Multamäen lähimetsien käsittelytoimenpiteet toteutetaan kevättalvella

Laukaan kunta on suunnitellut metsänkäsittelytoimenpiteitä Multamäen lähimetsiin vuosien 2021–2022 aikana. Tavoitteena on ollut yhteensovittaa metsänhoidolliset tavoitteet virkistysalueen käyttäjien toiveiden kanssa, joten viime syksynä järjestettiin tarpeellinen vuoropuhelu, jossa käyttäjät pääsivät ilmaisemaan mielipiteensä. Suunnitelmaa päivitettiin saadun palautteen perusteella ja tavoitteena on toteuttaa toimenpiteet kevättalvella 2023.

Multamäen lähimetsään on suunniteltu hakkuita ja hoitotoimenpiteitä yhteistyössä maankäytön, vapaa-aikatoimen ja yhdyskuntateknisten palveluiden kanssa. Multamäen metsätila on monikäyttöinen, sillä alueella on paljon virkistyskäyttöä, mutta merkittävältä osin se on metsätalouskäytössä olevaa metsää. Tilalla on runsaasti ajankohtaisia ja metsäsuunnitelman mukaisia kasvatus- ja uudistushakkuutarpeita.

Multamäen huipulla on mm. kota ja näköalapaikka, josta on näkymät Peurunkajärven yli. Virkistysalueet painottuvat Multamäen leirikeskuksen ja näköalapaikan väliselle alueelle sekä luontopolun ympäristöön. Sen osalta metsänkäsittelyn tavoitteena on huolehtia puuston elinvoimaisuudesta, avata maisemaa ja vaalia luonnon monimuotoisuutta. Tilaan kuuluu kiinteänä osana myös luonnonmetsiä, jotka jätetään suunnitelmallisesti metsänkäsittelyn ulkopuolelle. Kohteella on myös taloudellinen vaikutus, joten muilta osin metsätilaa on pidettävä talousmetsänä, jossa metsätaloutta pyritään harjoittamaan mahdollisimman tehokkaasti ja tuottavasti.

Vuoropuhelu

Runsaan virkistyskäytön huomioimiseksi alueella tehtävien toimenpiteiden suunnittelu haluttiin tehdä huolellisesti. Suunnittelu ja valmistelutyöt on aloitettu jo vuoden 2021 puolella. Tavoitteena on ollut yhteensovittaa metsänhoidolliset tavoitteet virkistysalueen käyttäjien toiveiden kanssa. Alueen halutaan olevan turvallinen ja viihtyisä käyttäjille myös kauempana tulevaisuudessa. Jo suunnitteluvaiheen alussa havaittiin muutamien vanhojen metsäkuvioiden osalta järkevimmäksi menettelyksi lähteä edistämään vapaaehtoista metsänsuojelua hakkuutoimien sijaan.

Syksyllä 2022 laadittiin alustava metsänkäsittelysuunnitelma, jossa esitettiin käsiteltäviksi alueiksi yhteensä noin 22 ha. Suunnitelman tavoitteena oli avata maisemaa näköalapaikalta sekä edistää retkeilyn edellytyksiä alueella. Alueelle jäisi myös metsänkäsittelyn ulkopuolelle jääviä luonnonmetsiä. Osa käsiteltävistä alueista ovat talousmetsiä, joissa toimenpiteet toteutetaan metsänhoidon suositusten ja PEFC-sertifikaatin mukaisesti.

Suunnitelma julkaistiin ja tiedotettiin kunnan internet-sivuilla sekä sosiaalisen median kanavissa. Toimenpidesuunnitelmasta sai antaa palautetta marraskuussa 2022.

Yhteenvetona saadun palautteen perusteella luontopolun lähimaastoon sijoittuvia hakkuita vastustettiin ja osaa metsäsuunnitelman mukaisista uudistushakkuuehdotuksista pidettiin kielteisenä asiana. Maiseman avaamista Multamäen päältä Peurunkajärven suuntaan pidettiin hyvänä asiana.

Kunnanhallitus hyväksyi metsänkäsittelysuunnitelman tammikuussa 2023

Metsänkäsittelysuunnitelmaa päivitettiin palautteiden perusteella pieneltä osin jättämällä kaksi metsäkuviota käsittelyn ulkopuolelle ja Laukaan kunnanhallitus hyväksyi suunnitelman kokouksessaan 16.1.2023.

Hakkuilla on vaikutusta kaukomaisemaan, joten maisemavaikutuksiin kiinnitetään erityistä huomioita. Hakkuussa ei toimita luontopolun läheisyydessä, lukuun ottamatta laavun ja kodan välisen maisemarinteen kasvatushakkuita. Hakkuut ovat talousmetsissä tapahtuvaa hakkuuta, eikä alueella ole metsälaki- tai muita erityiskohteita.

Laukaan kunnanhallitus hyväksyi Multamäen metsänkäsittelysuunnitelman 16.1.2023.

Palautteissa uudistushakkuita on pidetty kielteisenä asiana. Suunnitelma sisältää kuitenkin kaksi uudistusaluetta, Multamäen pohjoisrinteessä sijaitseva kuusikko sekä takarinteessä sijaitseva havupuuvaltainen alue. Molemmat sijaitsevat virkistysalueen ulkopuolella, joten niillä ei ole oleellista vaikutusta virkistyskäyttöön. Molemmat ovat 100 vuotiaita metsiä, joissa on hyvin tasaikäinen puusto. Pohjoisrinteen uudistusalalla on aluksi vaikutusta kaukomaisemaan, mutta ajanmittaan siihen kasvaa uusi metsä. Hakkuussa noudatetaan suosituksia rantametsien käsittelystä, sekä metsäsertifioinnin ja vesilain vaatimuksia.

Toimenpiteet toteutetaan kevättalvella 2023

Maaston kantavuuden puolesta hakkuut voisi toteuttaa kesäkelissä, mutta maastoon syntyvien jälkien minimoimiseksi kunta toteuttaa toimenpiteet talvella. Tavoitteena on, että hakkuukoneet saapuvat alueelle kuluvan talven aikana.

Alueen erityispiirteenä ovat suuret korkeuserot, jotka tuovat haasteita toteutukseen. Jyrkät rinteet vaativat erikoistyötä, jossa metsurit kaatavat puustoa rinteestä ja traktorivinssi vetää rungot hakkuukoneen ulottuville rinteen ylä- ja alapäähän. Rinteiden harvennus tehdään virkistyskäytön näkökulmasta.

Toimenpiteet jättävät maastoon jälkiä, kuten oksia, risuja ja latvuksia sekä metsäkoneiden uria. Jäljet tasoittuvat luontaisesti 1–3 vuoden kuluessa. Laavu- ja kotapaikkojen sekä luontopolun varsien siivoamista on suunniteltu, jotta alue palautuisi nopeammin virkistys- ja lähimatkailukäyttöön toimenpiteiden jälkeen.

Alue sisältää myös suojeltavaksi esitettäviä metsiä

Multamäen metsätilan koillisosan vanhat metsät tarjotaan suojeltavaksi vapaaehtoisella Metso-ohjelmalla. Kyseessä on yli 110 vuotias kuusikko, jossa on osin vaikeakulkuisen maaston lisäksi eriasteista luonnontuhoa, kuten vanhoja hyönteistuhoja ja lahopuuta, ja se täyttää Metso-kohteen kriteerit.

Harkittu ja tavoitteellinen suojellun metsän osuuden kasvattaminen Laukaan kunnan metsissä on perusteltua esimerkiksi pohdittaessa mahdollista liittymistä FSC-metsäsertifiointiin tulevaisuudessa.

Lisätietoja

Jarmo Toikka

Maankäyttöpäällikkö

040 353 8258

Kuntala Väistö, Laukaantie 14, PL 6
41341, Laukaa

etunimi.sukunimi@laukaa.fi