Olet täällä

Koulukuljetus

Liikennepuisto

Perusopetuslain 32 §:ssä määritellään esi- ja perusopetusta saavien oppilaiden koulukuljetusten myöntämisen perusteet sekä ne periaatteet, joita koulukuljetuksen järjestämisessä noudatetaan. Perusteiden täyttyessä kunta on velvollinen järjestämään oppilaalle maksuttoman koulukuljetuksen tai korvaamaan huoltajalle oppilaan kuljettamisesta aiheutuvia kustannuksia.

Kuljetusetuuden edellytys

Kuljetusetuuden edellytyksenä on, että oppilas käy kunnan osoittamaa lähikoulua, jonka alueella hän väestörekisterin tietojen mukaan asuu. Lähikouluksi voidaan katsoa myös muu lähin kunnan osoittama tarkoituksenmukainen koulu. Muihin kuin kunnan osoittamiin kouluihin kuljetuksia ei järjestetä, eikä korvata.

Mikäli perusopetuslain määrittämät koulukuljetusten myöntämisperusteet eivät täyty, ovat huoltajat itse velvollisia järjestämään oppilaan koulumatkan.

Koulukuljetusetuuden hakeminen

Koulukuljetusetuutta haetaan koulun kautta tilanteissa, joissa kuljetusetuus ei synny automaattisesti Perusopetuslain 32 §:n mukaisilla perusteilla (ts. koulumatkan pituuden perusteella). Päätökset koulukuljetuksesta voivat koskea koko lukuvuotta tai sen osaa.

Esiopetuksen koulukuljetuksia koskevat periaatteet sivistyslautakunta on päättänyt 11.12.2018 § 74

Jos esiopetuksessa olevan lapsen kuljetuskriteerit täyttyvät, lapsella on oikeus maksuttomaan kuljetukseen, kun hän on päivän aikana pelkässä esiopetuksessa. Kuljetukset pyritään järjestämään peruskoulun oppilaiden kuljetuksien yhteydessä.

Tapauksissa joissa esikoululainen päivän aikana osallistuu myös varhaiskasvatukseen, lapsi on oikeutettu kuljetuskriteereiden mukaisesti riittävään avustukseen. Kuljetusta ei tällöin järjestetä, vaan huoltajat huolehtivat esikoululaisen kuljettamisesta varhaiskasvatukseen ja sieltä takaisin kotiin. Kuljetusavustus määräytyy joukkoliikennetaksan mukaisesti.

Ohjeet löydät oppilaskuljetussäännöstä.

Laukaassa esiopetuksen ja 1-2 vuosiluokkien oppilaille järjestetään koulukuljetus yli 3 km:n matkoille. 3.-9. luokan oppilas saa koulukuljetuksen, kun koulumatka ylittää 5 km.

Koulukuljetuksen myöntämisen perusteena on yhdensuuntainen matka kotiosoitteesta (väestörekisteriin merkitty vakituinen asuinpaikka) kouluun. Matka mitataan lyhintä ympäri vuoden kulkukelpoista turvallista reittiä pitkin. Kuljetus järjestetään oppilaan lähikouluun. Oppilaiden huoltajilla on oikeus hakea myös toiseen kouluun, mutta silloin maksutonta koulukuljetusta ei pääsääntöisesti järjestetä.

Kuljetus järjestetään ensisijaisesti halvinta kulkuneuvoa käyttäen (linja-auto). Koulutakseilla on määritellyt reittinsä ja oppilaat otetaan kyytiin turvallisesta paikkasta kuljetusreitin varrelta. Yleisiä koulukuljetusta koskevia käytänteitä on koottu Laukaan kunnan oppilaskuljetussääntöön.

Kun kilometriraja täyttyy, hoituu kuljetusetuus automaattisesti koulun toimesta. Muiden etuuden saamisen edellytyksiin liittyvät kriteerit arvioidaan erikseen. Tällöin oppilaan huoltaja hakee kuljetusetuutta koulumatkatukihakemuksella. Koulumatkatukihakemuksen word-muodossa voit ladata sivun alalaidasta. Lomake palautetaan oppilaan omalle koululle.

Koululaisten koulukuljetushakemukset on oltava toimitettuna koululle 30.4. mennessä. Ensimmäisen luokan aloittavien koulukuljetushakemukset toimitetaan omaan esiopetukseen tai suoraan koulutoimistoon Kuntalaan 15.5. mennessä. Esiopetuksen koulukuljetushakemukset tai oppilaskuljetusavustushakemukset toimitetaan omaan esiopetuksen tai suoraan koulutoimistoon Kuntalaan 15.5. mennessä.
Koulutoimiston osoite: Laukaan sivistyspalvelut, Koulutoimisto, PL 6, 41341 Laukaa

Koulumatkatukihakemus  

koulumatkatukihakemus (pdf)  

koulumatkatukihakemus (doc)

 

Palvelusta vastaa