Maisematyölupa ja puiden kaataminen

Maisemaa muuttavalle maanrakennustyölle, puiden kaatamiselle tai muulle näihin verrattavalle toimenpiteelle on haettava maisematyölupa.

Maisematyölupa tarvitaan:

  • asemakaava-alueella
  • yleiskaava-alueella, jos yleiskaavassa niin määrätään
  • rakennuskieltoon määrätyllä asema-tai yleiskaava-alueella

Maisematyölupaa ei tarvita:

  • yleis- tai asemakaavan toteuttamiseen liittyvien tarpeellisten toimenpiteiden suorittamiseen
  • myönnetyn rakennus- tai toimenpideluvan mukaisten töiden suorittamiseen,
  • vaikutuksiltaan vähäisiin toimenpiteisiin
  • maantielain mukaisen tiesuunnitelman tai ratalain mukaisen ratasuunnitelman toteuttamiseen

Maisematyöluvan alaiset toimenpiteet eivät koske maa-ainesten ottamista. Maa-ainesten ottaminen on maa-aineslain piiriin kuuluvaa toimintaa ja sitä varten on haettava maa-aineslupa.

Puiden kaataminen

Asemakaava-alueella voidaan kaataa puita ilman maisematyölupaa vaikutukseltaan vähäisessä toimenpiteessä.

Ennen toimenpiteeseen ryhtymistä on oltava yhteydessä rakennustarkastajaan, joka määrittelee, milloin kyseessä on vaikutukseltaan vähäinen toimenpide.

Ympäristölleen vaarallisen puun voi kaataa ilman lupaa.

Kiinteistön haltija on velvollinen valvomaan kiinteistönsä puiden kuntoa ja ryhtymään tarvittaessa toimenpiteisiin. Kaatuneesta puusta muille aiheutuneista vahingoista vastaa kiinteistön haltija.

Puun vaarallisuus on tarvittaessa pystyttävä todistamaan jälkeenpäin. Rakennusvalvontaviranomainen voi tarpeen vaatiessa edellyttää korvaavia istutuksia.

Tarvitset naapurin suostumuksen, jos kaadettava puu on tontin rajalinjalla.

Naapuruussuhdelaki antaa tontin haltijalle oikeuden poistaa omalle tontilleen naapurin puolelta ulottuvat juuret ja oksat, jos niistä on haittaa. Haittaa kokevan osapuolen on ensisijaisesti pyydettävä puun haltijaa poistamaan juuret ja oksat. Vasta sitten, jos puun haltija ei kohtuullisessa ajassa toimi pyynnön mukaisesti, on haittaa kokevan osapuolen oikeus tehdä toimenpide itse. Poistamisoikeus ulottuu vain rajalinjaan saakka, ei sen yli.

Kunnan alueella sijaitsevien puiden kaatamisesta tulee ottaa yhteyttä Laukaan kunnan puistomestariin.

Maisematyöluvan hakeminen

Maisematyölupa haetaan sähköisen asiointipalvelun kautta.

Mikäli luvan haluaa jättää paperihakemuksella, laskutetaan paperisen lupahakemuksen käsittelystä ja sähköiseen asiointipalveluun siirtämisestä lupamaksun lisäksi käsittelymaksuna 30 euroa.

Lisätietoja:

Päivi Niemi

rakennustarkastaja

0400 798 179

Kuntala Väistö, Laukaantie 14, PL 6
41341, Laukaa

etunimi.sukunimi@laukaa.fi

Marko Pynnönen

rakennustarkastaja

040 353 3173

Kuntala Väistö, Laukaantie 14, PL 6
41341, Laukaa

etunimi.sukunimi@laukaa.fi

Heta Laukkanen

lupasihteeri

050 315 3507

Kuntala Väistö, Laukaantie 14, PL 6
41341, Laukaa

etunimi.sukunimi@laukaa.fi

Uutiset

11.09.2023 | Asuminen, Kaavoitus, Maankäyttö, Rakentaminen
Uusia omakotitontteja Vihtavuoreen keväällä 2024
01.09.2023 | Asuminen, Maankäyttö, Rakentaminen
Kunta myy asuinkerrostalotontin Leppäveden keskustasta
23.08.2023 | Kaavoitus, Rakentaminen
Vihtavuoren taajaman kulttuuriympäristöä inventoidaan viikolla 34

Maisematyölupaa ohjaava lainsäädäntö

Maisematyöluvasta säädetään maankäyttö- ja rakennuslain 128 §:ssä.

Maankäyttö- ja rakennuslaki