Laukaan kunta laatii metsien käyttöä linjaavan metsäohjelman

Laukaan kunta laatii vuoden 2024 aikana metsäohjelman, joka ohjaa kunnan metsien käyttöä pitkälle tulevaisuuteen.

Metsäohjelman laatiminen käynnistyy maaliskuussa 2023

Laukaan kunnan metsät on inventoitu ja niistä on olemassa ajantasainen metsäsuunnitelma. Se palvelee kuitenkin ennen kaikkea metsien hoidon ja hakkuiden käytännön suunnittelua ja toteutusta. Metsäohjelma on strateginen asiakirja, jonka tavoitteet ovat kauempana tulevaisuudessa.

Metsäohjelman laatii Tapio Palvelut Oy ja työtä ohjaa Laukaan kunnanhallituksen nimeämä ohjausryhmä. Tavoitteena on, että metsäohjelma hyväksytään kunnanvaltuustossa vuoden 2024 loppuun mennessä. Laukaan kunnan metsäohjelma pohjautuu Liekkiä Laukaaseen -kuntastrategiaan.

Suunnitelmallista ja pitkäjänteistä metsänhoitoa

Laukaan kunta omistaa yhteensä noin 2500 ha metsäalueita. Niistä suurin osa on talousmetsiä ja loput muuta metsää. Metsät ovat arvokkaita monessa mielessä. Metsiin liittyy paljon odotuksia, tarpeita ja tavoitteita, kuten taloudellinen tuotto, virkistyskäyttö, viihtyisä asuinympäristö, raakamaareservi sekä luonnon monimuotoisuuden edistäminen ja luonnonsuojelu. Metsät jaetaan sijainnin, kaavoitustilanteen, muun käyttötarkoituksen ja historian mukaan eri metsäluokkiin.

Laukaan kunnan metsiin laadittu ajantasainen metsäsuunnitelma käsittää puustotiedot, arvokkaat elinympäristöt sekä hoitotarpeet ja hakkuumahdollisuudet. Metsäsuunnitelma ei kuitenkaan yksin riitä, sillä se palvelee ennen kaikkea metsien hoidon ja hakkuiden operatiivista suunnittelua ja toteutusta. Laukaan kunnassa on tunnistettu tarve metsien käyttöä linjaavalle strategiselle asiakirjalle, jonka tavoitteet ovat kauempana tulevaisuudessa. Sen vuoksi on päätetty laatia metsäohjelma, jossa muodostetaan pitkän tähtäimen tavoitteet Laukaan kunnan omistamien metsien hoidolle ja käytölle. Metsäohjelma toimii ohjeena metsänhoidosta vastaaville viranhaltijoille ja palveluntuottajille, ohjaa valmistelua ja päätöksentekoa sekä antaa tietoa kunnan metsänhoidon tavoitteista kuntalaisille.

Metsäohjelma auttaa hallitsemaan kokonaisuutta

Metsäohjelmatyön aikana selvitetään kunnan metsiin kohdistuvat arvot ja odotukset sekä tunnistetaan eri metsäluokat. Tämän jälkeen määritetään hoitoperiaatteet metsäluokittain sekä luodaan toimintamalli metsäohjelman ylläpitämiseksi ja seuraamiseksi. Metsäohjelman vaikutuksia arvioidaan peilaamalla niitä odotuksiin ja tavoitteisiin. Metsäohjelmassa määritetään ne toimenpiteet ja mittarit, joilla metsäohjelman toteutumista seurataan. Metsäohjelman tavoitevuosi on pitkälle tulevaisuuteen vuoteen 2070 ja sen yli.

Metsäohjelmatyötä toteuttaa palveluntuottajaksi valittu Tapio Palvelut Oy, jolla on vankka kokemus vastaavien strategioiden ja ohjelmien laatimisesta eri kunnille ja kaupungeille. Työn etenemisestä, ohjaamisesta ja seurannasta vastaa ohjausryhmä, johon kuuluu kunnanjohtaja Linda Leinonen, kaavoitusjohtaja Mari Holmstedt, maankäyttöpäällikkö Jarmo Toikka, puistomestari Paula Nieminen, ympäristötarkastaja Anne Yli-Olli ja viestintäpäällikkö Heli Peltola sekä luottamushenkilöt Ilkka Tiihonen ja Eliisa Haimakka. Sidosryhmiä ohjausryhmässä edustavat Henri Mommo Päijänteen Metsänhoitoyhdistyksestä ja Sirkka Heinimaa Laukaan Seudun Luonto ry:stä.

Osallistu metsäohjelman laadintaan

Työssä onnistuminen edellyttää vuoropuhelua asukkaiden, luottamushenkilöiden ja sidosryhmien kanssa. Osallistamisen kautta selvitetään muun muassa metsiin kohdistuvia arvoja, odotuksia ja toiveita. Ne yhdessä muun tietopohjan kanssa auttavat metsäluokkien tunnistamisessa ja niiden tavoitteiden määrittämisessä. Työn aikana tullaan järjestämään kyselyjä ja muuta kuulemista, joten toivottavasti saamme paljon mielipiteitä asukkailta.

Työ käynnistyy maaliskuussa ja valmiin metsäohjelman hyväksyminen käsitellään Laukaan kunnanvaltuustossa vuoden 2024 loppuun mennessä.

Tutustu Laukaan kunnan metsien hoitoon

Siirry sivulle

Lisätietoja

Jarmo Toikka

Maankäyttöpäällikkö

040 353 8258

Kuntala Väistö, Laukaantie 14, PL 6
41341, Laukaa

etunimi.sukunimi@laukaa.fi