Laukaan varhaiskasvatuksessa arvioitiin liikuntakasvatuksen toteuttamista ensimmäistä kertaa Valssin avulla

Laukaan varhaiskasvatus on ottanut kuluneella toimintakaudella käyttöön Valssin, joka on Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen, Karvin, kehittämä digitaalinen laadunarviointijärjestelmä. Valssi tukee varhaiskasvatuksen lakisääteistä arviointityötä. Liikuntakasvatus on Laukaan varhaiskasvatussuunnitelman yksi painopistealue, jonka pedagogiseen arviointiin ja kehittämiseen halusimme syventyä.

Valssi-arviointi toteutettiin Laukaan varhaiskasvatuksen henkilöstölle ensimmäistä kertaa tammi-huhtikuussa 2024. Tavoitteena arvioinnissa oli tunnistaa liikuntakasvatuksen toteuttamiseen liittyviä vahvuuksia ja kehittämistarpeita. Arvioinnin lähtökohtana oli jokaisen ammattiryhmän kuuleminen, ja näin tavoitteena saavuttaa koko henkilöstö sekä kaikki Laukaan kunnallisen varhaiskasvatuksen palvelumuodot. Arvioinnissa hyödynnettiin Valssilla kerätyn aineiston lisäksi keväällä 2023 tehdyn varhaiskasvatuksen asiakaskyselyn tuloksia.

Laukaan luonto ja lähiympäristöt tarjoavat hienot puitteet toteuttaa laadukasta liikuntakasvatusta

Henkilöstön arvioinnin perusteella monipuoliset, maaseutumaiset lähiympäristömme tarjoavat hyvin mahdollisuuksia toteuttaa liikuntakasvatusta. Varhaiskasvatuksen asiakaskyselyssä 2023 huoltajat arvioivat, että varhaiskasvatuksessa hyödynnetään lähiympäristöä erittäin hyvin, ja pitivät arvokkaana lähimetsien hyödyntämistä, retkeilyä sekä hiihdon ja luistelun opetusta.

Samoin Valssi-arvioinnissa lähiympäristöjen eli päiväkodin piha-alueiden, luonnon, metsien ja puistojen monipuolinen käyttö oppimisympäristöinä painottui laajalti henkilöstön arvioinnissa. Perhepäivähoitajien arvioinneissa painottui kunnan ylläpitämien puistoalueiden päivittäinen käyttö, jotka nähdään pedagogisesti arvokkaina oppimisympäristöinä, kun käytössä ei ole piha-alueita samalla tavalla kuin päiväkodeissa.

Henkilöstö arvioi osaamisensa liikuntakasvatuksesta hyväksi

Laukaan varhaiskasvatuksen liikuntakasvatuksessa henkilöstön osaamisella ja motivaatiolla on iso merkitys toiminnan laatuun. Arvioinnin perusteella omalla toiminnalla onnistutaan hyvin edistämään ilmapiiriä, jolla luodaan liikunnan iloa ja turvallisuuden tunnetta. Henkilöstö on sitoutunutta ja motivoitunutta, mikä luo liikuntaan kannustavan ilmapiirin ja oppimisympäristön. Henkilöstö toteuttaa liikuntakasvatusta kehittävällä tavalla osana kokopäiväpedagogiikkaa, ja täydennyskoulutuksiin suhtaudutaan myönteisesti.

Varhaiskasvatuksen asiakaskyselyssä keväällä 2023 huoltajat arvioivat, että henkilöstön asenne liikunta- ja luontokasvatuksen toteuttamisessa näkyy varhaiskasvatuksen arjessa erittäin hyvin ja heijastuu näin oman lapsen arkeen.

Sisätilojen oppimisympäristöjä halutaan kehittää liikuntakasvatuksessa

Henkilöstön yhdeksi kehittämiskohteeksi nousi oppimisympäristöjen kehittäminen erityisesti sisätiloissa. Sisätiloja halutaan hyödyntää monipuolisemmin, ja muokata niitä niin, että ne kannustavat ja mahdollistavat entistä paremmin lapsia liikuntaan. Myös sisä- ja ulkoliikuntavälineiden hankintaan halutaan panostaa. Pienien päiväkotien ja perhepäivähoidon arvioinnissa painottuu neliöiltään pienien sisätilojen haasteet, ja tärkeänä nähdään kehittää niissä toteutettavaa liikuntakasvatusta.

Vahvistamalla toimintatapoja luodaan yhä parempia oppimisen ja kasvun edellytyksiä

Henkilöstön arvioinnin perusteella liikuntapainotteista arkea ja pedagogiikkaa halutaan kehittää ja vahvistaa monin tavoin. Lapsen päivässä tapahtuviin päivittäisiin toimintoihin sekä siirtymiin halutaan lisätä liikuntaa niin sisällä ja ulkona, sekä huomioida jokaisen lapsen mahdollisuus osallistua inklusiivisesti liikuntakasvatukseen. Lapsen osallisuuden vahvistamisen lisäksi myös huoltajien osallisuuden vahvistaminen nähtiin tärkeänä.

Yhteinen kehittäminen jatkuu – liikuntakasvatuksen teemaa syvennetään toimintakaudella 2024-2025

Laukaan varhaiskasvatuksessa kehitämme yhteistä arvioinnin ja kehittämisen toimintakulttuuria, ja Valssi-arviointi nivoutuu osaksi sitä. Panostamme pitkäjänteiseen kehittämistyöhön yksiköissä ja varhaiskasvatuspalveluissa. Tulevalla toimintakaudella 24-25 jatkamme Valssi-arvioinnin pohjalta saaduissa liikuntakasvatuksen tavoitteissa niin yksiköissä kuin koko kunnassa. Annamme aikaa arjen kehittämiselle samalla kun ylläpidämme ja vaalimme vahvuuksiamme – meillä on Laukaan upean luonnon ja lähiympäristöjen lisäksi osaava, motivoitunut, ammattitaitoinen henkilöstö!

Lisätietoja Valssi-arvioinnista

Heini Ruuskanen

Pedagoginen suunnittelija

040 192 9626

Varhaiskasvatustoimisto, Arwidssonintie 15-17, PL 6
41340, Laukaa

etunimi.sukunimi@laukaa.fi