Olet täällä

Muut lasten hoidon tuet

Kotihoidon tuki

Kotihoidon tukeen on oikeus, jos alle 3-vuotiasta lasta hoidetaan kotona. Hoitaja voi olla

  • isä, äiti tai muu huoltaja
  • vanhemman tai huoltajan kanssa asuva avo- tai aviopuoliso
  • lapsesta huolehtiva muu henkilö tai palkattu hoitaja.

Alle 3-vuotiaan kotona hoidettavan lapsen muista alle kouluikäisistä sisaruksista voidaan myös maksaa kotihoidon tukea. Etuuden maksaminen päättyy viimeistään, kun perheen nuorin lapsi täyttää 3 vuotta.

Kotihoidon tukea ei voi saada lapsesta, jolla on kunnallinen tai yksityinen varhaiskasvatuspaikka. Jos varhaiskasvatuspaikkaa ei irtisanota esim. kesäloman ajalta, kotihoidon tukeen ei ole oikeutta.

Kotihoidon tukea haetaan Kelalta, josta saa myös lisätietoja.

Yksityisen hoidon tuki

Yksityisen hoidon tukea voi saada silloin, kun perheessä on alle kouluikäinen lapsi, jota hoitaa perheen palkkaama hoitaja. Yksityisen hoidon tukea voi hakea toinen lapsen vanhemmista tai muu huoltaja. Tuki maksetaan kuitenkin aina suoraan perheen palkkaamalle hoitajalle. Yksityisen hoidon tuki on verotettavaa tuloa hoitajalle, mutta ei tukea hakevalle perheelle. Yksityisen hoidon tukea ei voi saada, jos lapsi on kunnallisessa varhaiskasvatuksessa tai hänelle on varattu sieltä hoitopaikka.

Hoidon tuottaja on henkilö, jonka kanssa perhe on tehnyt työsopimuksen ja jonka kunta on hyväksynyt varhaiskasvatuksen tuottajaksi. Myös sukulainen voi toimia varhaiskasvatuksen tuottajana. Yksityisen hoidon tukea ei kuitenkaan makseta, jos varhaiskasvatuksen tuottaja asuu lapsen kanssa samassa taloudessa.

Hoitajan hyväksyntää varten varhaiskasvatuksen tuottaja varaa ajan Laukaan kunnan yksityisen varhaiskasvatuksen palvelupäälliköltä.  Tapaamisessa hoitajalla tulee olla mukana henkilöllisyystodistus, kopio työsopimuksesta ja selvitys päivähoidon tuottajasta-lomake (WH2).

Lasten yksityisen hoidon tukea haetaan Kelasta (lomake WH1). Hakemuksen liitteeksi tarvitaan päivähoidon tuottajan selvitys päivähoidon tuottajasta –lomake (WH2). Lomakkeet löytyvät Kelan nettisivuilta.

Lasten yksityisen hoidon tukeen kuuluu hoitoraha, johon vaikuttaa lapsen varhaiskasvatusoikeus ja hoitolisä, johon vaikuttavat perheen tulot. Jokaisella lapsella on oikeus saada 20 tuntia varhaiskasvatusta viikossa. Tätä laajempi varhaiskasvatusoikeus on lapsella, jonka vanhemmat tai muu huoltaja          

  • työskentelee kokoaikaisesti
  • opiskelee päätoimisesti
  • toimii yrittäjänä
  • työskentelee osa-aikaisesti (työmatkoineen yli 20 tuntia viikossa)
  • osallistuu työllistymistä edistävään palveluun, kuntoukseen tai muuhun vastaavaan toimeen

Jos lapsella on erityinen tarve laajempaan varhaiskasvatukseen esim. lapsen kehityksen ja tuen tarve, perheen olosuhteet tai muu lapsen etu, tulee yksityisen hoidon tuen hakijan pyytää kunnan varhaiskasvatuspalveluista lausunto liitteeksi lapsen kokopäiväisestä varhaiskasvatusoikeudesta. Muissa tilanteissa liitteitä ei tarvita.

Yksityisen hoidon tukea haetaan Kelalta, josta saa myös lisätietoja.

Joustava hoitoraha

Joustavan hoitorahan edellytyksenä on, että vanhempi tekee töitä viikoittain keskimäärin 30 tuntia viikossa ja hoitaa lopun aikaa alle 3-vuotiasta lasta. Joustavaa hoitorahaa maksetaan yhdestä lapsesta kerrallaan. Rahaa ei myönnetä kuukautta lyhyemmälle ajalle. Joustavan hoitorahan määrä lasketaan työajan perusteella. Joustava hoitoraha on verotettavaa tuloa.

Joustavaa hoitorahaa voi saada alle 3-vuotiaan lapsen isä tai äiti tai muu virallinen huoltaja. Joustavan hoitorahan edellytys on, että huoltaja tekee töitä viikoittain keskimäärin enintään 30 tuntia viikossa tai enintään 80 % normaalista kokopäivätyön työajasta. Tuen saamiseksi riittää, että toinen ehdoista täyttyy.

Joustavaa hoitorahaa saa, kunnes lapsi täyttää 3 vuotta. Joustavaa hoitorahaa ei myönnetä kuukautta lyhyemmälle ajalle. Huoltaja sopii työnantajansa kanssa työajasta. Enintään 30 tunnin keskimääräinen viikoittainen työaika voi jatkua myös sen jälkeen, kun lapsi on täyttänyt 3 vuotta. Joustavaa hoitorahaa ei kuitenkaan makseta enää yli 3-vuotiaasta lapsesta.

Joustavaa hoitorahaa haetaan Kelalta, josta saa myös lisätietoja.