Lähimetsien hoito

Laukaan kunta omistaa yhteensä noin 2500 ha metsäalueita ja ne ovat arvokkaita monessa muodossa. Kunnan metsät ovat monikäyttöisiä, eli riippuen metsien sijainnista ja käyttötarkoituksesta, metsää hoidetaan eri tavoitteiden mukaisesti. Metsänhoidon toimenpiteitä suunniteltaessa otetaan huomioon mm. seuraavia tavoitteita: virkistyskäyttö, luonnon monimuotoisuus, taloudelliset tavoitteet ja mahdolliset maankäytölliset tavoitteet.

Laukaan kunnan metsien hoitotavoitteet jakautuvat niiden käyttötarkoituksen mukaan. Toimenpiteisiin vaikuttavat mm. kaavoitustilanne, virkistysarvot ja monikäyttöisyys, monimuotoisuus, uusien rakentamisalueiden avaaminen ja taloudellinen tuotto.

Taajamien lähimetsät (500 ha) ovat pääosin puistoiksi tai lähivirkistysalueiksi asemakaavoitettuja metsiä tai taajamien välittömässä läheisyydessä olevia ns. raakamaa-alueita. Niissä painotetaan puuston elinvoimaisuutta, maisema- ja suojavaikutuksia, virkistyskäyttöä sekä turvallisuutta.

Talousmetsät (2000 ha) sijaitsevat kauempana tiiviistä yhdyskuntarakenteesta. Talousmetsiä hoidetaan metsänhoidon suositusten sekä PEFC-sertifikaatin suositusten mukaisesti. Talousmetsissä pyritään harjoittamaan metsätaloutta mahdollisimman tehokkaasti ja tuottavasti tekemällä metsänhoitotyöt ja hakkuut ajallaan.

Suojelumetsien tarkoitus on turvata ja lisätä luonnon monimuotoisuutta, sekä säilyttää arvokkaat luontokohteet ja maisemarakenteet. Luonnonsuojelualueilla on suuri merkitys kunnalle luonnon monimuotoisuuden edistämisessä.

Hankkeet

Multamäen metsänkäsittely

Multamäen ulkoilualueen lähimetsään on tulossa metsänkäsittelyä kevättalvella 2023.

Tutustu hankkeeseen

Lisätietoja

Jarmo Toikka

Maankäyttöpäällikkö

040 353 8258

Kuntala Väistö, Laukaantie 14, PL 6
41341, Laukaa

etunimi.sukunimi@laukaa.fi