kehittämistä alueella. Kunnan mielestä on myös hyvä, että EuroVelo 11-reitin linjaukselle on esitetty vaihtoehtoinen reitti valtakunnallisen pyöräliikenneverkon linjauksesta. Vaihtoehtoisen reitin varrella suuntautuu jo nyt kehittämishankkeita, kuten Peurunka – Kuusa kevyen liikenteen väylän toteuttamiseen tähtäävä tiesuunnitelma.

Seudullisesti merkittävien tuulivoimatuotannon soveltuvien alueiden osoittaminen maakuntakaavassa tukee sekä kansallisia että maakunnallisia ilmastotavoitteita uusiutuvan energiantuotannon lisäämiseksi. Kunta kiittää laajoista, koko maakuntaa kattavista selvityksistä, kuten maakotkaselvitys, maisemaselvitys ja tuulivoimapotentiaalin kartoitus, jotka antavat sekä seudullisen tason että kuntien pienempien, ei-seudullisten hankkeiden suunnitteluun ja ohjaamiseen hyvät lähtökohdat ja -aineistot.

Tuulivoimatuotantoon soveltuvien alueiden kaavamääräyksessä ohjataan sähköverkon liittymisen osalta hyödyntämään olemassa olevia ja yhteisiä johtokäytäviä. Kapasiteetti tulee johtaa valtakunnan verkkoon, jolloin vaikutukset ulottuvat myös naapurikuntien puolelle. Sähkönsiirtoverkkojen osalta tehdään laajapohjainen selvitys ennen kaavaehdotusvaihetta. Sähköverkko on esitetty maakuntakaavayhdistelmässä, mutta määräyksen vaikutuksen arviointia ja uusien johtokatujen tarvetta sekä suuntautumista on helpompi arvioida, jos merkintä olisi myös kaavakartalla. Kunta esittääkin, että kaavakartalla esitettäisiin sähkönsiirtoverkko ja sähköasemat.

Kiinnostuitko kokousasioista tarkemmin? Tutustu kunnanhallituksen 2.5.2022 kokouksen esityslistaan kokonaisuudessaan.