Lievestuoreella toteutetaan metsänhoitotoimenpiteitä tämän talven aikana

Laukaan kunta toteuttaa lähimetsien hoitotoimenpiteitä Lievestuoreen Pirttilahden, Majaniemen, Majasaaren, sataman ja Kisapurren alueilla. Metsänhoitotöiden tarkoituksena on ylläpitää viihtyisiä asuinympäristöjä ja antaa kasvutilaa puustolle. Näin turvataan metsien elinvoimaisuus ja viihtyisyys.

Käsittelyalue

Hoitotoimenpiteet kohdistuvat vain Laukaan kunnan omistamiin lähimetsiin. Alueet on rajattu alla olevaan karttaan.

Maisematyölupa

Asemakaava-alueella puiden kaatamiselle tarvitaan maisematyölupa ja sitä koskeva lupahakemus on toimitettu rakennusvalvontaviranomaiselle 12.12.2023. Vaikutuksiltaan vähäisiä toimenpiteitä, kuten pienpuuston raivauksia, on toteutettu aiemmin syksyn 2023 aikana.

Taustalla luontoselvitys

Laukaan kunta on teettänyt alueelle luontoselvityksen keväällä 2023 ja selvitysalue inventoitiin maastokäynnein kesällä 2023. Tarkastelussa olivat alueiden lajisto, elinympäristöt, elinympäristöjen luonnonmukaisuus, maisema-arvot, sekä muut vastaavat ympäristöarvot.

Hoitotoimenpiteet

Puuston käsittely toteutetaan pääosin harvennus- tai poimintahakkuuluonteisesti huomioiden luontoselvityksen tulokset.

Toimenpiteiden tavoitteet:

Harvennukset ja poimintahakkuut

Harvennuksilla tavoitellaan maisema-arvojen parantamista, lähivirkistysalueiden käyttäjäturvallisuutta ja puuston yleistä terveyttä. Harvennuksella pyritään parantamaan puuston luontaista taimettumiskykyä kasvutilaa lisäämällä, joka mahdollistaa puuston kehittymisen nykyistä enemmän eri-ikäisrakenteiseksi.

Avohakkuu

Toimenpiteet sisältävät yhden 0,7 ha avohakkuualan. Kyseinen avohakkuu on tarpeellinen, sillä puusto on huonokuntoista ja sen kehitys oletettavasti jatkuu vastaavana. Alueella olevia hyväkuntoisempia haapoja ja mäntyjä pyritään jättämään pystyyn. Hakkuun jälkeen kuviolle istutetaan koivun taimet. Jatkokasvatuksessa hoidolla pyritään ohjaamaan puustoa eri-ikäisrakenteiseksi.

Avohakkuukohde sijaitsee Majaniementien varressa.

Asukkaiden toiveet

Asukkailla on mahdollisuus vaikuttaa alueen lähimetsien hoitoon. Voit antaa palautetta tai esittää toiveita poistettavista puista palautepalvelun kautta. Kohteen mahdollinen sijainti pyydetään merkitsemään kartalle palvelussa.

Toiveet tulee esittää 31.1.2024 mennessä.

Palautepalvelu

Palautteet pyydetään lähettämään ensisijaisesti sähköisen palautepalvelun kautta. Valitse aihealueeksi "Liikenne ja yleiset alueet" ja aiheeksi "Lähimetsien hoito".

Siirry palveluun

Jos omalla tontillanne on kaadettavia puita, tarvitsette kiinteistön omistajan hakeman puunkaatoluvan rakennusvalvonnalta. Luvan saatuanne voitte tilata kaatotyön yksityiseltä puunkaatajalta.

Töiden eteneminen

Toimenpiteet aloitetaan sen jälkeen, kun tarvittava maisematyölupa on myönnetty. Hakkuut toteutetaan tulevana talvena jäisen ja lumisen maan aikaan. Tavoitteena on saada työt valmiiksi keväällä 2024. Tarvittaessa töitä jatketaan tämän jälkeenkin.

Töiden valmistuttua metsään jäänyttä hakkuutähdettä voi kerätä polttopuuksi.

Varothan alueella työskenteleviä metsureita ja koneita! Vaara-alue metsurityössä 20 metriä ja hakkuukoneella 70 metriä.

Hoito-ohjelma vuosille 2024–2028

Lähimetsien hoidossa keskitytään asuinaluekokonaisuuksiin ja niissä pyritään järjestämään hoitokierrokset 8‒10 vuoden välein.

Metsänhoitotöitä Lievestuoreella ja muissa taajamissa jatketaan hoito-ohjelman mukaisesti tulevina vuosina. Tutustu hoito-ohjelmaan alla olevasta linkistä.

Metsien hoito

Tutustu Laukaan kunnan metsänhoitoon ja hoito-ohjelmaan.

Lue lisää

Lisätietoja

Arto Manninen

Aluetyönjohtaja

0400 463 175

Kuntala, Laukaantie 14, PL 6
41341 , Laukaa

etunimi.sukunimi@laukaa.fi

Jarmo Toikka

Maankäyttöpäällikkö

040 353 8258

Kuntala Väistö, Laukaantie 14, PL 6
41341, Laukaa

etunimi.sukunimi@laukaa.fi