Koulukuljetus

Auto- ja kuljetusalan ammattiliitto AKT:n linja-autohenkilökunnan lakko vaikuttaa perusopetuksen oppilaiden koulumatkojen kulkemiseen Linkki-paikallisliikenteellä ajalla 6.-9.3.2023. Taksikuljetusoppilaiden koulukuljetukset hoituvat normaalisti, mutta aikataulumuutokset ovat mahdollisia.  

Koulut informoivat huoltajia ja oppilaita suoraan Wilman kautta koulukuljetuksista, jos ne eivät kulje normaalisti, tai on järjestetty jotain korvaavaa liikennettä.

Jos oppilas on lakon vuoksi estynyt tulemasta kouluun, huoltajilla ei ole velvoitetta itse kuljettaa oppilasta. Mikäli huoltaja näin toimii, pyydämme huomioimaan koulujen rajoitetut saattoliikennejärjestelyt ja toivomme malttia autoiluun koulujen lähellä. Huoltajat saavat myöhemmin Wilma-viestin, jossa ohjeistetaan tarkemmin itse hoidettujen koulumatkojen matka-avustuksesta.  

Jos oppilas on estynyt saapumasta kouluun linja-autolakon aiheuttaman kulkemisongelman vuoksi, toivotaan huoltajan ilmoittavan oppilaan poissaolosta Wilma-viestillä oppilaan luokanohjaajalle ja ilmoittamaan syyksi kuljetusalan lakko. Lakon vuoksi kotiin koulupäivän ajaksi jääville oppilaille tiedotetaan ko. päivän koulutehtävät Wilman tuntimerkinnöissä. Etäopetusta ei järjestetä lakon aikana.  

Kouluruokaa on kouluilla tarjolla lakkopäivinä normaalisti. Jos oppilas ei pääse lakosta johtuen kouluun, eikä siksi voi ruokailla koululla, selvitämme ruokapalvelun kanssa korvaavaa järjestelyä, esim ruokakassia. Tästä tiedotetaan viikon 10 aikana.   

Koulukuljetuksissa esiintyviä mahdollisia muutoksia lukuun ottamatta koulutyö jatkuu Laukaassa talvilomaviikon jälkeen normaalisti. Mahdollista on myös lakon päättyminen ennen maanantaita 6.3.2023, jolloin koulukuljetukset alkavat loman jälkeen ilman muutoksia.  

Perusopetuslain 32 §:ssä määritellään esi- ja perusopetusta saavien oppilaiden koulukuljetusten myöntämisen perusteet sekä ne periaatteet, joita koulukuljetuksen järjestämisessä noudatetaan. Perusteiden täyttyessä kunta on velvollinen järjestämään oppilaalle maksuttoman koulukuljetuksen tai avustamaan huoltajaa oppilaan kuljettamisesta aiheutuvissa kustannuksissa.

Kuljetusetuuden edellytykset

Kuljetusetuuden edellytyksenä on, että oppilas käy kunnan osoittamaa lähikoulua, jonka alueella hän väestörekisterin tietojen mukaan asuu, tai osallistuu esiopetukseen kunnan osoittamassa esiopetuspaikassa. Lähikouluksi voidaan katsoa myös muu lähin kunnan osoittama tarkoituksenmukainen koulu. Muihin kuin kunnan osoittamiin kouluihin tai esiopetuspaikkoihin kuljetuksia ei järjestetä, eikä korvata.

  • Esiopetuksen oppilaille järjestetään koulukuljetus tai annetaan kuljetusavustus yli 3 km:n matkoille.
  • 1-2 vuosiluokkien oppilaille järjestetään koulukuljetus yli 3 km:n matkoille.
  • 3.-9. vuosiluokkien oppilaille järjestetään koulukuljetus yli 5 km:n matkoille

Mikäli perusopetuslain määrittämät koulukuljetusten myöntämisperusteet eivät täyty, ovat huoltajat itse velvollisia järjestämään oppilaan koulumatkan.


Esiopetuksen koulukuljetuksia koskevat periaatteet sivistyslautakunta on päättänyt 11.12.2018 § 74

Jos esiopetuksessa olevan lapsen kuljetuskriteerit täyttyvät, lapsella on oikeus maksuttomaan kuljetukseen, kun hän on päivän aikana pelkässä esiopetuksessa ja kuljetus tapahtuu suoraan esiopetukseen tai esiopetuksesta pois. Kuljetukset pyritään järjestämään peruskoulun oppilaiden kuljetuksien yhteydessä.

Tapauksissa joissa esikoululainen päivän aikana osallistuu varhaiskasvatukseen ennen tai jälkeen esiopetuksen, lapsi on oikeutettu kuljetuskriteereiden mukaisesti (mm. matka yli 3 km, tien vaarallisuus, terveydelliset syyt) riittävään avustukseen. Tällöin haetaan esiopetuksen kuljetusavustusta. Kuljetusta ei tällöin järjestetä, vaan huoltajat huolehtivat esikoululaisen kuljettamisesta varhaiskasvatukseen ja sieltä takaisin kotiin. Kuljetusavustus määräytyy joukkoliikennetaksan mukaisesti.

Jos oppilas osallistuu varhaiskasvatukseen ennen ja jälkeen esiopetuksen, oppilas ei ole oikeutettu koulukuljetukseen tai kuljetusavustukseen.

Koulukuljetuksen myöntämisen perusteita

Koulukuljetuksen myöntämisen perusteena on yhdensuuntainen matka kotiosoitteesta (väestörekisteriin merkitty vakituinen asuinpaikka) kouluun tai esiopetuspaikaan. Matka mitataan lyhintä ympäri vuoden kulkukelpoista turvallista reittiä pitkin. Kuljetus järjestetään oppilaan lähikouluun tai esiopetuspaikkaan. Oppilaiden huoltajilla on oikeus hakea myös toiseen kouluun, mutta silloin maksutonta koulukuljetusta ei pääsääntöisesti järjestetä.

Kuljetus järjestetään ensisijaisesti halvinta kulkuneuvoa käyttäen (linja-auto). Koulutakseilla on määritellyt reittinsä ja oppilaat otetaan kyytiin turvallisesta paikasta kuljetusreitin varrelta. Yleisiä koulukuljetusta koskevia käytänteitä on koottu Laukaan kunnan oppilaskuljetussääntöön.


Koulukuljetuksen hakeminen

Kun kilometriraja täyttyy, hoituu koulukuljetus ilman hakemusta automaattisesti koulun toimesta.

Koulukuljetusta haetaan tilanteissa, joissa kuljetusetuus ei synny automaattisesti koulumatkan pituuden perusteella. Päätökset koulukuljetuksesta voivat koskea koko lukuvuotta tai sen osaa.

Koulukuljetusta voi hakea seuraavin perustein:

Jos koulutie on oppilaalle liian vaarallinen, oppilas voi hakea koulukuljetusta tien vaarallisuuden perusteella. Koulukuljetuspäätöksen tekee sivistysjohtaja.

Jos oppilaan terveydentila vaatii koulukuljetusta on oppilaalla oikeus hakea koulukuljetusta terveydellisten syiden perusteella. Koulukuljetuspäätöksen tekee koulun rehtori tai koulun johtaja.

Jos koulureitti on oppilaalle liian vaikea tai rasittava, on oppilaalla oikeus hakea koulukuljetusta tien vaikeuden tai rasittavuuden perusteella. Koulukuljetuspäätöksen tekee sivistysjohtaja.

Jos oppilaalla on koulukuljetuksen tarvetta muiden syiden kuin terveydellisten syiden, tien vaarallisuuden tai koulumatkan vaikeuden tai rasittavuuden perusteella, voi

oppilas hakea koulukuljetusta muun syyn perusteella. Koulukuljetuspäätöksen tekee sivistysjohtaja.

Koulukuljetushakemus löytyy sivun alalaidasta.

Kuljetusavustuksen hakeminen

Tapauksissa joissa koulukuljetusetuuden saanut esikoululainen osallistuu päivän aikana myös varhaiskasvatukseen, on esikoululainen oikeutettu kuljetusavustukseen. Oppilaan on haettava esiopetuksen kuljetusavustusta. Kuljetusta ei tällöin järjestetä, vaan huoltajat huolehtivat esikoululaisen kuljettamisesta varhaiskasvatukseen ja sieltä takaisin kotiin. Kuljetusavustus määräytyy joukkoliikennetaksan mukaisesti.

Tapauksissa joissa oppilas on oikeutettu kuljetusavustukseen, on avustus haettava sivun alalaidassa olevalla avustushakemuksella.

Hakemusten jättöaika

Koululaisten koulukuljetushakemukset on oltava toimitettuna koululle 30.4. mennessä. Ensimmäisen luokan aloittavien koulukuljetushakemukset toimitetaan omaan esiopetukseen tai suoraan koulutoimistoon Kuntalaan (sivistysjohtaja Jussi Silpolalle) 15.5. mennessä. Esiopetuksen koulukuljetushakemukset tai kuljetusavustushakemukset toimitetaan omaan esiopetuksen tai suoraan koulutoimistoon Kuntalaan 15.5. mennessä.

Koulutoimiston osoite: Laukaan sivistyspalvelut, Koulutoimisto, PL 6, 41341 Laukaa


Oppilaskuljetussääntö ja hakemuslomakkeet

Ajankohtaista

20.03.2023 | Koulut, Lapset ja nuoret, Liikunta, Varhaiskasvatus, Vattipalsta
Luistelukausi on päättynyt
13.03.2023 | Koulut, Liikunta, Vattipalsta
Sydän-Laukaan koulun kuntosali suljettu 29.3.2023 saakka Yo – kirjoitusten vuoksi!
06.03.2023 | Koulut, Varhaiskasvatus
Laukaan kunnan ruokapalvelun asiakastyytyväisyyskysely, vastausaikaa on jatkettu 12.3 saakka.

Koulutoimiston osoite

Laukaan sivistyspalvelut,
Koulutoimisto, PL 6, 41341 Laukaa
040 5717767