Laukaan talouden tasapainottamisohjelma julki – säästöjä haetaan 6 miljoonalla eurolla

Laukaan kunnan talouden tasapainottamisen ohjausryhmä julkaisi toimenpide-ehdotukset perjantaina 25.8. Tasapainottamisohjelman tavoitteena on löytää kunnan palveluista säästö- ja sopeutuskohteita 6 miljoonan eurolla.

Käytännössä esitetyt säästöt tarkoittavat, että Laukaan kunnan tulee tuottaa jatkossa palvelut yli 10 % pienemmällä vuosibudjetilla vuoden 2022 tasoon verrattuna.

Esitetyt toimenpiteet jakautuvat kolmentyyppisiin toimenpiteisiin: henkilöstöohjeistuksiin, – johtamiseen ja työhyvinvointiin, palvelujen järjestämistapoihin sekä suoraan palveluihin, niiden laatuun ja laajuuteen liittyviin toimenpiteisiin. Tähän uutiseen on listattu keskeisimmät henkilöstöön ja palveluihin vaikuttavat toimenpide-ehdotukset. Tasapainottamisen ohjausryhmän loppuraportissa on toimenpide-ehdotukset kokonaisuudessaan.

Helppoja säästökeinoja ei enää ole

– Selvitystyössä on käynyt ilmi, että Laukaan kunnan palvelut tuotetaan kustannustehokkaasti ja taloudellisesti. Hyvinvointialueuudistuksen myötä Laukaan kunnan saamat valtionosuudet pienenevät merkittävästi. Samaan aikaan palvelujen tarve kasvaa. Tilanne tekee talouden sopeuttamisesta äärimmäisen vaikeaa. Helppoja säästökohteita ei yksinkertaisesti enää ole, harmittelee kunnanjohtaja Linda Leinonen. -Uskomme Laukaan tulevaisuuteen ja haluamme huolehtia siitä, että Laukaa on jatkossakin vetovoimainen paikka asua ja yrittää, Leinonen jatkaa.

-Nyt esitetyillä toimenpiteillä haetaan pysyviä talousvaikutuksia. Tämän kulukuurin tavoitteena on tehdä riittävä määrä riittävän vaikuttavia toimenpiteitä työrauhan varmistamiseksi ja talouden tasapainon saavuttamiseksi pitkällä tähtäimellä, toteaa tasapainottamisen ohjausryhmän ja kunnanhallituksen puheenjohtaja Sakari Suomala.

Henkilöstöohjeistuksiin, -johtamiseen ja työhyvinvointiin liittyvät toimenpiteet

Tasapainottamisohjelma sisältää useita henkilöstöohjeistuksiin, henkilöstöjohtamiseen ja työhyvinvointiin vaikuttavia toimenpiteitä. Niillä tavoitellaan toisaalta työn tuottavuuden kasvua ja toisaalta säästöjä henkilöstökuluissa. Toimenpide-ehdotusten tavoitteena on varmistaa riittävä henkilöstö valituissa palveluissa, henkilöstön osaamisen kehittäminen ja työssä jaksaminen. Säästöjä haetaan työhyvinvointiin panostamalla ja sen myötä työssäolopäiviä lisäämällä, mikä tarkoittaa sairaspoissalojen vähentymistä. Ehdotetut toimenpiteet eivät sisällä henkilöstön lomautuksia.

Palvelujen järjestämistapoihin liittyvät toimenpiteet

Toteutuessaan tasapainottamisen toimenpide-ehdotukset tulevat muuttamaan palvelujen tuottamis- ja toteutustapoja ja vaikuttavat henkilöstön tehtävänkuviin ja tehtäväjärjestelyihin. Työntekijöiden työtehtävien suorituspaikka saattaa muuttua. Ylityökäytännöt, säästövapaiden kerryttäminen ja muut työskentelyä ohjaavat ohjeistukset päivitetään. Palvelujen lakkauttamisesta johtuva henkilöstömäärän vähentyminen toteutetaan ensisijaisesti eläköitymisen kautta. Määräaikaisen henkilöstön palkkaamista rajoitetaan. Laukaan kunta on käynnistänyt asianmukaisen yhteistoimintamenettelyn henkilöstövaikutuksista ennen talousarvion 2024 päätöksentekoa.

Osana tasapainottamisohjelmaa esitetään Laukaan kunnan teknisten tukipalvelujen yhtiöittämistä. Yhtiöittämisvaihtoehtoja ovat kunnan omistama tukipalveluyhtiö, yhteistyö olemassa olevan kunnallisen tukipalveluyhtiön kanssa tai yhteistyö markkinoilla toimivien yhtiöiden kanssa. Yhtiöittäminen koskee muun muassa liikuntapaikkojen hoitoa, kiinteistönhoitoa, katujen aurausta, kuljetuspalveluja, siivous- ja puhtauspalveluja, vahtimestaripalveluja sekä vartiointia.

Laukaan kunnan ateriapalvelujen omaa toimintaa kehitetään ja tehostetaan. Vuoden 2024 aikana keittiöpalveluverkko ja valmistusprosessit tarkastellaan yhteistyössä ulkopuolisen asiantuntijan kanssa.  Tavoitteena on investointitarpeen merkittävä alentaminen.

Osana työllisyyspalvelujen aktivointimallia vapaa-aikapalvelujen toteuttaman Vattipajan toiminta nykyisessä muodossaan loppuu vuoden 2025 alusta, mikäli uudistuksen jälkeen työpajatoimintaa ei katsota työllisyysehdon täyttäväksi toiminnaksi. Kunta hankkii tarvitsemansa palvelut jatkossa teknisten tukipalvelujen ostopalveluna. Palkkatukityöllistäminen ei jatkossa täytä työllisyysehtoa ja palkkatukityöllistäminen nykymuodossa lopetetaan. Varataan määräraha mahdollisille palvelu- /yritysseteleihin, mikäli käy ilmi, että niiden avulla työllistymistä voidaan edistää uudistuksen käynnistyttyä.

Palveluihin ja niiden laatuun ja laajuuteen liittyvät toimenpiteet

Palveluihin liittyvät toimenpide-ehdotukset koostuvat lukuisista pienistä ja suuremmista toimenpiteistä. Toteutuessaan ne vaikuttavat sekä lakisääteisesti että vapaaehtoisesti tuotettaviin palveluihin.

Varhaiskasvatukseen ja kouluihin liittyvinä säästötoimenpiteinä ehdotetaan varhaiskasvatuksen kerhotoiminnasta luopumista, perusopetuksen palveluverkon tiivistämistä ja opettajaresurssin vähentämistä lasten määrän vähentyessä, lukion valinnaisten lyhyiden kielten opetuksesta luopumista, joustavan perusopetuksen vähentämistä, vuosiviikkotuntien vähentämistä Opetushallituksen määrittämään minimiin, erityisopetuksen työskentelytapojen ja järjestämistapojen tarkastamista

Vapaa-aikaan liittyviä palveluissa ehdotetaan kirjastoautosta luopumista, alle 18-vuotiaiden liikuntavuorojen osittaista maksujen palauttamista sekä kunnossapidettävien vapaa-aikapalvelujen tilojen ja alueiden määrän vähentämistä ja kunnossapidon priorisointia.

Suoraan kuntalaisiin vaikuttavia muita toimenpiteitä olisivat muun muassa yksityistieavustusten pienentäminen 20 % kahden vuoden jaksolla ja asiointiliikenteen tason tarkistaminen.

Säästöä on tarkoitus hakea myös esimerkiksi tyhjistä tiloista luopumalla ja sotekiinteistöjä myymällä.

Kuinka säästöt jakautuvat?

Tasapainottamisohjelmalla tavoitellut säästöt jakautuvat oheisen taulukon mukaisesti.

Laukaan kunnan sopeutus yhteensäYhteensäHenkilötyövuodet
Henkilöstöohjeistus, -johtaminen, työhyvinvointi977 500 €4–7 htv  
Palvelujen järjestäminen 2 845 000 €70 – 97 htv
Palvelut, palvelun laatu ja laajuus2 006 100  €10 – 18 htv
Yhteensä5 826 600 €83 – 119 htv
Sopeuttamisen toimenpiteet jakautuvat kolmelle toimenpiteiden tasolle.

Sopeutustyön eteneminen

Talouden tasapainottamisen ohjausryhmän kokoamat toimenpide-ehdotukset annetaan kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle käsiteltäväksi ja päätöksentekoa varten.

Laukaan kunnanhallitus käsittelee tasapainottamisen toimenpidesuunnitelmaa 18.9.2023.  Ohjelma viedään 28.8. valtuustoseminaariin ja valtuusto hyväksyy tasapainottamisohjelman 25.9.2023 kokouksessa.

Talouden tasapainottamisen sopeutuspaketti on luonteeltaan puitepäätös; yksittäiset toimenpiteet päätetään osana talousarviovalmistelua hallintosäännön mukaisin toimivaltuuksin.

Helmikuussa käynnistetty talouden tasapainottamistyö tähtää siihen, että vuonna 2027 Laukaan kunnalla ei ole kertyneitä alijäämiä eikä kunnan velkamäärä kasva vuoden 2023 tasosta vuoteen 2030 mennessä.

Laukaan kunnan talouden tasapainottamistyötä suunnittelee ja ohjaa kunnanhallituksen nimeämä ohjausryhmä. Ohjausryhmän työskentelyyn ovat osallistuneet kaikki poliittiset puolueet, kunnanjohtaja, talous- ja henkilöstöjohtaja sekä henkilöstön edustaja. Tasapainottamisohjelman toimenpiteet on valmisteltu yhteistyössä Finnish Consulting Group Oy:n (FCG) johtajan Eero Laesterän ja johtavan asiantuntijan Heli Silomäen kanssa.

Tasapainottamisen ohjausryhmän loppuraportti

Tutustu tasapainottamisen ohjausryhmän loppuraporttiin kokonaisuudessaan.

Avaa

Kuntalaisten mahdollista antaa palautetta toimenpiteistä

Kuntalaisten on mahdollista jättää Laukaan kunnan päättäjille palautetta talouden tasapainottamisohjelman toimenpiteistä sähköisesti 12.9.2023 saakka. Kommentit välitetään Laukaan kunnanhallitukselle ja valtuustolle käsiteltäväksi.

Lisätietoja

Sakari Suomala

Kunnanhallituksen puheenjohtaja

040 070 0007

PL 6
41341, Laukaan kunta

Linda Leinonen

Kunnanjohtaja

040 188 0566

Kuntala Väistö, Laukaantie 14, PL 6
41340, Laukaa

etunimi.sukunimi@laukaa.fi

Eero Raittila

Talous- ja henkilöstöjohtaja

040 663 7306

Kuntala Väistö, Laukaantie 14, PL 6
41341, Laukaa

etunimi.sukunimi@laukaa.fi