Lievestuoreen Laajalahden kunnostuksen viimeiseen vaiheeseen vauhtia uudella lupahakemuksella

Laukaan kunta ja Keski-Suomen ELY-keskus ovat hakeneet Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolta lupaa jatkaa Laajalahden läjitysalueen pintakerrosten rakentamista.

Laajalahden jätealtaista ruopatun kuitulietteen läjitysalueen päälle aloitettiin pintakerrosten rakentaminen vuonna 2018 siten, etteivät alueen sade- ja sulamisvedet imeydy jätekerroksiin ja valu sitä kautta järveen. Noin 3/5 alueen pintakerroksista ehdittiin rakentaa syksyyn 2019 mennessä. Peittokerrosten rakentaminen jouduttiin keskeyttämään Vaasan hallinto-oikeuden välipäätöksellä syksyllä 2019. Lopullisen päätöksensä hallinto-oikeus teki 12.2.2021. Päätöksellä kiellettiin kuitusaven ja rengasrouheen käyttö peittokerroksen rakentamisessa. Hallinto-oikeuden mukaan silloinen lupahakemus ei sisältänyt sellaista selvitystä, jonka perusteella olisi voitu hyväksyä näiden materiaalien käyttö.

Laukaan kunta ja Keski-Suomen ELY-keskus ovat selvittäneet eri vaihtoehtoja, kuinka tulisi edetä Laajalahden läjitysalueen pintakerrosten rakentamisessa. Kunta ja ELY-keskus ovat hakeneet Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolta lupaa töiden jatkamiseksi. Perusteena ovat aiempaa tarkemmat selvitykset, joiden mukaan kuitusavea ja rengasrouhetta voidaan käyttää pintakerrosten rakentamisessa läjitysalueelle.

Laajalahden alueen kunnostustarpeen syynä ovat olleet Lievestuoreen entisen sulfiittiselluloosatehtaan jätealtaiden haitalliset ympäristövaikutukset Lievestuoreenjärvelle. Kun tehtaan toiminta loppui konkurssiin vuonna 1985, kunta ja valtio joutuivat eri vaiheiden jälkeen Laajalahden ympäristöongelmien ratkojiksi.

Käytännön toimet Laajalahden pohjukassa olevien jätealtaiden puhdistamiseksi aloitettiin vuonna 2007 Laukaan kunnan ja silloisen Keski-Suomen ympäristökeskuksen yhteistyönä. Laajalahden jätealtaissa ollutta kuitulietettä ruopattiin ja siirrettiin viereiselle läjitysalueelle vuoteen 2011 saakka. Läjitysalueella liete kiinteytettiin eli stabiloitiin sekoittamalla se ympäristöluvan mukaisesti Jyväskylän Rauhalahden voimalaitokselta saatuun tuhkaan. Ennen pintarakenteiden rakentamisen aloittamista läjitysalue muotoiltiin vielä lievästi kumparemaiseksi ja alueelle rakennettiin ympärysojat.

Yhteyshenkilöt

Lisätietoja:
Keski-Suomen ELY-keskus
Johtava asiantuntija Timo Sokka
p. 0295 024 816

Johtaja Kari Lehtinen
p. 0295 024 775

Laukaan kunta
Tekninen johtaja Janne Laiho
p. 050 3475 347