Oppilas- ja opiskelijahuolto

Opiskeluhuollon palvelut järjestää 1.1.2023 alkaen Keski-Suomen hyvinvointialue. Opiskeluhuoltoa koskevat yhteystiedot löytyvät osiosta Perheiden palvelut.

Opiskeluhuolto on oppimisen perusedellytyksistä – lapsen ja nuoren kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista – huolehtimista. Opiskeluhuoltoon kuuluvat opetussuunnitelman mukainen oppilas- ja opiskelijahuolto sekä opiskeluhuollon palvelut, jotka ovat terveydenhuoltolaissa tarkoitetut koulu- ja opiskeluterveydenhuolto sekä lastensuojelulaissa tarkoitettu kasvatuksen tukeminen.

Opiskeluhuollon tavoitteena on edistää lapsen ja nuoren hyvää oppimista, kasvua ja kehitystä. Terveellisen ja turvallisen oppimisympäristön luominen sekä kouluyhteisön hyvinvoinnin edistäminen ovat osa tätä tehtävää. Oppimisen esteiden ja kasvuun liittyvien ongelmien tunnistaminen mahdollistaa oppilaan tarvitseman varhaisen tuen ja ehkäisee syrjäytymistä.

Kodin ja koulun välisen yhteistyön merkitys korostuu opiskeluhuollossa. On tärkeää, että lasten ja nuorten oppimisen ja kasvun pulmat tunnistetaan ajoissa ja oppilaan tarvitsema tuki suunnitellaan yhdessä vanhempien kanssa. Yhteistyöhön vanhempien kanssa varataan riittävästi aikaa.

Huolenpito oppilaasta kuuluu kaikille kouluyhteisössä työskenteleville aikuisille sekä opiskeluhuoltopalveluista vastaaville asiantuntijoille. Toimiva yhteistyö muodostuu avoimesta vuorovaikutuksesta, luottamuksesta ja suunnitelmallisuudesta. Koulun opiskeluhuoltotyötä koordinoidaan ja kehitetään moniammatillisessa opiskeluhuoltoryhmässä. Koulun opiskeluhuollollista toimintaa arvioidaan säännöllisesti.

Opiskeluhuoltotyötä ohjaavat luottamuksellisuus sekä tietosuojaa ja salassapitoa koskevat säädökset. Yksittäistä oppilasta/opiskelijaa koskevat luottamukselliset tiedot kirjataan järjestelmällisesti säädösten mukaisesti. Opiskeluhuolto on osa välittämisen, huolenpidon ja myönteisen vuorovaikutuksen toimintakulttuuria kouluyhteisössä. Opiskeluhuollon toimintatapoja kehitettäessä huomioidaan niin yksilöllisen kuin kouluyhteisön tuen näkökulmat.

Kuraattori

Kuraattorityön tavoitteena on oppilaiden ja opiskelijoiden koulunkäynnin ja psykososiaalisen hyvinvoinnin tukeminen. Kuraattorin tehtävänkuvaan kuuluvat tukikeskustelut oppilaan/opiskelijan kanssa, koulun ja kodin yhteistyö sekä vanhemmuuden tukeminen, koulujen oppilashuoltotyöryhmiin osallistuminen, konsultaatio sekä verkostoyhteistyö. Kuraattoriin voi ottaa yhteyttä erilaisissa koulunkäyntiin, käyttäytymiseen, ikävaiheen kasvuun, tunne-elämään, perhetilanteeseen ja sosiaalisiin suhteisiin liittyvissä kysymyksissä. Yhteyttä voi ottaa oppilas/opiskelija, vanhemmat, opettajat tai yhteistyökumppanit. Keskustelut kuraattorin kanssa ovat maksuttomia ja luottamuksellisia. Tarvittaessa kuraattori ohjaa oppilaan/opiskelijan ja perheen muihin tarjolla olevien palveluiden piiriin.

Psykologi

Psykologintyön tavoitteena on lasten ja nuorten koulunkäynnin, oppimisen ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistäminen ja tukeminen. Psykologin työ sisältää oppilaan/opiskelijan oppimisvalmiuksien, erilaisten koulunkäyntivaikeuksien ja psykososiaalisen tilanteen arviointia ja tukemista neuvottelujen, tukikeskustelujen ja psykologisten tutkimusvälineiden avulla. Keskeistä tässä arvioinnissa on monimuotoinen yhteistyö vanhempien ja koulun kanssa. Psykologin työhön kuuluu myös koulujen opiskeluhuoltotyöryhmiin osallistuminen, konsultaatio ja verkostoyhteistyö. Psykologiin voivat ottaa yhteyttä oppilas/opiskelija, vanhemmat ja yhteistyökumppanit. Psykologipalvelut ovat maksuttomia, vapaaehtoisia ja luottamuksellisia. Tarvittaessa psykologi ohjaa oppilaan/opiskelijan ja hänen perheensä muiden tarjolla olevien palveluiden piiriin.

Opiskeluhuollon kuraattorit ja psykologit:

Kuraattoreiden ja koulupsykologien yhteystiedot löytyvät kunkin koulun/oppilaitoksen peda.net-sivulta.

Ajankohtaista

12.03.2024 | Koulut, Lapset ja nuoret
Verkkovanhempainillat yläkouluikäisten nuorten vanhemmille
24.01.2024 | esiopetus, Koulut, Lapset ja nuoret, Varhaiskasvatus
Esi- ja perusopetukseen ilmoittautuminen Laukaan kunnassa 25.1.-7.2.2024
22.01.2024 | Koulut, Lapset ja nuoret, Varhaiskasvatus
Nepsy-pysäkki huoltajille: Maksutonta ohjausta kevätlukukaudella 2024