Olet täällä

Muut lasten hoidon tuet

Kotihoidon tuki

Kotihoidon tukeen on oikeus, jos alle 3-vuotiasta lasta hoidetaan kotona. Hoitaja voi olla

 • lapsen vanhempi
 • vanhemman tai huoltajan kanssa asuva avo- tai aviopuoliso
 • lapsesta huolehtiva muu henkilö tai palkattu hoitaja.

Alle 3-vuotiaan kotona hoidettavan lapsen muista alle kouluikäisistä sisaruksista voidaan myös maksaa kotihoidon tukea. Etuuden maksaminen päättyy viimeistään, kun perheen nuorin lapsi täyttää 3 vuotta.

Kotihoidon tukea ei voi saada lapsesta, jolla on kunnallinen tai yksityinen varhaiskasvatuspaikka (pois lukien kerhotoiminta). Jos varhaiskasvatuspaikkaa ei irtisanota esim. kesäloman ajalta, kotihoidon tukeen ei ole oikeutta.

Kotihoidon tukea haetaan Kelalta, josta saa myös lisätietoja.

Yksityisen hoidon tuki

Yksityisen hoidon tukea voi saada silloin, kun perheessä on alle kouluikäinen lapsi, jota hoitaa perheen palkkaama hoitaja. Yksityisen hoidon tukea voi hakea toinen lapsen vanhemmista tai muu huoltaja. Tuki maksetaan kuitenkin aina suoraan perheen palkkaamalle hoitajalle. Yksityisen hoidon tuki on verotettavaa tuloa hoitajalle, mutta ei tukea hakevalle perheelle. Yksityisen hoidon tukea ei voi saada, jos lapsi on kunnallisessa varhaiskasvatuksessa tai hänelle on varattu sieltä hoitopaikka.

Hoidon tuottaja on henkilö, jonka kanssa perhe on tehnyt työsopimuksen ja jonka kunta on hyväksynyt varhaiskasvatuksen tuottajaksi. Myös sukulainen voi toimia varhaiskasvatuksen tuottajana. Yksityisen hoidon tukea ei kuitenkaan makseta, jos varhaiskasvatuksen tuottaja asuu lapsen kanssa samassa taloudessa.

Hoitajan hyväksyntää varten varhaiskasvatuksen tuottaja varaa ajan Laukaan kunnan yksityisen varhaiskasvatuksen palvelupäälliköltä.  Tapaamisessa hoitajalla tulee olla mukana henkilöllisyystodistus, kopio työsopimuksesta ja selvitys päivähoidon tuottajasta-lomake (WH2).

Lasten yksityisen hoidon tukea haetaan Kelasta (lomake WH1). Hakemuksen liitteeksi tarvitaan päivähoidon tuottajan selvitys päivähoidon tuottajasta –lomake (WH2). Lomakkeet löytyvät Kelan nettisivuilta.

Lasten yksityisen hoidon tukeen kuuluu hoitoraha, johon vaikuttaa lapsen varhaiskasvatusoikeus ja hoitolisä. Hoitoraha ja hoitolisä maksetaan jokaisesta tukeen oikeuttavasta lapsesta

Yksityisen hoidon tukea ei voi saada

 • jos lapsi on kunnan järjestämässä varhaiskasvatuksessa tai hänelle on varattu sieltä varhaiskasvatuspaikka
 • vanhempi, joka asuu eri taloudessa kuin lapsi.
 • samasta lapsesta, josta isälle maksetaan isyysrahaa. Sen sijaan perheen muista lapsista voidaan maksaa yksityisen hoidon tukea isän isyysrahakauden aikana.

Joustava hoitoraha

Joustavan hoitorahan edellytyksenä on, että lapsen isä tai äiti tai muu virallinen huoltaja (myös adoptio- ja sateenkaariperheissä) tekee töitä viikoittain keskimäärin 30 tuntia viikossa ja hoitaa lopun aikaa alle 3-vuotiasta lasta. Joustavaa hoitorahaa maksetaan yhdestä lapsesta kerrallaan. Rahaa ei myönnetä kuukautta lyhyemmälle ajalle. Joustavan hoitorahan määrä lasketaan työajan perusteella. Joustava hoitoraha on verotettavaa tuloa. Kela maksaa joustavaa hoitorahaa kerrallaan vain yhdestä lapsesta.

Joustavaa hoitorahaa voi saada

 • Alle 3-vuotiaan lapsen isä tai äiti tai muu virallinen huoltaja (myös adoptio- ja sateenkaariperheissä).
 • Kumpikin vanhempi yhtä aikaa, jos he ovat järjestäneet työnsä niin, että he hoitavat lasta eri aikoina (esim. toinen maanantaisin ja toinen perjantaisin tai toinen aamupäivisin ja toinen iltapäivisin).
 • Myös vanhempi, joka ei asu lapsen kanssa samassa taloudessa.

Joustavan hoitorahan edellytys on,

 • että vanhempi tekee töitä viikoittain keskimäärin enintään 30 tuntia viikossa tai enintään 80 % normaalista kokopäivätyön työajasta. Tuen saamiseksi riittää, että toinen ehdoista täyttyy.
 • on töissä työ- tai virkasuhteessa.
 • on yrittäjä, jolla on voimassa oleva YEL- tai MYEL-vakuutus.
 • on apurahansaaja, jolla on MYEL-vakuutus.

Joustavaa hoitorahaa ei voi saada vanhempi, joka

 • saa erityisäitiys-, äitiys-, isyys- tai vanhempainrahaa.
 • saa kotihoidon tukea siksi, että on itse lapsen pääasiallinen hoitaja.
 • saa osittaista hoitorahaa jostakin perheen lapsesta.
 • tekee yksittäisiä työkeikkoja olematta jatkuvassa työsuhteessa.
 • sairastuu ja sairausloma kestää yhtäjaksoisesti vähintään 4 viikkoa. (Lyhyt sairausloma ei vaikuta tukeen.) Oikeus joustavaan hoitorahaan päättyy työkyvyttömyyden alkamisesta lukien.

Joustavaa hoitorahaa voi saada samanaikaisesti esimerkiksi palvelurahan kanssa tai jos lapsi on kunnallisessa hoidossa.