Kuulutukset

Laukaan kunnan kuulutukset julkaistaan Asukkaat-etusivulla ja Dynasty-palvelussa

Kuulutus ja kuulutettavat asiakirjat julkaistaan jatkossa ensisijaisesti kunnan verkkosivuilla. (Hallintolaki 62 a §)

Kuulutus ja kuulutettava asiakirja on pidettävä kunnan verkkosivuilla yleisesti nähtävillä 14 vuorokautta. Jos asiakirjan tiedoksisaannista alkaa kulua muutoksenhakuaika tai muu vastaanottajan oikeuteen vaikuttava määräaika, kuulutus ja kuulutettava asiakirja on pidettävä yleisesti nähtävillä mainitun määräajan päättymiseen asti.

Kuulutuksessa on oltava seuraavat tiedot:

  • mitä asia koskee
  • missä ja mihin ajankohtaan saakka asiakirja pidetään nähtävillä
  • päivämäärä, jolloin kuulutus on julkaistu verkkosivuilla
  • tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä julkaisemisajankohdasta

Verkkosivuilla julkaistavassa kuulutuksessa ei saa julkaista salassa pidettäviä tietoja. Jos kuulutettaviin asiakirjoihin sisältyy salassa pidettäviä tietoja, ne on poistettava verkkosivuille vietävästä asiakirjasta.

Henkilötietojen julkaiseminen

Vain tiedonsaannin kannalta välttämättömät henkilötiedot voidaan julkaista. Julkisen kuulutuksen ja kuulutettavan asiakirjan sisältämät henkilötiedot on poistettava kunnan verkkosivuilta nähtävillä pitoajan päätyttyä.

Kuulutukset