Koulukuljetus

Perusopetuslain 32 §:ssä määritellään esi- ja perusopetusta saavien oppilaiden koulukuljetusten myöntämisen perusteet sekä ne periaatteet, joita koulukuljetuksen järjestämisessä noudatetaan. Perusteiden täyttyessä kunta on velvollinen järjestämään oppilaalle maksuttoman koulukuljetuksen tai avustamaan huoltajaa oppilaan kuljettamisesta aiheutuvissa kustannuksissa.

Kuljetusetuuden edellytykset

Kuljetusetuuden edellytyksenä on, että oppilas käy kunnan osoittamaa lähikoulua, jonka alueella hän väestörekisterin tietojen mukaan asuu, tai osallistuu esiopetukseen kunnan osoittamassa esiopetuspaikassa. Lähikouluksi voidaan katsoa myös muu lähin kunnan osoittama tarkoituksenmukainen koulu. Muihin kuin kunnan osoittamiin kouluihin tai esiopetuspaikkoihin kuljetuksia ei järjestetä, eikä korvata.

  • Esiopetuksen oppilaille järjestetään koulukuljetus tai annetaan kuljetusavustus yli 3 km:n matkoille.
  • 1-2 vuosiluokkien oppilaille järjestetään koulukuljetus yli 3 km:n matkoille.
  • 3.-9. vuosiluokkien oppilaille järjestetään koulukuljetus yli 5 km:n matkoille

Mikäli perusopetuslain määrittämät koulukuljetusten myöntämisperusteet eivät täyty, ovat huoltajat itse velvollisia järjestämään oppilaan koulumatkan.


Esiopetuksen koulukuljetuksia koskevat periaatteet sivistyslautakunta on päättänyt 11.12.2018 § 74

Jos esiopetuksessa olevan lapsen kuljetuskriteerit täyttyvät, lapsella on oikeus maksuttomaan kuljetukseen, kun hän on päivän aikana pelkässä esiopetuksessa ja kuljetus tapahtuu suoraan esiopetukseen tai esiopetuksesta pois. Kuljetukset pyritään järjestämään peruskoulun oppilaiden kuljetuksien yhteydessä.

Tapauksissa joissa esikoululainen päivän aikana osallistuu varhaiskasvatukseen ennen tai jälkeen esiopetuksen, lapsi on oikeutettu kuljetuskriteereiden mukaisesti (mm. matka yli 3 km, tien vaarallisuus, terveydelliset syyt) riittävään avustukseen. Tällöin haetaan esiopetuksen kuljetusavustusta. Kuljetusta ei tällöin järjestetä, vaan huoltajat huolehtivat esikoululaisen kuljettamisesta varhaiskasvatukseen ja sieltä takaisin kotiin. Kuljetusavustus määräytyy joukkoliikennetaksan mukaisesti.

Jos oppilas osallistuu varhaiskasvatukseen ennen ja jälkeen esiopetuksen, oppilas ei ole oikeutettu koulukuljetukseen tai kuljetusavustukseen.

Koulukuljetuksen myöntämisen perusteita

Koulukuljetuksen myöntämisen perusteena on yhdensuuntainen matka kotiosoitteesta (väestörekisteriin merkitty vakituinen asuinpaikka) kouluun tai esiopetuspaikaan. Matka mitataan lyhintä ympäri vuoden kulkukelpoista turvallista reittiä pitkin. Kuljetus järjestetään oppilaan lähikouluun tai esiopetuspaikkaan. Oppilaiden huoltajilla on oikeus hakea myös toiseen kouluun, mutta silloin maksutonta koulukuljetusta ei pääsääntöisesti järjestetä.

Kuljetus järjestetään ensisijaisesti halvinta kulkuneuvoa käyttäen (linja-auto). Koulutakseilla on määritellyt reittinsä ja oppilaat otetaan kyytiin turvallisesta paikasta kuljetusreitin varrelta. Yleisiä koulukuljetusta koskevia käytänteitä on koottu Laukaan kunnan oppilaskuljetussääntöön.


Koulukuljetuksen hakeminen

Kun kilometriraja täyttyy, hoituu koulukuljetus ilman hakemusta automaattisesti koulun toimesta.

Koulukuljetusta haetaan tilanteissa, joissa kuljetusetuus ei synny automaattisesti koulumatkan pituuden perusteella. Päätökset koulukuljetuksesta voivat koskea koko lukuvuotta tai sen osaa.

Koulukuljetusta voi hakea seuraavin perustein:

Jos koulutie on oppilaalle liian vaarallinen, oppilas voi hakea koulukuljetusta tien vaarallisuuden perusteella. Koulukuljetuspäätöksen tekee sivistysjohtaja.

Jos oppilaan terveydentila vaatii koulukuljetusta on oppilaalla oikeus hakea koulukuljetusta terveydellisten syiden perusteella. Koulukuljetuspäätöksen tekee koulun rehtori tai koulun johtaja.

Jos koulureitti on oppilaalle liian vaikea tai rasittava, on oppilaalla oikeus hakea koulukuljetusta tien vaikeuden tai rasittavuuden perusteella. Koulukuljetuspäätöksen tekee sivistysjohtaja.

Jos oppilaalla on koulukuljetuksen tarvetta muiden syiden kuin terveydellisten syiden, tien vaarallisuuden tai koulumatkan vaikeuden tai rasittavuuden perusteella, voi

oppilas hakea koulukuljetusta muun syyn perusteella. Koulukuljetuspäätöksen tekee sivistysjohtaja.

Koulukuljetushakemus löytyy sivun alalaidasta. Vaihtoehtoisesti koulukuljetushakemuksen voi lähettää myös oppilaan Wilmasta löytyvällä lomakkeella. HUOM: koulutulokkailla ja tulevilla esikoululaisilla Wilman lomakkeet näkyvät vasta sitten, kun koulu- ja esikoulupaikat on vahvistettu.

Kuljetusavustuksen hakeminen

Tapauksissa joissa koulukuljetusetuuden saanut esikoululainen osallistuu päivän aikana myös varhaiskasvatukseen, on esikoululainen oikeutettu kuljetusavustukseen. Oppilaan on haettava esiopetuksen kuljetusavustusta. Kuljetusta ei tällöin järjestetä, vaan huoltajat huolehtivat esikoululaisen kuljettamisesta varhaiskasvatukseen ja sieltä takaisin kotiin. Kuljetusavustus määräytyy joukkoliikennetaksan mukaisesti.

Tapauksissa joissa oppilas on oikeutettu kuljetusavustukseen, on avustus haettava sivun alalaidassa olevalla avustushakemuksella.

Hakemusten jättöaika

Koulukuljetushakemukset lähetetään joko Wilman lomakkeella tai alta ladattavalla lomakkeella (Koulukuljetushakemus) joka toimitetaan Koulutoimistoon Eva Hilkamolle 15.5. mennessä. HUOM: Wilman lomakkeet näkyvät koulutulokkailla ja tulevilla esikoululaisilla sitten, kun tuleva koulu/esikoulupaikka on vahvistettu.

Koulutoimiston osoite: Laukaan sivistyspalvelut, Koulutoimisto, PL 6, 41341 Laukaa

Tiedustelut: Perusopetuksen suunnittelija Eva Hilkamo, puh. 040-6210 414 tai eva.hilkamo(a)laukaa.fi

Esiopetuksen kuljetusavustushakemukset lähetetään alta ladattavalla lomakkeella (Esiopetuksen kuljetusavustushakemus) joka toimitetaan tulevaan esiopetuspaikkaan päiväkodin johtajalle 30.4. mennessä.


Oppilaskuljetussääntö ja hakemuslomakkeet

Ajankohtaista

12.03.2024 | Koulut, Lapset ja nuoret
Verkkovanhempainillat yläkouluikäisten nuorten vanhemmille
21.02.2024 | Kansalaisopisto, Kirjasto, Koulut, Kulttuuri, Lapset ja nuoret, Liikunta, Varhaiskasvatus
Koko perheen teatteriesitys Hiirulainen ja suuri seikkailu TIISTAINA 5.3.!
16.02.2024 | ikäihmisten palvelut, Koulut, Kulttuuri, Lapset ja nuoret, Liikunta, Varhaiskasvatus
Vapaa-aikapalvelut järjestää monipuolista toimintaa TALVILOMALLA!

Koulutoimiston osoite

Laukaan sivistyspalvelut,
Koulutoimisto, PL 6, 41341 Laukaa
040 5717767